Železnice Slovenskej republiky


Železničná stanica Trnava


01.04.2014

Preposielam niekoľko otázok ohľadne železničnej stanice v Trnave
Čo sa momentálne robí, čo už je hotové?
·         V súčasnosti prebieha rekonštrukcia a zastrešenie nástupíšť č.3 a č.4, dokončuje sa rekonštrukcia veže, prebieha rekonštrukcia technologických prevádzok a prevádzkových budov pre pracovníkov výkonných jednotiek údržby (budovy Elektroúseku a ATU), zrealizovaná je rekonštrukcia staničnej budovy a podchodov pre cestujúcich, zrekonštruovaná je budova trafostanice.
Všimol som si priestor pred stanicou, koľko vyšli úpravy?
·         Realizácia úprav predstaničného priestoru bola vyčíslená na sumu: 388 657,44€.
Čo terasa, kedy sa bude robiť?
·         Rekonštrukcia terasy je zrealizovaná.
Ktoré práce sa budú ešte do dokončenia robiť?
·         Okrem prebiehajúcich prác je v pláne rekonštrukcia nástupíšť č.1 a č.2 aj so zastrešením a úprava plochy od budovy po koľajisko.
Čo jednotlivé nástupištia? budú sa prekrývať resp. nejakým spôsobom opravovať, dopočul som sa, že niektoré by sa mali aj zvýšiť, resp. upraviť na vyššiu úroveň..
·         Viď odpoveď na predchádzajúce otázky, výška nástupištných hrán nástupíšť bude 550 mm na TK (TK – temeno koľajnice). 
Čo všetko sa ešte plánuje robiť a kedy budú práce...resp. stanica v Trnave hotová?
·          Viď predchádzajúce odpovede; termín ukončenia prác v ŽST Trnava je 12/2014.
Čo obchodné prevádzky, kedy sa budú uztavárať zmluvy, resp. kedy tam budú už fungovať?
·          Prevádzky budú spustené až po kolaudácii železničnej stanice, ktorá je plánovaná na mesiac apríl 2014. 
Viete mi vyčíslit celkové náklady, ktoré ste do celkovej obnovy investovali?
·          Doterajšie náklady na realizáciu: 6 654 521,71 €.
Kamerový systém už funguje? čo všetko kamery monitorujú?
·          Kamerový systém je funkčný, monitoruje vonkajší a vnútorný priestor železničnej stanice.
Vyskytli sa nejaké problémy počas obnovy?
·          Realizácia prebehla bez vážnejších problémov.
Či cestujúcich zasiahne planovaná obnova 1. a 2. nástupišťa...a do akej miery....
·          
Rekonštrukcia 1. a 2. nástupišťa sa bude realizovať postupne.
A ako to zasiahne vlakovú dopravu, resp. príchody a odchody vlakov?
·          Zmeny, ktoré sa týkajú vlakovej dopravy, budú uvedené cez ZSSK.
Aká je momentálna výšky hrán nástupišťa (1. a 2.) nad temenom koľajnice, ktorá sa bude zvyšovať na 550 mm?
·          Výška hrán nástupíšť je 300 mm.
Môžete mi ešte v rámci aktuálizácie napísať...celkové náklady na obnovu stanice v Trnave?
·          Projektová dokumentácia sa dokončuje a až po jej schválení nám budú predložené ocenené výkazy výmer na posúdenie.

Doterajšie náklady spojené s rekonštrukciou ŽST Trnava sú 9 953 000 EUR.
V uvedenej sume sú zahrnuté objekty:
-       staničná budova + PD (projektová dokumentácia) a IČ (inžinierska činnosť),
-       podchody + PD a IČ,
-       spojovací kŕčok a veža + PD a IČ,
-       plochy A, B, C (predstaničné a staničné priestory)+ PD a IČ,
-       rekonštrukcia 3. a 4. nástupišťa + PD a IČ.

Právne dokumenty