Železnice Slovenskej republiky


ŽST Bytča


03.03.2014

Dobrý deň, pre potreby regionalnálnych novín Naše novinky Vás chcem požiadať o odpovede na tému rekonštrukcie železničnej stanice Bytča. Ako sa zmení železničná stanica po dokončení všetkých prác?
Stanica prejde komplexnou modernizáciou od železničného spodku a zvršku cez modernizáciu trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia. Priebežné koľaje budú vyhovovať pre rýchlosť do 160 km/h. V stanici budú vybudované dve nové nástupištia, pri koľaji č.3 nástupište s dĺžkou 250 m a pri koľaji č.4 s dĺžkou 400 m. Prístup na ne bude mimoúrovňový, t.j. bude vybudovaný nový podchod pre cestujúcich. Vzhľadom k tomu, že jedným z účelov modernizácie je aj zvýšiť bezpečnosť prechodu resp. prejazdu cez koľaje, bude priecestie pri Píle zrušené a nahradené novovybudovaným cestným nadjazdom na bratislavskej strane ŽST.
Pôjde o rozsiahlu rekonštrukciu?
Áno, vyplýva to z odpovede na prvú otázku.
Ako sa zmení komfort a služby na železničnej stanice?
Železnice Slovenskej republiky prispôsobujú modernizačné práce aktuálnym európskym trendom, ktoré zohľadňujú požiadavky na bezpečný prístup cestujúcich k železničnej infraštruktúre, t.j. umožnia aj cestujúcim s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie bezpečný pohyb v predstaničných priestoroch a v obvode stanice. Toto je zabezpečené predovšetkým formou podchodov, výťahov, špeciálnymi povrchovými úpravami nástupištných plôch apod. Poskytovanie služieb – predaj cestovných lístkov, príp. poskytovanie informácií zabezpečuje Železničná spoločnosť Slovensko, a preto Vám odporúčame adresovať otázku priamo na uvedenú spoločnosť. Ostatné služby ako poskytovanie občerstvenia je poskytované neželezničným subjektom a nie je možné sa vyjadriť k ďalšiemu prevádzkovaniu tejto podnikateľskej činnosti.
Aký je časový harmonogram prác?
Na základe aktualizovaného harmonogramu predloženého Zhotoviteľom stavby, ktorý rešpektoval požiadavky dopravy (vzhľadom na rozsiahle modernizačné práce a s tým spojenú intenzívnu výlukovú činnosť) ako aj požiadavky vyplývajúce z financovania stavby bude ŽST Bytča rekonštruovaná medzi prvými stavebnými objektami. Začiatok modernizačných prác v ŽST Bytča je naplánovaný na 1. apríla 2014. Predpokladané ukončenie stavebných prác v ŽST Bytča je leto 2015. 
Ako ovplyvní rekonštrukcia bežnú prevádzku stanice?
Po dobu výstavby párnej a nepárnej skupiny koľají bude železničná doprava obmedzená len na tú skupinu koľají, na ktorej nebude prebiehať modernizácia. Vybodovaním dvojice dočasných nástupísk v dĺžke 120 m ale zostane zachovaná možnosť križovania dvoch osobných vlakov v rovnakom čase v ŽST. Samozrejme, pohyb cestujúcej verejnosti bude v priestore staveniska obmedzený na striktný prechod vymedzený koridorom čo najkratšou možnou cestou z nástupíšť smerom k výpravnej budove a predstaničnej ploche pri autobusovej zastávke. Inde bude prístup verejnosti vzhľadom k stavenisku úplne zakázaný. Po dobu výstavby bude taktiež znemožnený prístup na vlečky uhoľných skladov resp. firmy TSR a rovnako tak bude prerušená nakládka dreva.
Bol by som Vám vďačný, ak by ste mi mohli poslať vizualizáciu projektu...
Vizualizácia železničnej stanice Bytča nie je k dispozícii, resp. nebola vytvorená generálnym projektantom.
Právne dokumenty