Železnice Slovenskej republiky


ŽSR - modernizácia - Púchov - protihluková stena


06.02.2014

Potrebujeme vyjadrenie k prípad pána V. z Púchova, ten je spoluvlastníkom domu, pri ktorom prebieha modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov na rýchlosť 160 kilometrov, úsek Beluša - Púchov, na 158,1 kilometri. Pán V. vraví, že výstavba rýchlotrate znamená, že koľaje sa ešte priblížia k jeho domu a domu jeho sudseda a žiadajú vybudovanie protihlukovej steny pri ich rodinných domoch. V. tiež tvrdí, že železnice od neho odkúpili časť pozemkov, ale ďalšiu časť využívajú neoprávnene bez jeho povolenia, aby na ne mohli vstúpiť. Takže:- či železnice vybudujú protihlukovú stenu, a či pracujú na modernizácii trate na jeho pozemkoch, či tie pozemky odkúpili a či majú na ne povolenie vstupu.
Stanovisko ŽSR:
Modernizáciou železničnej trate dôjde k priblíženiu žel. trate k domu pána V. cca o 7m, od osi koľaje č.3, čím sa skráti vzdialenosť domu od koľ.č.3 na cca 20m. ŽSR vykúpili všetky pozemky a ich časti ktoré boli určené a potrebné na trvalý záber. Napriek tomu sa môže stať, že počas realizácie stavby je potrebné dovykúpiť časť pozemku z dôvodu zmeny technického riešenia. V prípade, že geodetickým zameraním sa preukáže v akejkoľvek miere zasiahnutie do cudzieho pozemku, ŽSR zabezpečí na svoje náklady jeho vykúpenie po vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a kúpnopredajnej zmluvy. Pán V. bol o uvedenom postupe informovaný.
Zasiahnutie stavbou do cudzieho pozemku musí byť preukázané geodetickým meraním a doložené ďalšími náležitosťami. Doteraz na ŽSR nebol doručený návrh na dovykúpenie častí pozemkov vo vlastníctve pána V., nakoľko dotknuté stavebné objekty neboli ešte ukončené.
Finančné náhrady za dočasné zábery, ktoré si vyžaduje stavba, podľa zmluvy o dielo rieši zhotoviteľ stavby vo vlastnej réžii.  Po niekoľkých jednaniach medzi zhotoviteľom a pánom V. došlo k dohode o budúcom uzavretí Zmluvy na prenájom pozemkov parc.č. 979 a 1720/1 od 1.2. 2014 do 30.4.2015. Pripomienky právnej zástupkyne pána V. ohľadne zvýšenia ceny nájmu zhotoviteľ akceptoval, následne však pán V. odmietol zmluvu uzavrieť bez uvedenia dôvodu.
Protihlukové steny na predmetnej stavbe sú navrhnuté podľa hlukovej štúdie. Protihluková stena podľa platnej a schválenej projekovej dokumentácie pre realizáciu stavby v predmetnom mieste nie je uvažovaná. Autorský dozor projektu vysvetľoval pánovi V. dôvody, kde vzhľadom na priestorové pomery a vlastnosti šírenia hluku pri jazde vlakovej súpravy, by bola klasická protihluková stena neefektívna a nedostatočne účinná.
Projektová dokumentácia však uvažuje s tzv. „individuálnymi protihlukovými opatreniami“, ktoré by mohli tento problém riešiť. Ide o výmenu okien s vysokými izolačnými vlastnosťami, zvukovotepelnou izoláciou domu, výsadbou stromov a kríkov a podobné riešenia. Opatrenia je možné vykonať na základe meraní intenzity hluku po zrealizovaní stavby alebo na základe dohody počas realizácie výstavby so žiadateľom. V súčasnosti boli uvedené možnosti pánovi V. navrhnuté, vrátane návrhu ľahkej protihlukovej steny z Lexanu. Doteraz sa však nevyjadril, či niektoré navrhnuté riešenie bude akceptovať.  
Právne dokumenty