Železnice Slovenskej republiky


ŽSR - modernizácia - Považská Teplá-Žilina


10.01.2014

Prosím o vyjadrenie k otázkam ohľadne modernizácie úseku Pov. Teplá - Žilina:
Kedy predpokladáte odovzdanie staveniska a začatie prác na stavbe modernizácia úseku Pov. Teplá - Žilina?
Po podpise zmluvy Zhotoviteľ predložil  požadované doklady, ktorých preskúmanie trvá istý čas, nakoľko ide o rôzne osvedčenia, oprávnenosť a pod. Po ich odsúhlasení predloží Zhotoviteľ na odsúhlasenie harmonogram prác. Práce na tomto úseku  je  potrebné zosúladiť s prácami prebiehajúcimi na tomto železničnom koridore, aby stavebnou činnosťou bola v čo najmenšej miere obmedzovaná železničná prevádzka, preto je potrebné harmonogramu tak isto venovať dostatok času. Posúdenie tohto harmonogramu nie je otázkou jedného dňa, resp. zopár dní. Až po splnení týchto požiadaviek pristúpia ŽSR k odovzdaniu staveniska. Predpokladáme, že odovzdanie staveniska sa uskutoční v priebehu mesiaca február tak, aby zhotoviteľ  mohol začať stavebné práce v mesiaci marec, kedy sú na železnici povoľované prvé výluky. 
Ako dlho by mali práce trvať, resp. je reálne, aby skončili do konca roka 2015? Ak nie, bude potrebné rozdelenie na dve časové fázy, aby mohli byť financované zo zdrojov EÚ v tomto a budúcom období eurofondov?
Zmluva o dielo č. ZOD/13038/001 na stavbu: „ŽSR, Modernizácia  trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/)“ bola uzatvorená so Zhotoviteľom dňa 19.12.2013. Zmluva o dielo bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv 23.12.2013, pričom je účinná od 24.12.2013.  Podľa zverejnenej ZOD sú práce plánované na 36 mesiacov od odovzdania prvého staveniska.
Úsek je rozdelený na ucelené časti stavby (ďalej len „UČS“):
UČS 48: Traťový úsek Považská Teplá (mimo) – Bytča.
UČS 49: ŽST Bytča.
UČS 50: Traťový úsek Bytča – Dolný Hričov.
UČS 51: ŽST Dolný Hričov.
UČS 52: Traťový úsek Dolný Hričov – Žilina (mimo).
UČS 00: ŽST Žilina (obsahuje len úpravy na oznamovacích, zabezpečovacích a diaľkové riadenie na zariadeniach s nutnými stavebnými úpravami v budove RSE Žilina). Označenie (mimo) znamená, že sa nebude realizovať v rámci tejto investičnej akcie modernizácia príslušnej ŽST.
Táto stavba bude musieť byť realizovaná v dvoch programovacích obdobiach, kde v období 2007-2013 je naplánovaná realizácia traťového úseku UČS 48: Považská Teplá (mimo) – Bytča a UČS 49: samotná železničná stanica Bytča. V ďalšom programovom období (2014 – 2020) budú realizované ostatné UČS. V železničnej stanici Žilina budú zrealizované nutné úpravy na oznamovacích a zabezpečovacích zariadeniach. 
Práce má vykonať Združenie TEBS na čele s TSS Grade za 127,79 mil. eur bez DPH. Subdodávatelia majú realizovať práce v objeme 71,71 mil. eur, čo je 56,1 % zo zmluvnej ceny. Nie je to neprimerane veľký podiel, resp. prečo je taký vysoký? Myslel som, že za optimálne možno považovať subdodávky maximálne do 50 %. Nemali ŽSR k takému vysokému podielu subdodávok výhrady a nežiadali ste, aby bol nižší?
Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) predložil ponuku v súlade so súťažnými podkladmi. Verejná súťaž bola realizovaná v súlade s platnou legislatívou v čase vyhlásenia verejného obstarávania, pričom táto nedovoľovala obmedzovať podiel subdodávok. V minulosti boli z uvedeného dôvodu už aj zrušené verejné súťaže. Preto ŽSR neriešia, či podiel subdodávok je vysoký alebo nízky.  Podľa zákona za plnenie ZOD je zodpovedný Zhotoviteľ a to aj napriek tomu, že niektoré práce vykonáva prostredníctvo subdodávateľov. Použitie subdodávateľov nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za dielo. 
Koľko subdodávateľov, akí traja - piati najväčší a v akom objeme, bude vykonávať práce pre vybraného zhotoviteľa? Na čo budú práce subdodávateľov hlavne zamerané podľa výšky objemu?
V ponuke uchádzač (Zhotoviteľ) predložil zoznam subdodávateľ.  Bolo ich osem.
Najväčší podiel: 15 000 000 Eur – CODECO, a.s., 35 254 988,6 Eur - Siemens s.r.o, 18 130 309,96 Eur - Elektrizácia železníc Košice a.s.
Tieto požadované údaje sú údajmi iba orientačnými (zmluvnými), nakoľko stavba sa zrealizuje podľa ZOD, ktorá je uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov s tým, že zmluvné podmienky tvoria obchodné podmienky obstarávateľa a všeobecné zmluvné podmienky ZoD sú „Zmluvnými podmienkami na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“ (FIDIC), prvé vydanie 1999, preložené (preklad 2008) Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov (ďalej len „SACE“). To znamená, že v priebehu realizácie investor zaplatí Zhotoviteľovi nie rozpočtované množstvá, ale skutočne zrealizované množstvá. Z toho dôvodu môže dôjsť k zmene, a to k navýšeniu, resp. aj k zníženie prác subdodávateľov vo finančnom objeme. Okrem toho v priebehu prác sa môže Zhotoviteľ rozhodnúť, že rozšíri okruh svojich subdodávateľov, napr. s cieľom urýchliť postup stavebných prác, prípadne jeho subdodávateľ stratil schopnosť  splniť svoj záväzok a pod.  
Prečo tento tender trval tak dlho, od februára 2012 do decembra 2013, resp. vyhodnocovanie ponúk od apríla 2012?
V predmetnej verejnej súťaži bolo celkom 49 záujemcov, do súťaže sa prihlásilo celkovo osem uchádzačov, z toho bolo 7 združení a jeden uchádzač ako samostatný. Vyhodnocovanie súťaže bolo náročné vzhľadom na rozsah jednotlivých ponúk (niekoľko tisíc strán). V priebehu vyhodnocovania sa navyše vyskytli okolnosti, ktoré ŽSR nemohli predpokladať. Spoločnosť s najnižšou ponukou, ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. oznámila, že nedokáže zrealizovať práce na oznamovacích a zabezpečovacích zariadeniach ani vlastnými kapacitami, ani kapacitami podzhotoviteľov.  Podzhotoviteľ, s ktorým mala spoločnosť uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve na predmetné práce, oznámil ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o., že nepredĺžila platnosť cenovej ponuky. Na základe uvedeného komisia konštatovala, že spoločnosť ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. podľa § 42 ods. 1 zákona č.25/2006 Z.z. nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a komisia preto musela jeho ponuku vylúčiť a musela ponuky nanovo vyhodnocovať.
Po oznámení výsledku bolo potrebné čakať, či nebudú uplatnené revízne postupy a až po márnom uplynutí lehoty na podanie námietok proti vyhodnoteniu ponúk zo strany neúspešných uchádzačov ŽSR vyzvali úspešného uchádzača na predloženie podpísaného návrhu ZOD, ktorá musí byť v súlade so súťažnými podkladmi a jeho ponukou. Návrh ZOD spolu s návrhom oznámenia o výsledku verejného obstarávania a s dokumentáciou z verejného obstarávania musel byť predložený na odsúhlasenie MDVRR SR ako Riadiacemu orgánu pre Operačný program Doprava 2007-2013 (ďalej len „RO“), nakoľko predmet zákazky by mal byť financovaný z Kohézneho fondu EÚ. Až po odsúhlasení ZOD zo strany RO bolo možné pristúpiť k uzavretiu ZOD.
 Modernizácia iných úsekov:
Kedy plánujete vyhlásiť tender, resp. realizovať modernizáciu úseku Púchov - Pov. Teplá? Aké sú predbežné prípravné a projektové náklady a stavebné náklady?
ŽSR sa nemôžu seriózne a zodpovedne vyjadriť k otázke rozpočtového obdobia EÚ 2014 – 2020 až do doby, kedy nebude mať Slovenská republika dohodnutý a odsúhlasený zoznam stavieb zaradených do príslušného plánovacieho s Európskou komisiou. Uvedené bude zrejmé až po schválení tzv. masterplanu EÚ pre Operačný program integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020. Podľa našich informácií by Slovenská republika mala tento plán odsúhlasiť s EK cca v máji 2014. K tomuto by Vám vedeli dať bližšie informácie na MDVRR SR. 
Aké sú plány modernizácie ďalších jednotlivých úsekov na trati zo Žiliny do Košíc? Čo z toho plánujete uskutočniť v rokoch 2014 až 2020, resp. až po tomto období, dokedy by mohla byť trať do Košíc celá zmodernizovaná?
Odpovede na uvedené otázky dá jednak vyššie uvedený masterplan EÚ, ako aj pripravovaná štúdia realizovateľnosti modernizácie trate v úseku Žilina – Košice, na ktorú momentálne prebieha vyhodnocovanie ponúk. 
Ako pokročila príprava modernizácie týchto úsekov a ktoré sú najďalej? Ak je možné, tak aj aspoň odhadované náklady na prípravu a stavebné práce?
Viď predchádzajúce odpovede.
Právne dokumenty