Železnice Slovenskej republiky


Ilava - podjazd pod železnicou, stĺp


14.01.2014


Dobrý deň prajem, znova sa na Vás obraciam s problematikou výstavby novej cesty  okolo väznice v Ilave na železničnú stanicu. Podjazd pod železničnou traťou a komunikácia mala byť podľa slov prednostu mesta Ilava otvorená ešte do Vianoc (medzi 15. - 20. decembrom 2013), no do dnešného dňa sa tak nestalo. Prečo cesta nebola ešte do dnešného dňa (resp. do sľúbeného termínu ešte v minulom roku) otvorená? Kedy predpokladáte otovrenie komunikácií?
Vyjadrenia nájdete aj na našom webe www.zsr.sk / Media room/Vyjadrenia pre médiá ... – príslušný mesiac ... napr.:
http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/vyjadrenia-pre-media-2014/januar/podjazd-pre-auta-pri-zst-ilava.html?page_id=2859&show_search_term=ilava:
Podjazd pre autá pri ŽST Ilava
Prečo ešte nie je sprístupnený novopostavený podjazd pre autá pri ŽST v Ilave?
V súčasnom období prebieha konanie pre uvedenie novovybudovaného cestného podjazdu pri ŽST Ilava do predčasného užívania.  Žiadosť na uvedenie podjazdu do predčasného užívania bola na stavebný úrad podaná začiatkom mesiaca december 2013.  Je predpoklad, že cestný podjazd bude uvedený do predčasného užívania v priebehu I.Q 2014. 
Potvrďte alebo vyvráťte, prosím, informáciu, že sa bude musieť prerábať kvôli tomu, že je úzky pre prechod oprotiidúcich autobusov a väčších áut súčasne...
Nevieme odkiaľ máte takéto informácie, ale musíme Vás uistiť, že nie sú pravdivé.  Novovybudovaný cestný podjazd pri ŽST Ilava je zrealizovaný podľa schválenej projektovej dokumentácie a platného stavebného povolenia.  Pôvodné úrovňové železničné priecestie je  nahradené novým cestným podjazdom. Šírkové usporiadanie podjazdu vychádza z kategórie príslušnej cesty, pričom šírka komunikácie medzi obrubníkmi chodníka je 7,0 m to znamená, že šírka samotnej komunikácie (cesty) je  2 x 3 m  a k tomu ešte šírka krajnice, teda + 2 x 0,5 m.  Z uvedeného dôvodu nie je potrebné jeho prebudovanie. Ako vidno, ide o cestu štandardného typu, a preto nás zaráža konštatovanie, že podchod je úzky pre prechod oproti idúcich autobusov a väčších áut. 
Ak je to pravda, že je úzky,  kto spravil chybu? Alebo...nedal sa spraviť hneď na prvýkrát širší?
Vzhľadom na vyššie uvedené, odpoveď na otázku č.3 je bezpredmetná.
Problémom stále zostáva i stĺp elektrického vedenia takmer v strede cesty na Ul. Jána Levoslava Bellu. Kedy uskutoční zhotoviteľ stavby  preložku stĺpa? Na čie náklady bude preložka elektrického stĺpa vykonaná?
Kolízia stĺpa elektrického vedenia s novobudovanou pozemnou komunikáciou bola odstránená dňa 13.01.2013 ako výsledok snaženia zainteresovaných zložiek- t.j. ŽSR ako Investora stavby, Zhotoviteľa- „Združenia ŽSR- Beluša“ a stavebného dozoru- SD-BELUŠA, s.r.o. Ako sme médiá informovali (viď vyjadrenie: http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/archiv-vyjadreni-2013/december/stlp-v-strede-cesty-v-ilave-pod-vaznicou.html?page_id=2807&show_search_term=stlp ) celá záležitosť  pozostávala z mnohých legislatívnych a iných právnych úkonov, ktorých splnenie bolo základným predpokladom pre jej úspešné ukončenie.  Určitým faktorom, ktorý čiastočne ovplyvnil termín samotnej prekládky bolo nadchádzajúce vianočné obdobie, výrobné a personálne kapacity podzhotoviteľskej spoločnosti, pričom sa ŽSR zdržali akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo negatívne zasiahnuť do štandardu života obyvateľov vplyvom prerušenia dodávky elektrického prúdu. Z tohto dôvodu sme po vzájomnej dohode so všetkými účastníkmi konania rozhodli o vhodnosti prekládky až na deň 13.01.2013.
Právne dokumenty