Železnice Slovenskej republiky


TIOP (situácia - Trnávka - vybudovanie zastávky)


31.01.2014

Robím krátku reportáž o včerajšej nehode na priecestí na Ivánskej ceste. V nadväznosti na to by som chcela do reportáže uviesť aj  projekt TIOP resp. vybudovanie zastávky na Trnávke. Z tohto vyplýva aj moja otázka: V ako je momentálne projekt TIOP a teda aj vybudovanie podchodu na zastávke Trnávka?
Verejná súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie (dokumentácie pre posúdenie vplyvov na životné prostredie, dokumentácie stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie) vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti  pre  „ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice“, ktorej súčasťou je aj vybudovanie podchodu na zastávke Trnávka,  je v súčasnosti v štádiu vyhodnotenia ponúk. V súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov predmetnej verejnej súťaže  lehota viazanosti ponúk končí dňom 30.04.2014. Do tohto termínu v súlade s § 45 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude uzatvorená zmluva o dielo na predmetnú zákazku s úspešným uchádzačom. Podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom verejnej súťaže požadujeme najneskorší termín dodania územného rozhodnutia do 09/2015.  
Ako z vyššie uvedeného vyplýva, v roku 2015 budeme disponovať iba územným rozhodnutím. Vzhľadom k tomu, že dokončenie projektovej prípravy, ako aj zabezpečenie samotnej realizácie stavby, by malo byť financované z finančných zdrojov EÚ z programového obdobia 2014 – 2020, ŽSR sa v tomto čase nemôžu zodpovedne vyjadriť k otázke konečného termínu vybudovania podchodu na zastávke Trnávka. 
Podľa našich informácií je predpoklad, že Slovenská republika bude mať dohodnutý a odsúhlasený zoznam stavieb zaradených do príslušného plánovacieho obdobia s Európskou komisiou najskôr v 05/2014.
V prípade, že budú vyjasnené všetky otázky programového obdobia 2014 – 2020, bude (po dodaní právoplatného územného rozhodnutia) potrebné zabezpečiť spracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie a získanie stavebného povolenia. Výber subjektu, ktorý pre ŽSR uvedené zabezpečí, bude uskutočnený samostatnou verejnou súťažou. Následne po dodaní  právoplatného stavebného povolenia sa musí uskutoční verejné obstarávanie na výber  zhotoviteľa stavby. Až po jeho ukončení budeme môcť oznámiť termín vybudovania podchodu na zastávka Trnávka. 
Právne dokumenty