Železnice Slovenskej republiky


ŽSR modernizácia - Trenčín


06.02.2014

Dobrý deň, do ďalšieho čísla pripravujem materiál, v ktorom spomínam železničný prejazd v Trenčíne na Vlárskej ulici. Podľa všetkého k jeho uzavretiu príde v niekedy v júli a trvať má asi rok. Ako bude riešený prejazd vlakov počas budovania podjazdu a ako sa to dotkne železničnej stanice Zlatovce? Na základe skúseností s budovaním podobných prejazdov na aké dlhé odhadujete meškania vlakov? (predpokladám, že sa bude využívať jedna koľaj).
Počas výstavby podjazdu Vlárska budú prebiehať výluky v dvoch etapách. Prvá etapa budú krátkodobé výluky koľaje č.1 a 2, kde budú vložené mostné provizória (MP). Práce budú potom prebiehať pod MP. Samozrejme, že na MP bude prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti. V druhej etape budú dlhodobejšie výluky postupne raz jedna koľaj potom druhá koľaj. V tejto etape bude preložená koľaj už na nový železničný most. Výluky na vkladanie MP trvajú 7 dní na každú koľaj. Celkové meškanie vlakov nevieme teraz presne určiť vzhľadom k tomu, že táto stavba nebude prebiehať samostatne, ale budú prebiehať práce na viacerých objektoch na tejto trati. 
Podľa postupov, ktoré dodal zhotoviteľ tento rok 2014 by sa nemalo zasiahnuť do železničnej prevádzky v ŽST Trenčín – obvod Zlatovce a úseku obvod Zlatovce – obvod Trenčín (na vysvetlenie ŽST Trenčín tvorí  obvod Trenčín a obvod Zlatovce). Možno bude tento rok len cestná uzávierka, ale to nebude mať vplyv na železničnú prevádzku (v súčasnosti je rýchlosť 70 km/hod. Keď, tak sa zníži na rýchlosť 50 km/hod, čo je na kilometrovom úseku zanedbateľné). 
Intenzita za včerajší deň:
Za 04.02.2014(od 00:00 do 24:00 hod) medzi stanicami Trenčín – Zlatovce prešlo v  smere Trenčín – Zlatovce:
R:         15 vlakov
Os:       12 vlakov
Nákl.:   6 vlakov
Služ.:    2 vlaky  
v smere Zlatovce – Trenčín:
R:          15 vlakov
OS:       11 vlakov
Nákl.:   7 vlakov
Služ.:    2 vlaky
Celkovo v obidvoch smeroch denne prejde cca 35 párov z toho 27 párov vlakov osobnej dopravy. Meškanie ako už bolo vyššie uvedené bude minimálne alebo žiadne.
Akým spôsobom ovplyvní budovanie avizovaného terminálu prevádzku žel. stanice v TN?
Nakoľko nový terminál SAD je navrhovaný v tesnom susedstve s budovou žel. stanice, predpokladáme najmä dopravné a stavebné obmedzenia na priľahlých pozemkoch pred budovou žel. stanice, resp. na prístupových cestách.
Z hľadiska revitalizácie samotnej železničnej stanice je v prerokovanom návrhu zmluvy o projekte revitalizácie železničnej stanice podmienka pre investora, aby bol garantovaný bezproblémový prístup cestujúcej verejnosti na železničnú stanicu počas jej rekonštrukcie i po jej revitalizácii. Zatiaľ ani pre železničnú stanicu nebol predložený detailný plán organizácie výstavby a dohodnutá bola iba celková doba trvania rekonštrukcie max. na 24 mesiacov.
Budú sa ŽSR nejakým spôsobom podieľať na prestavbe žel. stanice? 
ŽSR sa z finančného hľadiska nebudú podielať na prestavbe železničnej stanice (t.j. samotnej budovy, nakoľko nástupištia a koľajisko ide mimo revitalizačnej zmluvy). ŽSR len zabezpečia potrebnú súčinnosť pri revitalizácii budovy železničnej stanice.
Právne dokumenty