Železnice Slovenskej republiky


ŽST Vrútky, zastávka Strečno


17.01.2014

Chcela by som Vás poprosiť o vyjadrenie sa k jednej téme, ktorú pripravujem do nášho periodika.
Ku vlakovej stanici Strečno naviezli minulý mesiac (december 2013) veľké betónové panely... Vraj súvisia s výstavbou ŽSR, ktorá sa tu bude tento rok konať. Vedeli by ste mi upresniť, o aké stavebné práce pôjde?
Jedná sa o stavbu: „ŽSR, žst. Vrútky – Varín, koľaj č. 1 a 2 komplexná rekonštrukcia železničného zvršku km 317,457 – 328,730“.
Kedy začnete s výstavbou a v akých fázach bude prebiehať? Kedy ju plánujete dokončiť? A čo všetko bude súčasťou tejto "novostavby?"
Stavba ako taká už bola zahájená. Realizujú sa výruby a prekládky inžinierskych sietí.
V mesiaci apríl sa predpokladá so zahájením nepretržitej výluky na koľaji č. 1 v trvaní 76 dní. Následne po ukončení trvalej výluky koľaji č. 1 bude nasledovať nepretržitá výluka koľaje č. 2 v trvaní 64 dní.
Predpoklad ukončenia stavby je 10/2014. Súčasťou „komplexnej rekonštrukcie koľají“ je rekonštrukcia spodku a zvršku, priecestí, mostov, priepustov, tunelov, odvodnenia, úpravy trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia, úpravy káblových vedení a rekonštrukcia nástupíšť v zastávke Strečno.
Chceme ešte upozorniť, že pred zahájením nepretržitých výluk našej stavby predpokladáme tiež nepretržité výluky na realizáciou rekonštrukcie mosta cez Váh na koľaji č. 2 pred strečnianskymi tunelmi v rámci hlavnej činnosti ŽSR.
Budú sa robiť nejaké zmeny aj so súčasnou staničnou budovou Strečno? Čaká ju modernizácia?
Staničná budova nie je predmetom rekonštrukcie koľají.
V rámci stavby dôjde v zastávke Strečno k vybudovaniu nových nástupíšť vrátane bezbarierového prístupu na obidve nástupištia, vybudovanie parkovísk a osvetlenia nástupíšť.
Vraj kvôli plánovaným stavebným prácam nebudú niekoľko mesiacov na vlakovej stanici Strečno zastavovať vlaky. Je to pravda? Z akého dôvodu a na ako dlho? Bude ŽSK uvažovať nad nejakou náhradnou dopravou (napríklad autobusy)? Nezbudská Lúčka, v ktorej sa nachádza stanica Strečno, bude bez vlakov odrezaná od sveta - autobusy tu chodia len 2 až 3- krát do dňa. Obyvatelia, ktorí sa vlakmi prepravujú do práce, majú už teraz obavy, ako budú cestovať... Budete túto situáciu nejako adekvátne riešiť?
Počas výstavby bude stále zachovaná prevádzka po jednej koľaji. 
Právne dokumenty