Železnice Slovenskej republiky


Mobilné plošiny na železničných staniciach


24.01.2014

V súvislosti s agentúrnou správou o nákupe nových plošín pre hendikepovaných cestujúcich Vašou spoločnosťou by som Vás poprosil o odpovede na nasledujúce otázky:
Predchádzalo nákupu plošín výberové konanie na dodávateľa alebo bola zákazka zadaná priamo?
Železnice Slovenskej republiky pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác musia postupovať podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na dodávku vozíkov pre imobilných občanov bola vypísaná verejná súťaž. Predmetom zákazky s názvom „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy“ je: dodávka tovaru „Zdvíhacie plošiny pre imobilných cestujúcich na zdvihnutie imobilného cestujúceho z nástupišťa železničnej stanice do železničného vozňa“ v počte 45 kusov:
- dovoz jednotlivých zdvíhacích plošín pre imobilných cestujúcich do 39 železničných staníc (Banská Bystrica, Bratislava hl. st., Bratislava Nové Mesto, Bratislava Petržalka, Čadca, Čierna nad Tisou, Devínska Nová Ves, Galanta, Humenné, Košice, Kraľovany, Kúty, Kysak, Leopoldov, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Piešťany, Podhájska, Poprad Tatry, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Ružomberok, Štrba, Štúrovo, Šurany, Trenčianska Teplá, Turčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Vrútky, Zvolen, Žilina),
- uvedenie zdvíhacích plošín do prevádzky uchádzačom na určených železničných staniciach,
- zaškolenie zamestnancov  ŽSR na obsluhu zdvíhacích plošín v počte 8 osôb s vystavením certifikátov.
Proces verejného obstarávania bol ukončený uzatvorením kúpnej zmluvy č. 2013-491 s úspešným uchádzačom dňa 22.7.2013.
Ktorá spoločnosť je dodávateľom plošín pre Vašu spoločnosť?
ARES spol. s r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava
Na základe akých požiadaviek sa Vaša spoločnosť rozhodovala pre konkrétneho dodávateľa?
Výber zmluvného partnera sa uskutočnil na základe elektronickej aukcie, kde jediným kritériom bola cena. 
Aké je rozmiestnenie jednotlivých plošín do miest? (poprosím aj informáciu o počte kusov do jednotlivých miest)
Z celkového počtu 45 kusov zdvíhacích plošín pre imobilných cestujúcich bude dodaných po nadobudnutí účinnosti zmluvy 21 kusov zdvíhacích plošín do nasledovných železničných staníc najneskôr do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy so zachovaním nasledovného poradia dôležitosti: Bratislava hl. st. (1 kus), Košice (2 kusy), Žilina (2 kusy), Trnava (2 kusy), Piešťany (1 kus), Poprad Tatry (2 kusy), Devínska Nová Ves (1 kus), Bratislava Nové Mesto (1 kus), Bratislava Petržalka (1 kus), Humenné (1 kus), Nové Mesto nad Váhom (1 kus), Banská Bystrica (1 kus), Prievidza (1 kus), Vrútky  (1 kus), Galanta (1 kus), Podhájska (1 kus), Levice (1 kus).
Ďalšie vozíky budú dodané do železničných staníc: 
Kúty (1 kus), Bratislava hl. st. (1 kus), Nové Zámky (1 kus), Štúrovo (1 kus),
Šurany (1 kus), Leopoldov (1 kus), Nitra (1 kus),
Trenčín (1 kus), Trenčianska Teplá (1 kus), Považská Bystrica (1 kus), Púchov (1 kus),
Čadca (1 kus), Kraľovany (1 kus), Ružomberok (1 kus), Liptovský Mikuláš (1 kus),
Zvolen (2 kusy), Lučenec (1 kus), Turčianske Teplice (1 kus),
Štrba (1 kus), Kysak (1 kus), Prešov (1 kus), Michalovce (1 kus), Čierna nad Tisou (1 kus).
Dodávka 24 kusov zdvíhacích plošín pre imobilných cestujúcich do uvedených železničných staníc v tomto bode bude realizovaná do 28 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky, nakoľko použitie týchto vozíkov bude možné až po uskutočnení stavebných úprav. Dodávka zdvíhacích plošín pre imobilných cestujúcich do týchto železničných staníc bude realizovaná postupne na základe doručenia 6 písomných požiadaviek na dodanie zdvíhacích plošín v rámci uvedených skupín bez určenia poradia po zrealizovaní nutných stavebných úprav v uvedených železničných staniciach, a to v celkovom počte 24 kusov.
V súčasnej dobe sa pripravuje verejná súťaž na uskutočňovanie stavebných prác v uvedených železničných staniciach. 
Aké je priemerné využívanie hendikepovaných cestujúcich asistencie železničných spoločností - či už ŽSR alebo ZSSK?
Otázka pre dopravcu - Železničná spoločnosť Slovenska a.s.
Právne dokumenty