Železnice Slovenskej republiky


ŽSR - verejné obstarávanie


06.02.2014

Zaujímajú ma skúsenosti ŽSR z praxe pri verejnom obstarávaní (VO). Podľa nového zákona o VO sa do súťaže nesmie zapojiť firma s nejasným majetkovým pozadím.  
Uvedené nám so zákona č.25/2006 Z.z. nie je známe . Je nám známe to, že verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti (§ 26 až § 28) týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti. 
Pravdepodobne máte na mysli ustanovenia § 33 ods. 5, kde sa uvádza, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov, nie starší, ako 60 dní, s uvedením ich mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla alebo dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. Ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur, verejný obstarávateľ je povinný pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní požiadať uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto spoločnosti, pričom ak spoločníkom alebo známym akcionárom je právnická osoba, aj všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto právnickej osoby.
Aké skúsenosti z praxe máte s týmto konkrétnym opatrením?
Po prijatí novely zákona ŽSR ešte nevyhlasovali žiadne verejné obstarávania nad 10 mil. eur. Okrem toho, pri zákazkách, ktoré ŽSR obstarávajú, ide o špecifické predmety zákazky a v týchto prípadoch ide o záujemcov, resp. uchádzačov renomovaných firiem, kde sme zatiaľ neregistrovali žiaden problém s nejasným majetkovým pozadím. Nakoľko uvedené sa bude posudzovať v rámci podmienok účasti, je potrebné postupovať v zmysle § 32 a § 33. 
Ako zmenilo toto opatrenie vaše postupy pri VO?
Otázka je nezrozumiteľná. Postupy vo verejnom obstarávaní sú definované v § 24 ods. 1. Týmito postupmi sú verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konania a súťažný dialóg. Na tomto predmetné ustanovenie nemohlo nič zmeniť.
Čo najkonkrétnejšie - do akej hĺbky požadujete od uchádzačov zverejnenie ich vlastníckej štruktúry, resp. do akej hĺbky ich teraz preverujete? Zmenilo sa niečo?
Ako odpoveď na otázku č.1. 
Z vašej praxe – zmenil sa nejakým spôsobom napríklad okruh vašich uchádzačov prípadne pozorujete to, že firmy, ktoré sa hlásia do VO vystupujú transparentnejšie?
Ako odpoveď na otázku č.1.
Právne dokumenty