Železnice Slovenskej republiky


Železničný most v Hlohovci


30.01.2014

Pripravujeme článok o zničenom pilieri podopierajúceho železničný most v Hlohovci. Poprosím Vás o odpovede na otázky. Patrí tento most Slovenským železniciam? Vedia ŽSR o jeho zlom stave, resp. o zlom stave hlavného piliera mosta? Kedy bol most naposledy rekonštruovaný? Aké kroky podniknú ŽSR k náprave?
Železničný most je v správe ŽSR.
Na železničných mostných objektoch sú vykonávané pravidelné bežné prehliadky  min 1 x za rok. A podrobné revízne prehliadky 1x za 3 roky.
V správach z týchto prehliadok je tento stav  zaevidovaný ako poškodenie hornej betónovej časti ochrany piliera mosta vo vode. Nejde o zničenie piliera! Veľké mosty cez vodné toky vzhľadom na hrubú vrstvu naplavenín v koryte boli zakladané hĺbkovo až na únosnú vrstvu. Piliere boli vybudované  na studniach alebo kesónoch. Pri zakladaní bola najskôr okolo budúceho piliera vybudovaná dvojitá ohrádzka z drevených pilót vyplnená ílovitou zeminou ako ochrana proti vnikaniu vody do stavebnej jamy. Po vybudovaní vlastného piliera vo vnútri tejto ohrádzky bol voľný priestor medzi pilierom a ohrádzkou vyplnený lomovým kameňom ako ochrana piliera pred kolísavou hladinou riek a ľadovým kryhám.   Ako vidno z fotografií ide o poškodenie hornej betónovej časti ochrany piliera, ktorá má zabrániť  odplavovaniu lomového kameňa z okolia piliera. 
Oprava tejto ochrany piliera bola vykonaná v r. 2001, kedy bola doplnená odplavená časť kameňa obsypu piliera  a zriadená betónová hlavica.  
V rámci údržby mosta ŽSR plánuje vykonať opravu hlavice ochrany. Komplexné riešenie ochrany piliera  prichádza do úvahy  v rámci elektrifikačných úprav trate, o ktorých ŽSR uvažuje.
Právne dokumenty