Železnice Slovenskej republiky


ŽST Tatranská Lomnica + stavba Poprad-Tatry, prestupová hala, III. etapa


30.01.2014

Chcela by som Vás poprosiť o aktuálne info týkajúce sa rekonštrukcie/revitalizácie železničných staníc (ŽST) a zastávok na území mesta Vysoké Tatry. Poprosím konkretizovať, aké investície plánujú ŽSR tento rok vo Vysokých Tatrách, čo všetko zahŕňajú, aká bude ich výška, kedy by sa mohlo začať s jednotlivými rekonštrukciami/revitalizáciami ŽST, zastávok, nástupíšť... Ešte vlani v marci ste mi spomínali, že víťazom obchodnej verejnej súťaže na revitalizáciu ŽST Tatranská Lomnica sa stala firma ROKO SLOVAKIA, s.r.o. Predpokladám, že zmluva s ňou by mohla byť už podpísaná, takže by som sa rada opýtala na podrobnosti, t.j. kedy by sa rekonštrukčné práce mohli začať, čo všetko revitalizácia zahŕňa, kedy by mala byť ukončená. Ak máte k dispozícii aj nejaké vizualizácie budúcej podoby stanice, budem rada, ak by ste nám ich mohli poskytnúť. Takisto by som sa chcela opýtať, ako to vyzerá s verejnou obchodnou súťažou „Poprad – Tatry, prestupová hala, III. etapa“... Kedy by sa mohlo začať s jej rekonštrukciu, čo bude zahŕňať, koľko bude stáť...
K revitalizácii ŽST Tatranská Lomnica:
 Zmluva o projekte revitalizácie železničnej stanice v Tatranskej Lomnici  nie je zatiaľ podpísaná z dôvodu, že spoločnosť ROKO SLOVAKIA, s.r.o.,  viedla samostatné rokovania o spôsobe vysporiadania vlastníckych vzťahov budovy reštaurácie, ktorá je stavebne spojená s budovou železničnej stanice a teda bránila riadnemu vykonaniu revitalizácie.
ROKO SLOVAKIA, s.r.o.  v súčasnosti ešte rokuje aj s orgánmi samosprávy vo veci podmienok pre vydanie územného rozhodnutia a jeho zosúladenie s územným plánom, ktoré je nevyhnutné pre realizáciu stavebných zámerov spoločnosti.
ŽSR začiatkom roka 2014 vyzvali investora o urýchlenie predmetných rokovaní, informovanie o ich výsledkoch a následný podpis revitalizačnej zmluvy.
Informácia o stavbe Poprad – Tatry, prestupová hala, III. etapa:
v súčasnej dobe prebieha záverečné prerokovanie projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby (DSPRS). Dňa 28.01.2014 sa uskutočnilo konferenčné prerokovanie dokumentácie pre realizáciu stavby. Zhotoviteľom projektovej dokumentácie je firma HPK engineering a. s. Košice. 
Hlavnou náplňou stavby je rekonštrukcia prestupovej haly, ktorá predstavuje nasledovné hlavné činnosti:
-          Výmena okien prestupovej haly s vylepšením izolačných vlastností a vodopriepustnosti
-          Náter všetkých kovových prvkov v interiéri prestupovej haly
-          Náter nosnej kovovej konštrukcie prestupovej haly
-          Výmena terajších hliníkových dverí za fotobunkové na nástupisko TEŽ
-          Hydroizolácia strešného plášťa a jeho zateplenie so zriadením viacerých strešných vpustí na odvodnenie strechy 
-          Zriadenie elektrického ohrevu zvodov
-          Riešenie samostatného vykurovania prestupovej haly vybudovaním novej plynovej kotolne
-          Riešenie samostatného vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia prestupovej haly
-          Výmena rozvodov elektroinštalácie
-          Výmena osvetlenia prestupovej haly a rekonštrukcia osvetlenia koľajiska umiestneného na podhľade prestupovej haly
-          Zjednotenie systému elektrického centrálneho ovládania vypínania a zapínania osvetlenia prestupovej haly  
-          V reštauračnej časti s vykonajú dispozičné úpravy nadbytočných priestorov pre zriadenie kancelárskych priestorov so zriadením novej elekroinštalácie, vody, kanalizácie, ústredného kúrenia, vzduchotechniky, nových podláh a výťahu. Riešenie reštaurácie nie je obsahovou náplňou stavby. Vytvoria sa iba podmienky na napojenie reštaurácie na jednotlivé potrebné média. Zriadenie reštaurácie sa bude v budúcnosti riešiť formou prenájmu reštauračných priestorov.
-           V rámci technologickej časti sa v priestoroch prestupovej haly a na nástupisku TEŽ doplnia nasledovné informačné zariadenia oznamovacej technológie, ktoré boli vybudované v predchádzajúcich 2 etapách – kamerový systém, informačný systém, rozhlasové zariadenie a elektrická požiarna signalizácia (EPS).
Budúci (6. týždeň 2014) týždeň bude PD predložená na ŽSR. Následne v priebehu mesiaca február 2014 bude na Ministerstvo dopravy, výstavby regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), Sekcia železničnej dopravy a dráh (nástupca Úradu pre reguláciu železničnej dopravy) predložená žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Je predpoklad, že stavebné povolenie stavby bude vydané v marci 2014. 
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude potom aj podkladom pre výber zhotoviteľa na realizáciu stavby. Po absolvovaní procesu verejného obstarávania je predpoklad začatia stavby v 3. kvartáli roku 2014.  


     

 Právne dokumenty