Železnice Slovenskej republiky


Jedinečné identifikačné číslo (JIČ)


17.01.2014

Poprosím Vás o vyjadrenie sa pre RTV Prievidza k danej téme. ŽSR v spolupráci s IZS a Policajným zborom SR zaviedlo označovanie železničných priecestí jedinečným identifikačným číslom (JIČ). Zároveň Vás prosím, ak je to vo Vašej kompetencii , zabezpečiť možnosť natočenia si ilustračných záberov na priecestiach v Prievidzi, prípadne v okrese.
Prečo ste k tomuto pristúpili?
Z dôvodu pretrvávajúcich problémov s bezpečnosťou na železničných priecestiach - časté strety účastníkov cestnej premávky s dráhovými vozidlami so smrteľnými následkami a materiálnymi škodami a v snahe čo možno v maximálnej miere zabezpečiť rýchlu a účinnú pomoc, Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Integrovaným záchranným systémom v SR pristúpili k zavedeniu systému označovania železničných priecestí jedinečným identifikačným číslom (JIČ) na celoštátnych a regionálnych železničných dráhach vo vlastníctve štátu.  Dovoľujeme si Vám podotknúť, že za posledných 5 rokov všetky tragické dopravné nehody na železničných priecestiach sú zapríčinené z dôvodu viny účastníkov cestnej premávky. Označovanie priecestí JIČ je v praxi v ŽSR zavedené od júna 2012.
Akým spôsobom to bude v praxi fungovať? 
V prípade vzniku nehody na železničnom priecestí resp. v prípade uviaznutia vozidla alebo inej mimoriadnej udalosti v oblasti nebezpečného pásma na železničnom priecestí, je možné túto skutočnosť telefonicky oznámiť na IZS (linka 112) Následne operátor IZS telefonicky takúto udalosť oznámi určeným zamestnancom ŽSR (dispečer, výpravca), ktorí vykonajú potrebné prevádzkové a dopravné opatrenia resp. zabezpečia zastavenie dopravy na príslušnom traťovom úseku železničnej trate.
Kde na priecestiach sú  JIČ umiestnené?
Priecestie je označené samolepiacou fóliou z retroreflexného materiálu. Táto značka sa prednostne nalepuje na stranu výstražného kríža (Dopravné značky A 30a, A 30b) zo strany od železničnej trate. V prípade poškodenej dopravnej značky je možné fóliu nalepiť na skriňu výstražníka zo strany od koľaje. Nálepka má skutočnú výška písma 33 mm, celková dĺžka textu je 150 mm, farba písma je čierna na bielom podklade. Okraj okolo písma je 5 mm. Skutočný rozmer nálepky 43 mm x 160 mm.
Príklad : SP2727
Právne dokumenty