Železnice Slovenskej republiky


ŽSR - modernizácia


07.01.2014

Na zmodernizovanom úseku trate medzi Trenčínom a Trenčianskou Teplou je pri prechode kolesa vlaku cez niektoré nové zvary koľajníc počuť zvuk (zunenie) a súčasne cítiť mierne vibrácie, no na iných úsekoch koridorovej trate je prechod kolesa úplne tichý a hladký. Chcem sa opýtať, či ŽSR tento problém evidujú a ako a kedy zhotoviteľ stavby tento nedostatok mieni odstrániť?
Áno, ŽSR evidujú Vami spomínaný problém. Koľaj  č.2 v  úseku Trenčín – Trenčianska Teplá bola po jej realizácii odovzdaná do predčasného užívania. Po realizácii aj koľaje č.1 v tomto úseku bude vykonaná konečná geometrická úprava koľaje výškovo aj smerovo na oboch traťových koľajach č.1 a č.2. Po týchto úpravách bude zrealizované prebrúsenie zvarov do definitívneho stavu.  
Ktorá firma je zhotoviteľom koľajového zvršku v úseku Trenčín-Tr. Teplá, na ktorom sú vyššie uvedené problémové (zle vybrúsené) zvary koľajníc (prosím uviesť názov dodávateľskej firmy, ktorá realizovala konkrétne koľajový zvršok a zvary koľajníc na tomto úseku trate)?
ŽSR majú uzatvorenú Zmluvu o dielo č.201038/PO zo dňa 10.10.2012,  pričom zmluvným partnerom na realizáciu Vami sledovanej stavby je „Združenie pod BREZINOU“, kde vedúcim členom združenia je TSS GRADE, a.s. a spolu s členmi združenia zodpovedajú za kvalitu realizovaného diela v súlade s podmienkami zmluvy o dielo.
Aj v prípade, že zvarovanie koľajníc zabezpečuje združenie prostredníctvom subdodávateľov, tým nie je dotknutá zodpovednosť zmluvného partnera za plnenie zmluvy. 
Podobne zle vybrúsené zvary koľajníc sú aj na toho roku zrekonštruovanej koľaji v ŽST Senica. Ktorá firma realizovala rekonštrukciu tejto koľaje, a teda aj zváranie a brúsenie vyššie uvedenej koľaje v ŽST Senica (prosím uviesť názov dodávateľskej firmy, ktorý realizoval konkrétne koľajový zvršok a zvary koľajníc)?
Zhotoviteľom stavby „ŽST Senica, rekonštrukcia železničnej stanice” bola podľa ZoD firma TEXO PARTNER a.s. Aj v prípade, že zvarovanie koľajníc zabezpečuje zmluvný partner prostredníctvom subdodávateľov, tým nie je dotknutá zodpovednosť zmluvného partnera za plnenie zmluvy. 
Rekonštruovali sa len hlavné koľaje v rámci stanice ( č.1,2,3 v úseku medzi staničnými výhybkami) pri ktorých sa budovali nové nástupištia.
Všetky práce boli vykonané podľa platných technických noriem železníc. Pred uvedením do prevádzky bol stav železničného zvršku a koľají skontrolované aj správcom- Oblastným riaditeľstvom Trnava.
Po konsolidácii koľají pohybom koľajových vozidiel po určitú dobu, bude vykonané meranie  a následne smerová a výšková úprava koľají  pobitím, prípadne sa zrealizuje aj prebrúsenie zvarov, ak sa to ukáže ako nevyhnutne nutná úprava.
Aká je úhrnná výška zmluvných pokút (v EUR), ktoré si ŽSR nárokujú alebo už uplatnili od Združenia pod Brezinou za rok 2013 (za zrušenie plánovaných výluk, neplánované výluky navyše, zneprejazdnenie trate pádom žeriavu a s tým súvisiace škody - napr. za nasadenie náhradnej autobusovej dopravy?) Boli už tieto pokuty ŽSR uhradené? 
ŽSR majú uzatvorenú Zmluvu o dielo č.201038/PO zo dňa 10.10.2012 (ZoD) so zhotoviteľom nie je stanovená úhrnná výška zmluvných pokút, ale sú uvedené jednotlivé prípady, kedy môžu ŽSR pokuty vymáhať. Poznamenávame, že zmluva bola riadne zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, kde je možné vyzistiť všetky druhy zmluvných pokút. V zmluve sú stanovené podmienky a výšky pokút za naviac výluky. Vzhľadom k tomu, že pokuty sú stanovené za každú aj začatú hodinu výluky, bolo potrebné počkať na skutočný termín ukončenia výluk. T.č. ŽSR sumarizujú podklady na výpočet výšky pokút. Po ich zosumarizovaní budú tieto vymáhané od zhotoviteľa v súlade so ZoD. Čo sa týka nákladov na náhradnú autobusovú dopravu, v prípade, že takáto musí byť zabezpečená z dôvodu mimoriadnych udalostí, zapríčinených zhotoviteľom stavby,  táto bude vymáhaná od zhotoviteľa na základe faktúry, predloženej Železničnou spoločnosťou a.s. ŽSR zatiaľ takúto faktúru od Železničnej spoločnosti a.s. neeviduje.
Kedy ŽSR predpokladajú ukončenie príprav na vypísanie tendra na technicko-ekonomickú štúdiu uzla Bratislava (predpokladám, že ŽSR majú aspoň nejaký najneskorší možný termín, do kedy tak plánujú urobiť, aj s ohľadom na záväzné termíny pre čerpanie fondov EÚ)?
ŽSR nepripravujú žiadne verejné obstarávanie na zabezpečenie technicko-ekonomickej štúdie uzla Bratislava. ŽSR pripravovali v roku 2013 verejné obstarania týkajúceho sa výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti pre akciu „ŽSR, IDS BA (Integrovaný dopravný systém  v Bratislave) - rekonštrukcia a modernizácia železničnej zastávky Bratislava-Vinohrady", pričom verejné obstarávanie tejto akcie bolo zastavená. MDVRR SR  ako riadiaci orgán pre Operačný program Doprava 2007 – 2013 listom zo dňa 31.10.2013 usmernil ŽSR, že s projektovou dokumentáciou na zastávku Bratislava Vinohrady bude možné začať až po vypracovaní štúdie realizovateľnosti „ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti", ktorá bude podkladom pre ďalšiu projektovú prípravu a realizáciu projektu týkajúceho sa železničnej zastávky Bratislava-Vinohrady.
V súčasnosti sa spracováva a pripomienkuje záväzný pokyn pre vypracovanie štúdie realizovateľnosti „ŽSR, dopravný uzol Bratislava – štúdia realizovateľnosti“, ako základný východiskový podklad k zabezpečeniu akéhokoľvek investičného počinu na ŽSR, kde bude definovaná potreba investície, kde budú definované parametre, predpokladaný finančný objem a časový horizont.  Po vydaní záväzného pokynu sa začne s prípravou procesu verejného obstarávania (zverejnenie pravidelného predbežného oznámenia, konštituovanie pracovnej skupiny na tvorbu súťažných podkladov) a následne sa spracujú súťažné podklady pre výber zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti. Až po spracovaní návrhu súťažných podkladov sa spracuje definitívny harmonogram verejného obstarávania. Takže v súčasnej dobe nie je možné uviesť žiadne konkrétne termíny.
Čo všetko bude predmetom rekonštrukcie nástupíšť číslo 1 a 2 v ŽST Trnava? Mohli by Ste, prosím, upresniť, či bude súčasťou rekonštrukcie aj rekonštrukcia zastrešenia nástupíšť a priľahlých koľají? 
Predmetom rekonštrukcie nástupíšť č.1,2 ako aj č.3,4 bude zrealizovanie nového zastrešenia, nových nástupíšť (výška bude upravená podľa noriem EU- 550 mm nad temenom koľajníc), vybudovanie nového osvetlenia, informačných systémov (rozhlasové a oznamovacie tabule odchodov vlakov).
Budú vybudované nové bezbariérové prístupy k nástupištiam č.3,4, k nástupištiam č.1,2 bude možný prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu novými výťahmi z práve zrekonštruovaného bývalého batožinového podchodu. Taktiež budú zrealizované vodiace línie pre zrakovo postihnutých cestujúcich.
Predmetná rekonštrukcia si vyžiada  zmeny existujúcich rozvodov vody, sietí nízkeho napätia, nevyhnutné úpravy trakčného vedenia a  centrálneho ovládania osvetlenia.
Právne dokumenty