Železnice Slovenskej republiky


ŽSR - modernizácia: úsek Považská Teplá-Žilina


02.06.2014

     ŽSR slávnostne otvorili výstavbu II. etapy :„Modernizácia trate Púchov - Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod“, úsek Považská Teplá – Žilina 

V pondelok, 2. júna 2014 sa o 10.30 hod uskutočnilo za prítomnosti ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka, generálneho riaditeľa ŽSR Štefana Hlinku, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa TSS Grade a.s  Dušana Chovanca, ako aj za účasti zástupcov európskej komisie, zástupcov zhotoviteľov a stavebného dozoru  slávnostné zahájenie stavby: ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina pre rýchlosťdo160 km/hod“ II. etapa, úsek Považská Teplá – Žilina.

Samotná stavba „ŽSR Modernizácia trate pre rýchlosť do 160 km/h je rozdelená do 2 etáp, ktoré tvoria samostatné stavby:

I.

etapa

Púchov – Považská Teplá

II.

etapa

Považská Teplá – Žilina

Realizáciou modernizácie železničnej trate v úseku Považská Teplá – Žilina vznikne ucelený úsek trate, nadväzujúci na predchádzajúce úseky od Bratislavy po Žilinu, ktorý bude mať požadované technické parametre pre rýchlosť do 160 km/hod., podľa medzinárodných dohôd.
   Generálnym projektantom stavby je REMING CONSULT, a. s. Bratislava.
   Zhotoviteľom stavby je  Združenie TEBS, ktoré sa skladá z lídra združenia- spoločnosť TSS GRADE, a.s. a spoločností BÖGL a KRÝSL, k.s., Eiffage Construction Slovenská republika, Swietelsky Baugesellschaft n.b.H. a bolo vybrané verejnou súťažou. 
   Na výkon stavebného dozoru je vyhlásená verejná súťaž, zatiaľ túto činnosť vykonáva interný stavebný dozor.

Celková zazmluvnená cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) predstavuje 153 349 021,32 EUR s DPH.

Účelom modernizácie tratí železničnej siete ŽSR na predmetnom úseku je zlepšenie technického stavu infraštruktúry, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskeho spoločenstva, európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a taktiež dohôd AGC a AGTC*. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Modernizácia vybraných tratí železničnej siete ŽSR pozostáva z prestavby existujúcej  železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti, bezpečnosti, atraktívnosti a použiteľnosti zabudovaním moderných prvkov a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov ako celku.

Stavba II. etapy je rozdelená na 6 základných postupov. Každá ucelená časť stavby predstavuje samostatne realizovateľnú časť. Celkovo je realizácia stavby rozdelená do 20-tich etáp.

Jednotlivé stavebné postupy sú navrhované tak, aby stav technických a technologických zariadení vždy umožňoval zabezpečiť vlakovú dopravu v plnom rozsahu a v daných podmienkach umožňoval bezpečný nástup a výstup cestujúcich. Stavba bude realizovaná bez úplného vylúčenia prevádzky. Predpokladaná doba výstavby jednotlivých úsekov a ich časová následnosť je podľa realizačného projektu naplánovaná na 36 mesiacov.

Počas celej  prestavby je železničná trať v prevádzke pre nákladnú aj osobnú dopravu. Obmedzenia sa prejavia iba v rozsahu a intenzite dopravy. Pod obmedzením dopravy sa rozumie jednokoľajová doprava v medzistaničných úsekoch a redukcia počtu dopravných a manipulačných koľají v železničných staniciach. V staniciach sú stavebné postupy navrhované tak, aby stav technických a technologických zariadení vždy umožňoval zabezpečiť vlakovú dopravu v plnom rozsahu a bezpečný nástup a výstup cestujúcich.

ZAUJÍMAVOSTI K STAVBE

   Miesto uskutočnenia stavebných prác je úsek trate Považská Teplá – Žilina. Stavba sa nachádza v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Železničná trať prechádza katastrálnym územím:
-
Považská Teplá, okres Považská Bystrica,
- Plevník – Drienové, okres Považská Bystrica,
- Hlboké nad Váhom, okres Bytča,
- Maršová, okres Bytča,
- Predmier, okres Bytča,
- Hrabové, okres Bytča,
- Dolný Hričov, okres Žilina,
- Horný Hričov, okres Žilina,
- Strážov, okres Žilina,
- Žilina, okres Žilina.

Úsek je rozdelený na ucelené časti stavby (ďalej len „UČS“):
UČS 48 : Traťový úsek Považská Teplá (mimo) – Bytča
UČS 49 : ŽST  Bytča
UČS 50 : Traťový úsek Bytča – Dolný Hričov
UČS 51 : ŽST  Dolný Hričov
UČS 52 : Traťový úsek Dolný Hričov – Žilina (mimo)
UČS 00 : ŽST  Žilina  (obsahuje len úpravy na oznamovacích, zabezpečovacích a diaľkové riadenie (ďalej len DLR) na zariadeniach s nutnými stavebnými úpravami v budove RSE Žilina)

Kapacitné údaje: 
- rozchod koľaje 1 435 mm,
- celková dĺžka modernizovaného úseku trate vrátane zastávok a železničnej stanice po modernizácii 22,702 km,
- traťová rýchlosť v traťových úsekoch a hlavných staničných koľajach do 160 km/h pre vlaky s konvenčnými vozňami a pre jednotky s výkyvnými skriňami do 200 km/h,
- železničný spodok a zemné práce:
      ... celkové množstvá zemných prác – výkop 593 151 m3,
      ... uloženie sypanín nesúdržných a súdržných  1 299 509 m3,
      ... úprava pláne bez zhutnenia  54 880 m2, so zhutnením  453 508 m2
      ... odstránenie  239 613 m2 krovín a  1 968 ks stromov,
      ... rozprestretie ornice na rovine a na svahu  313 422 m2,
      ... odstránenie ornice  47 993 m3,
- sanácia železničného spodku 241 117 m3,  
- odvodnenie železničného zvršku a spodku – priekopy z betónových priekopových prefabrikátov 10,2 km,
- výhybky pomerové:
      ... S 49          8 ks,
      ... UIC 60    36 ks,
- železničný zvršok:
      ... montáž koľajových polí UIC, rozdelenie podvalov UIC ... 22 558 m,
      ... montáž koľajových polí R 65 rozdelenie podvalov UIC ... 19 817 m,
      ... montáž koľajových polí S 49    
                rozdelenie podvalov UIC, resp. „c“ ... 316 m,
      ... výmena koľajníc R65 ... 87 751 m,
      ... výmena koľajníc   49 E1 ... 3854 m,
- práce s koľajovým lôžkom:
      ... koľajové lôžko so zhutnením a kameniva hrubého drveného ... 144 380 m3,
      ... odstránenie koľaj. lôžka  po rozobratí koľaje, alebo výhybiek ... 119 874 m3,
      ... regenerácia koľajového lôžka na recyklačnej základni ... 115 272 m3,
- elektrická trakcia –  DC jednosmerná 3kV s izolačnou hladinou 25 kV,
- rekonštrukcie osvetlenia v žel. staniciach a žel. zastávkach – počet stožiarov  135 ks a osvetľovacích veží  31 ks,
- zabezpečovacie zariadenia:
      ... traťové zabezpečovacie zariadenie:
              ... traťový úsek Plevník-Drienové - Bytča - elektronické obojsmerné automatické hradlo s oddielovými návestidlami AH (ďalej len „automatické hradlo“) Rašov (traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie podľa TNŽ 34 2630), s kontrolou voľnosti traťových úsekov počítačmi osí. Automatické hradlo Rašov bude integrované do elektronického stavadla ŽST Bytča,
              ... traťový úsek Bytča – Dolný Hričov - elektronické obojsmerné automatické hradlo s oddielovými návestidlami AH Kotešová (traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie podľa TNŽ 34 2630), s kontrolou voľnosti traťových úsekov počítačmi osí. Automatické hradlo Kotešová bude integrované do elektronického stavadla ŽST Bytča.
              ... traťový úsek Dolný Hričov – Žilina - elektronické obojsmerné automatické hradlo s oddielovými návestidlami AH Príkrik (traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie podľa TNŽ 34 2630), s kontrolou voľnosti traťových úsekov počítačmi osí. Automatické hradlo Príkrik bude integrované do elektronického stavadla ŽST Dolný Hričov.
              ... staničné zabezpečovacie zariadenie: výhybňa Plevník-Drienové - staničné zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie podľa TNŽ 34 2620 typu elektronické stavadlo. Toto elektronické stavadlo bude diaľkovo ovládané prostredníctvom elektronického stavadla v ŽST Bytča.
              ... ŽST Bytča – staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie podľa TNŽ 34 2620 typu elektronické stavadlo s možnosťou miestneho ovládania a ovládania z CRD (ďalej len „Centrum riadenia dopravy“) Púchov,
              ... ŽST Dolný Hričov – staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie podľa TNŽ 34 2620 typu elektronické stavadlo s možnosťou miestneho ovládania a ovládania z CRD Púchov,
              ... Diaľkovo obsluhované zabezpečovacie zariadenie (ŽST Bytča, ŽST Dolný Hričov) musí spĺňať ustanovenia predpisu D 101/ T 101 a jeho príloh a musí byť spôsobilé riadenie z vyššieho stupňa diaľkovo obsluhovaného zabezpečovacieho zariadenia (CRD Púchov), spolupracovať s ISC a ostatnými podpornými systémami pre riadenie dopravy,
- počet zabezpečených výhybkových jednotiek ... 43 ks,
- počet elektricky ohrievaných výhybiek ... 40 ks,
- pokládka káblov
      ... optorúrky HDPE ... 50 854 m,
      ... optický kábel DOK ... 88 458 m,
      ... 6 kV kábel  ... 8 806 m,
      ... traťový kábel TK ... 22 547 m,
- preložky inžinierskych sieti elektrické vedenie  1670 m, oznamovacie vedenia  41 041 m, (zahŕňa iba preložky, pri oznamovacích vedeniach bez optiky),
- mostné stavby:
      ... nové železničné mosty ... 6 ks,
      ... nové cestné mosty ... 5 ks,
      ... rekonštrukcia jestvujúcich železničných mostov ... 9 ks,
      ... lávka pre peších verejná ... 1 ks,
      ... podchody pre cestujúcich a verejnosť ... 5 ks,
      ... priepusty – nové a úprava pôvodných ... 33 ks, (vrátane asanácie)
      ... podchody pre verejnosť ... 4 ks, (z celkového počtu podchodov)
      ... mostné nosné konštrukcie ... 2 298m3,
      ... mostné podpery ... 1 629 m3,
      ... zárubné a oporné múry ... 3 135 m2
- nové a upravené pozemné komunikácie: 
      ... betón asfaltový II. – III. triedy ... 85 811 m2,
      ... osadenie cestných panelov ... 1 522 m2,
      ... zámková dlažba ... 14 190 m2,
- protihlukové steny v celkovej dĺžke   12 813 m  s  celkovou plochou  44 845,5 m2,
- pozemné objekty – budovy:
      ... obostavaný priestor v adaptovaných budovách ... 1 949 m3,
      ... zastavaná plocha u adaptovaných budov ... 464 m2,
      ... obostavaný priestor v novostavbách ... 2 731,4 m3,
      ... zastavaná plocha v novostavbách ... 504,85 m2,
- celková likvidácia odpadov ... 742 992,07 t ostatný odpad,
                                                       17 417 t nebezpečný odpad


     Ďalšie stavby, ktoré ŽSR aktuálne modernizujú:

STAVBA : Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov,  žel. km 100,500 - 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160km, VI. Etapa, úsek Beluša – Púchov

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava (ŽSR) majú na realizáciu tejto stavby uzatvorenú Zmluvu o dielo so združením „Združenie Púchov“, kde vedúcim členom združenia je OHL ŽS, a.s. Brno a ďalším členom združenia je Váhostav SK, a.s. Žilina. Železnice si v súlade so Zmluvou o dielo voči Zmluva vrátane detailov ohľadne ceny a termínu je verejne prístupná na webe.

Práce pokračujú v zmysle harmonogramu prác, konkrétne sa realizuje:

Žst. Beluša, trakčné vedenie,
Žst. Púchov, trakčné vedenie,
Žst. Púchov, úprava elektrického ohrevu výhybiek,
Beluša-Púchov, železničný zvršok a  železničný spodok,Žst. Púchov, nástupištia, Žst. Beluša, cestný nadjazd v nžkm 151,474 (sžkm 152,493), Žst. Beluša, cestný most cez Pružinku pri obci, Beluša-Púchov, cestný most nad železničnou traťou v nžkm 156,062 (sžkm 156,783), Beluša – Púchov, okružná križovatka (vetva 3), Žst. Púchov, podchod pre cestujúcich v nžkm 157,575, Žst. Púchov, oporný múr pri žel. trati v nžkm 158,120-158,350, Žst. Púchov, výpravná budova , Žst. Púchov, TNS - prevádzková budova ,  Žst. Púchov, TNS - stanovište transformátorov, stavebná časť,  Žst. Púchov, zariadenia pre káblové trasy, Žst. Púchov, zastrešenie nástupíšť, Žst. Púchov, prekládka vodovodu DN 500, sžkm 158,833.

Celková zazmluvnená suma je 91 803 177,63 Eur bez DPH.

termín začatia stavby:  18.4.2012
termín ukončenia : 17.4.2015

STAVBA :   ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom –  Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod –  III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)

ŽSR majú uzatvorenú zmluvu so Združením pod Brezinou, kde jej členmi sú : TSS GRADE, a.s., Bratislava– vedúci člen združenia, BÖGL a KRYSL, k.s. , Praha 5, KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d.,

Práce pokračujú v zmysle harmonogramu prác, konkrétne sa realizuje:

Pokračujú práce na železničnom moste cez Váh na  nosnej konštrukcii, na zakladaní piliera č.7, realizuje sa oporný  múr  žel. trate v Orechovom,  výkop na Brnianskom podjazde a budujú sa zariadenia pre kabelové trasy.

Pokračujú práce na opornom múre železničnej trate  v žst. Trenčín,  práce na nástupišti č.2, práce na odvodnení, práce na podchode pre cestujúcich a práce na montáži koľajovýc polí a výhybiek.
Pokračujú práce na kruhovom objazde Pred poľom, podjazde Pred poľom a komunikáciach  podchodov, práce na svahovaní žel.  spodku a priekop, práce na montáži zábradlia nástupišťa.

Celková zazmluvnená suma je 244 969 911,33 EUR bez DPH.

termín začatia stavby: 23.10.2012
termín ukončenia : 22.02.2016
Právne dokumenty