Železnice Slovenskej republiky


Rekonštrukcia trate Žilina-Varín-Vrútky


11.02.2014

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o informáciu, či je v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie na trati Źilina-Varín -Vrútky v 327.6 km plánovaná výstavba protihlukovej steny na zníženie hladiny hluku a skvalitnenie bývania pre obyvateĺov žijúcich v domoch v blízkosti trate,poprípade či je takýto zámer plánovaný v ďalšej etape rekonštrukcie.   
     V rámci prebiehajúcej stavby: „ ŽST Vrútky – Varín, koľaj. č. 1 a 2 Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku km 317,457 – 328,730“ nie sú riešené žiadne protihlukové opatrenia.
Uvedená stavba rieši komplexnú rekonštrukciu koľaje č. 1 a 2, a len nevyhnutné úpravy trakčného vedenia, zabezpečovacieho zariadenia, káblových vedení, mostov a priepustov, tunelov a nástupíšť, a podobne.
Stavba je navrhnutá za účelom zlepšenia terajšieho stavu trate a rekonštrukciou sa nebude meniť vzhľad ani spôsob užívania stavby.
Uvedená stavba nemá už ďalšiu etapu. 
Ďalšie prípadné úpravy budú až v rámci modernizácie trate.
Právne dokumenty