Železnice Slovenskej republiky


Zhrnutie informácií k súdnemu sporu ŽSR - Cyril Talapka


04.02.2014

Chcem vás pekne poprosiť o informáciu, v akom štádiu je proces s Cyrilom Talapkom. V minulých dňoch sa vraj konalo súdne pojednávanie. S akým výsledkom?
Posledné súdne pojednávanie sa uskutočnilo v piatok na Okresnom súde v Pezinku. Obe zainteresované strany boli na súde prítomné. Sudkyňa odročila pojednávanie na neurčito s tým, že je potrebné vypracovať ďalší znalecký posudok k stavebno-technickému riešeniu stavby. Ten má dať odpoveď na otázku, či je možné technicky oddeliť časť stavby.
Zhrnutie informácií k súdnemu sporu ŽSR  - Cyril Talapka:
Nájom pozemku v správe ŽSR sa Cyrilovi Talapkovi skončil  31. 12. 2010. Predmetom nájmu bola pozemková plocha – majetok štátu v správe ŽSR v katastrálnom území obce Réca o výmere 600m2. Túto plochu mal v zmysle zmluvy nájomca užívať na hospodárske využitie. Nájomca bol zo strany ŽSR vyzvaný, aby k 4. januáru 2011 odovzdal majetok v pôvodnom stave. Na stretnutie sa však nájomca nedostavil. ŽSR museli do 30 dní od skončenia nájmu podať žalobu na súd o vypratanie prenajatého pozemku, v opačnom prípade by zo zákona došlo k znovuobnoveniu nájmu. Takáto žaloba bola podaná na príslušný prvostupňový súd.
Obsahom žaloby bolo:
      ŽSR žiadajú vydať bezdôvodné obohatenie za užívanie pozemku (resp. časti pozemku).
      ŽSR žiadajú zaplatiť zmluvnú pokutu za neodovzdanie pozemku po skončení nájmu.
      ŽSR žiadajú na náklady nájomcu odstrániť oplotenie ako aj časť stavby stojacej na pozemku ŽSR, vypratať pozemok a odovzdať ho ŽSR.
      ŽSR žiadajú uhradiť trovy konania.
Súd prizval znalca z odboru geodézie a kartografie, aby:
   Vytýčil v teréne a určil hranice pozemkov v katastrálnom území Reca parc. č. 1338/1 a parc. č. 1338/2 a stanovil ich výmeru;
   určil výmeru plochy zastavanej neoprávnenými stavbami odporcu na parcelách ŽSR a výmeru plochy užívanej odporcom na parcelách ŽSR; a
   odpovedal na otázku, či stavby vo vlastníctve odporcu zasahujú do ochranného pásma navrhovateľa a v akom rozsahu.
Podľa znaleckého posudku zastavaná a užívaná plocha pozemkov v správe ŽSR činí spolu nie 600 m2 ale až 4 237 m2. 


 Právne dokumenty