Železnice Slovenskej republiky


Činnosť zabezpečovacích zariadení - priecestia


04.02.2014

Dobrý deň, prosím Vás informujte ma kedy HDV aktivuje železničné priecestie, kedy začne blikať červené svetlo a poprípade kedy prichádza ku závoram, ktoré ho uzavrú pre zákaz vstupu naň?
V prvom rade si treba uvedomiť, že každé zabezpečovacie zariadenie za železničných priecestiach je vybudované kvôli bezpečnosti, ochrane zdravia, života a majetku účastníkov cestnej premávky. Vlak je mnohotonový kolos (záleží od nákladu a počtu vozňov), ktorého brzdná dráha je niekoľko sto metrov, pri rýchlosti 100 km/hod a vyššej to je vyše kilometra. Stret vlaku s autom, motorkou, cyklistom, chodcom má vo väčšine prípadov fatálne následky. 
Väčšina moderných zabezpečovacích zariadení na železničných priecestiach je ovládaných automaticky, jazdou vlaku. To znamená, že ak vlak vstúpi do koľajového obvodu, spustí sa činnosť zabezpečovacieho zariadenia (zvyčajne je to vo vzdialenosti niekoľko sto metrov pred železničným priecestím, závisí od typu trate a tiež povolenej traťovej rýchlosti vlaku v danom úseku trate. Čím je rýchlosť vlaku vyššia, tým je vzdialenosť väčšia). Výstražná zvuková (60-80 decibelov)  a svetelná signalizácia (červené blikajúce svetlo) je nastavená tak, aby najpomalšie a najväčšie auto mohlo bezpečne prejsť cez priecestie (nákladné auto s prívesom o dlĺžke 22 metrov a pri prejazde cez priecestie 5 km/hod). Až po tomto čase sa začína spúšťať doplnková výstraha – závory. Časovo to môže byť až do pol minúty aj viac. Činnosť zabezpečovacieho zariadenia sa ukončí automaticky až potom, keď posledný vozeň vlaku opustí koľajový obvod – opäť je to zvyčajne až niekoľko sto metrov za priecestím. Celú túto dobu je zabezpečovacie zariadenie v činnosti. A po celý tento čas žiadny z účastníkov cestnej premávky v zmysle zákona o premávke na pozemných komunikáciách nesmie vstupovať na železničné priecestie.
Z našej skúsenosti výnimočné prípady, keď sa čaká na priecestiach neúmerne dlhú dobu, sú spôsobené rôznymi mimoriadnosťami – napr. keď vlak už vstúpi do koľajového obvodu a tam napr. dôjde k zrážke s civilnou osobou. Kým sa nehoda nevyšetrí a vlak nie je odtiahnutý späť do stanice, zariadenie vykazuje činnosť.  Alebo ak dôjde v tomto obvode k zrážke so zverou, alebo ak niekto zatiahne ručnú brzdu vo vlaku, čo sa vždy musí riadne vyšetriť.  
Vodič ako účastník cestnej premávky môže v prípade akejkoľvek mimoriadnosti na priecestí (nehoda, porucha, ohrozenie bezpečnosti) pre potreby rýchlej orientácie záchranných zložiek v rámci integrovaného záchranného systému 112 použiť jedinečnom identifikačnom čísle (JIČ), ktoré je pridelené každému železničnému priecestiu v SR, ide o rýchlu identifikáciu priecestia. Následne operátor IZS telefonicky takúto udalosť oznámi určeným zamestnancom ŽSR (dispečer, výpravca), ktorí vykonajú potrebné prevádzkové a dopravné opatrenia resp. zabezpečia napríklad zastavenie dopravy na príslušnom traťovom úseku železničnej trate.
Doprava na tratiach ŽSR nikdy nie je bez kontroly. Akákoľvek porucha je okamžite signalizovaná výpravcovi, dispečerovi, resp. rušňovodičovi prichádzajúceho vlaku.
V prípade poruchy signalizácie priecestia stanica okamžite avizuje opravára, ktorý prípadnú chybu odstráni, resp. vykoná potrebné opatrenia v čo najkratšom čase, závisí od možnosti a spôsobu dopravy na miesto zásahu. Do doby odstránenia poruchy vlaky jazdia cez železničné priecestie na tzv. OP rozkaz. Ide o mimoriadny režim, keď rušňovodič vie, že na priecestí je akýkoľvek problém, takže jeho povinnosť je jazdiť maximálnou rýchlosťou 10 km/hod a trúbiť. Rýchlosť je stanovená preto na 10km/hod, aby vlak vedel v prípade potreby okamžite zastať. 
Právne dokumenty