Železnice Slovenskej republiky


TIOP - Bratislava


19.05.2015

V mojich otázkach si dovoľujem odvolávať sa na vyjadrenie ŽSR pre médium imhd.sk z apríla 2015, zverejnenom na vašej internetovej stránke http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/vyjadrenia-pre-media-2015/april/tiop-zeleznicne-zastavky-bratislava.html?page_id=3726 (ďalej len Vyjadrenie).

1/ Podľa Vyjadrenia sa už rozhodlo o finálnej polohe zastávok TIOP tam, kde sa posudzovalo viacero variant. Nakoľko ešte nie je možné poskytnúť situačné výkresy, rád by som vás požiadal o stručný slovný popis, ktoré varianty boli pre jednotlivé terminály vybrané.

TIOP č.1:  Zastávka Devínska Nová Ves Variant č. 3. Zastávka je umiestnená v km 43,185 – 43,365 t.j. za železničným mostom nad Eisnerovou ulicou v lokalite pri obchodnom dome TESCO. Zástavka bude prístupná novým chodníkom napojeným z chodníka pri kruhovom objazde a z parkoviska pomocou schodišťa a výťahovej šachty prepojených s nástupišťom pri koľ.č.1 oceľovou krytou lávkou. Prechod na nástupište pri koľ.č.2 je navrhovaným chodníkom s využitím prechodu pod jestvujúcim železničným mostom nad Eisnerovou ulicou. Súčasťou dopravného riešenia vo variantoch č.2,3 je aj vybudovanie zastávok MHD medzi železničným mostom a križovatkou Vápencovej a Eisnerovej ul., ktorá sa navrhuje prebudovať na kruhovú, aby v rámci nej bolo možné otáčať autobusy z Devínskej Novej Vsi.

TIOP č.2:  Zastávka Bratislava-Lamačská brána. Navrhovaná železničná zastávka je umiestnená severne od sídliska Dúbravka, medzi ulicou Agátova a cestou II/505 bezprostredne pri plánovanom mostnom objekte predĺženia Saratovskej ulice. Jej poloha je výsledkom odsúhlasenej štúdie dopravného riešenia obsluhy obchodného centra Lamač Bory, ktorej investorom je Penta Investments, s.r.o. a preto bola táto zastávka navrhnutá iba v jednom variante. Železničná trať je vedená na násype vo výške cca 5,50 m nad okolitým terénom, nástupisková hrana  v dĺžke 180 m, voľná šírka 3,50 m, nástupiská zastávky budú prístupné  schodiskami a výťahmi z chodníka vedeného od parkoviska PaR a z chodníka vedúceho od obchodného centra.

TIOP č.3:  Zastávka Bratislava – Patrónka Variant č. 3. Zastávka je situovaná až za mostom nad Záhoráckou ulicou. Prístup je zo Záhoráckej ulice, prístupy na nástupiská sú výťahmi a schodmi. Navrhované riešenie umožňuje prístup na nástupiská aj zo zastávky Dubová na ul. Brnianska s využitím existujúceho podjazdu pod železničnou traťou  z ul. Ďumbierska. Prístup je zabezpečený vybudovaním chodníka a rampou na obidve  nástupiská.

TIOP č.4:  Zastávka Bratislava-Mladá garda Variant č. 2. - nová železničná zastávka je navrhnutá na rovnakom mieste ako vo Variante č. 1, ale na stav  po zrealizovaní zdvojkoľajnenia a prestavbe mostného objektu ponad Račiansku ulicu už v definitívnej polohe s nástupnými hranami pri oboch koľajach. Obojstranné prístupy na nástupiská schodišťami a výťahmi z oboch chodníkov vedúcich pozdĺž Račianskej ulice s tým, že po oboch stranách nového mosta by sa zrealizovali nové lávky pre peších prístupné schodišťami a výťahmi.

TIOP č.5:  Zastávka Bratislava-Trnávka  situovaná cca v 4,1 km jednokoľajnej trate  Bratislava - Nové Mesto – Podunajské Biskupice a zároveň v km 6,9 dvojkoľajnej trate Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS. Jedná sa teda o trojkoľajný úsek, ktorý prechádza pomerne husto osídleným územím a spolu s Trnavskou cestou oddeľuje mestskú časť Trnávka od sídliska Ostredky.  Variant č. 1. - nová železničná zastávka je v zmysle zadania navrhnutá ako krajné nástupište po ľavej strane v smere staničenia. Nová železničná zastávka bude prístupná od Gašparíkovej ulice novým prístupovým chodníkom a zo strany sídliska Ostredky a miesta zastávky MHD novým podchodom pod Trnavskou cestou a trojkoľajnou železničnou traťou so schodišťami a výťahmi umožňujúcimi prístup jednak na upravené nástupište autobusovej zastávky MHD ako aj na nové nástupište železničnej zastávky. Navrhovaný podchod bude zároveň slúžiť na prepojenie obytných zón s tým, že na strane od zastávky MHD bude navrhnuté schodište s výťahom, od Clementisovej ulice a od Gašparíkovej ulice budú navrhnuté rampy. Umiestnenie nástupišťa podľa tohto variantu si vyžiada úpravu v trasovaní výhľadovej koľaje projektu TEN T 17, 2.stavba – 3. Etapa Napojenie letiska M.R. Štefánika. Na opačnej strane je rešpektovaná úprava Trnavskej cesty a územná rezerva pre cyklotrasu v zmysle platného územného plánu zóny Trnávka stred (návrh na riešenie priecestia na Ivánskej ceste pomocou vzájomne previazanej železničnej a cestnej svetelnej signalizácie).

TIOP č.6:  Zastávka Bratislava-Ružinov Variant č. 1.  Železničná zastávka je situovaná v km 5,040 – 5,220 jednokoľajnej trate  Bratislava Nové Mesto – Podunajské Biskupice ako krajné nástupište dĺžky 180 m, po ľavej strane traťovej koľaje v smere staničenia. Nová železničná zastávka bude  zo strany sídliska a miesta zastávky MHD  SÚHVEZDNÁ, ako i zo strany nákupných stredísk KIKA a HORNBACH prístupná novým podchodom pod trojkoľajnou železničnou traťou a pod obojsmernou cestnou komunikáciou Vrakunskej cesty. Pre imobilných cestujúcich je uvažovaný prístup navrhovanými výťahmi. Riešenie podchodu pod železničnou traťou a chodníkov pre prístup na nástupište zo strany obchodných domov KIKA a Hornbach rešpektuje zámer napojenia Letiska M. R. Štefánika od ŽST Bratislava-Nové Mesto v stavbe prepojenia koridorov TEN T-17. Na opačnej strane je rešpektovaná územná rezerva pre cyklotrasu v zmysle platného územného plánu .

TIOP č.7:  Zastávka Bratislava-Vrakuňa.  Železničná zastávka je v zmysle zadania navrhnutá ako krajné nástupište dĺžky 180 m po pravej strane v smere staničenia. Nová železničná zastávka bude prístupná od  Dvojkrížnej  a Čiližskej ulice novými prístupovými chodníkmi umožňujúcimi prístup na nové nástupište na oboch jeho koncoch. Na oboch koncoch je uvažované s prístreškami a plochami pre odkladanie bicyklov. Na základe dohody na poslednom rokovaní bolo navrhnuté  nové nástupište MHD pri výjazde z obratiska (kolmo na nástupište ŽSR) + doplnený priechod pre chodcov cez Dvojkrížnu ul. na strane tohto nástupišťa, existujúce nástupište MHD na Dvojkrížnej ul. Je navrhnuté premiestniť k výstupišťu trolejbusov MHD a naviazať na peší prístup z TIOP. Návrh je skoordinovaný s výhľadovým riešením miestnej komunikácie Dvojkrížnej ul. a  na východnej strane s výhľadovou komunikáciou Horné diely.

2/ Podľa Vyjadrenia boli vybrané varianty zapracované do EIA a predložené na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie. Nakoľko na Enviroportáli je zatiaľ zverejnený iba zámer pre TIOP č. 2 Bratislava Lamačská brána, rád by som vás požiadal o sprístupnenie predložených EIA dokumentov pre všetky ostatné terminály. (Jedná sa o TIOP č.1 Devínska Nová Ves - zastávka, TIOP č.3 Bratislava - Patrónka, TIOP č.4 Bratislava - Mladá garda, TIOP č.5 Bratislava - Trnávka, TIOP č.6 Bratislava - Ružinov a TIOP č.7 Bratislava - Vrakuňa.)

EIA pre všetky terminály je prístupná k nahliadnutiu (Generálne riaditeľstvo ŽSR, Klemensova ul. 8, Bratislava. Treba vopred dohodnúť telefonicky).

3/ Podľa Vyjadrenia boli terminály navrhnuté tak, aby prestup cestujúcich na MHD bol čo najkomfortnejší, s ohľadom na situáciu. Pre každý zo 7 navrhovaných terminálov TIOP by som si vás dovolil požiadať o nasledovné údaje v slovnej forme:
- orientačná pešia vzdialenosť medzi železničným nástupišťom terminálu a najbližšou zastávkou MHD

Vzdialenosti sa pohybujú v rozmedzí cca 50 m. Najdlhšia vzdialenosť je pri TIOP Mladá garda 250 m.

- približný výškový rozdiel, ktorý cestujúci musí prekonať pri prestupe medzi železničným nástupišťom a najbližšou zastávkou MHD

Pri zastávkach umiestnených v násype sa jedná o prevýšenia cca 10 až 13 m. Prístup je zabezpečený okrem schodiska aj výťahmi a rampou pre imobilných.

4/ Podľa Vyjadrenia budú prímestské vlaky vedené v intervaloch pokrývajúcich výhľadové počty cestujúcich v prímestskej doprave. Kapacita železničných tratí je však obmedzená a existujú teoretické limity na hustotu intervalu. Rád by som sa opýtal, pre každú zo 7 plánovaných zastávok TIOP osobitne, približne aký najhustejší interval vlakov pre prepravu osôb je možné dosiahnuť v danom termináli v jednom smere prepravy.

Uvedenú otázku bude možné zodpovedať až po spracovaní resp. rozpracovaní ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

5/ Vo Vyjadrení sa píše výlučne o prímestských vlakoch. Je správne usudzovať, že uvedené terminály sa teda nebudujú primárne pre vnútromestskú dopravu po Bratislave, ale najmä pre cestujúcich dochádzajúcich z okolitého regiónu?

Áno, ale otázku je vhodné smerovať skôr na BID resp. MDVRR, keďže ŽSR neurčujú stratégiu MHD v meste.

6/ V akom štádiu je príprava štúdie realizovateľnosti Bratislavského dopravného uzla, a približne kedy je možné očakávať zverejnenie jej výsledkov?  

Stavba: „ŽSR, dopravný uzol Bratislava – štúdia realizovateľnosti“ je zaradená v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra pre roky 2014-2020 v súčasnej dobe prebieha príprava súťažných podkladov pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti.

Doplnenie:

V Denníku N pripravujeme článok o projekte výstavby terminálov integrovanej osobnej dopravy v Bratislave, ktorý zastrešujú ŽSR (TIOPs). Radi by sme popísali, v akom je projekt štádiu a aké majú byť jeho prínosy. V tejto súvislosti by som vás poprosil o nasledujúce informácie: 
ŽSR nedávno podpísala zmluvu s projektantom (firmou Reming), aby vyhotovila projekty siedmych nových terminálov. V akom je to momentálne štádiu? 

Zhotoviteľ spracoval dokumentáciu stavebného zámeru (ďalej DSZ) samostatne pre každý terminál, ktorá bola následne predložená na MDVRR SR na štátnu/rezortnú expertízu. 

Kedy by mohlo byť k dispozícii územné rozhodnutie, EIA, či stavebné povolenie, resp. kedy by sa začalo s realizáciou? 

EIA bola dodaná 08/2014. Žiadny z terminálov sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Územné rozhodnutie je plánované do 12/2015, v závislosti od termínov vydania protokolov o štátnej expertíze. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie nie sú zazmluvnené a zhotoviteľ dokumentácie pre stavebné povolenie bude vybratý verejnou súťažou. 

Aké sú predpokladané náklady na celú realizáciu a akú časť z toho bude hradiť Európska komisia? 

Predpokladané náklady budú známe po vydaní protokolu o štátnej expertíze. Realizácia je v zásobníku projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Vyčíslenie spolufinancovania zo strany eurofondov bude spracované v rámci CBA pre projekty na výstavbu terminálov. 

Bude nutné kvôli projektu vykupovať nejaké pozemky? Pokiaľ áno, v ktorých miestach?

Predpokladáme výkup pozemkov pri viacerých termináloch, no približný rozsah bude známy až pri spracovaní stupňa DÚR. 

Budú súčasťou niektorých terminálov aj záchytné parkoviská? Pokiaľ áno, pri ktorých termináloch a s akou kapacitou?

Záchytné parkovisko je plánované iba pri TIOP č.2 Lamačská brána. Kapacita cca 470 miest. 

Niektoré terminály nie sú dostatočne prepojené s MHD. Napríklad plánovaná zastávka Ružinov je dvesto metrov od konečnej električky. U zastávky Bory je zase nakreslené predĺženie električky ale bratislavský dopravný podnik s predĺžením zatiaľ nepočíta. Budete tieto medzery nejak riešiť? 

Zastávka Ružinov sa nachádza v bezprostrednej blízkosti autobusovej zastávky MHD „Súhvezdná“ z ktorej premáva linka č.39, 67 a č.87. Predĺženie električkovej trate nie je investícia ŽSR. Mesto Bratislava v súčasnosti spracováva Územný generel dopravy, ktorý má okrem iného preveriť možnosti rozšírenia električkových tratí o spomenuté úseky. V prípade ich potvrdenia sa predpokladá, že budú realizované ako samostatné projekty hl. mesta SR Bratislava. 

Počíta sa s integrovaním terminálov do bratislavskej MHD v tom smere, že by tieto terminály mohli využívať cestujúci i na bežný cestovný lístok bratislavského dopravného podniku? 

Zastávky na úseku Devínska Nová Ves – Hl. St. – Nové mesto by podľa súčasnej situácie boli obsluhované ZSSK, a teda automaticky zaradené do IDS BSK. Ostatné zastávky sú na trati, kde prevádzku zabezpečuje spoločnosť Regiojet a možnosť využívania integrovaných cestovných lístkov bude závisieť od tarifných podmienok tejto spoločnosti..

Majú ŽSR istotu, že tieto terminály budú využívať železniční prepravcovia? Tzn. že ZSSK a RegioJet budú so svojimi osobákmi na nových zastávkach zastavovať? 

Využitie terminálov bude predmetom budúcich dohôd potencionálnych  dopravcov na základe ponuky a dopytu trhu. Zastávky sú vytvorené ako prestupové body za účelom zastavovania vlakov, a tak budú adekvátne obsluhované spojmi v rámci výkonov vo verejnom záujme.

Aké hlavné prínosy si ŽSR sľubujú od tohto projektu? 

Zatraktívnenie železničnej dopravy na území hlavného mesta a pri dochádzke z regiónu. 

Pokiaľ počítate napríklad so zvýšeným záujmom cestujúcich o železničnú dopravu, prosím o nejaké konkrétne čísla resp. odhady, o koľko by sa mohla zvýšiť kapacita vlakov..

Potenciál zastávok bol modelovaný v rámci štúdii vždy v rámci širších infraštruktúrnych a organizačných opatrení, samostatne ho nie je možné presne vyčísliť. V prípade, že vznikne potreba zvýšenia kapacity vlakov, bude táto riešená v rámci objednávky výkonov vo verejnom záujme.

Vo vyjadrení píšete, že do konca roka by malo byt hotové územné rozhodnutie. Môžete nám teda priblížiť, kedy plánujete začať s výstavbou? Resp. kedy by nové zastávky mohli byť uvedené do prevádzky? 

Po dodaní právoplatného územného rozhodnutia je potrebné zabezpečiť spracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie a získanie stavebného povolenia. Následne po dodaní  právoplatného stavebného povolenia sa musí uskutoční verejné obstarávanie na výber  zhotoviteľa stavby. Až po jeho ukončení budeme môcť oznámiť termín budovania TIOP.

Právne dokumenty