Železnice Slovenskej republiky


Cestovný poriadok na trati ŽILINA - TRENČÍN - doba jazdy


21.01.2014

Dobrý deň, obraciam sa na Vás so žiadosťou o vysvetlenie časov jazdy vlakov na trati ŽILINA - TRENČÍN, čo pre mňa je nepochopiteľné. V cestovnom poriadku platnom do polovice decembra minulého roku bol celkový čas jazdy na tejto trati 1 hodinu a 13 minút,   v tomto cestovnom poriadku je to 1 hodinu a 16 minút - to znamená o 3 minúty viacej pri už zrekonštruovanej trati na rýchlosť 160 km/h minimálne v úseku PÚCHOV - TRENČIANSKA TEPLÁ. 
Totižto pri cestovnom poriadku starom bola doba jazdy ZILINA - POVAŽSKÁ  BYSTRICA   25 minút, teraz  o 6 minút viacej a rýchliky aj tak tých cca 6 minút tam čakajú na odchod.  Úsek POV.BYSTRICA - PÚCHOV   viacej o 1 minútu,  PÚCHOV-TR.TEPLÁ  menej o 6 minút a TR.TEPLÁ - TRENČÍN  viacej o 2 minúty čo je opodstatnené z dôvodu prác na rekonštrukcii trate. 
Z toho čo konštatujem je nepochopiteľné čakanie na odchod rýchlikov v POV. BYSTRICI a doba cesty viacej o 6 minút v úseku ŽILINA - POV. BYSTRICA,  čo by som žiadal vysvetliť.
Dovolím si ešte podotknúť, že doteraz som nevidel žiadne práce na úseku ŽILINA-POV.BYSTRICA a to trvá už viacej než mesiac od nového cestovného poriadku - a ak sa predpokladajú nejaké práce na zvýšenie rýchlosti, prečo to nie je riešené zmenou cestovného poriadku až odvtedy, ale prečo už teraz, keď nevidím dôvod navýšenia doby cesty v tomto úseku trate.
Cestovný poriadok 2012/2013 bol pre výstavbu koridoru č. V v roku 2013 konštruovaný s časovými prirážkami k jazdným časom pre stavebné práce na úsekoch Trenčianska Teplá – Ilava a Beluša – Púchov. Nakoľko zhotoviteľ stavebných prác pre úsek trate Trenčianska Teplá – Trenčín – Zlatovce – Kostolná – Záriečie z bol vybraný v októbri 2012, t. j. po ukončení zostavy cestovného poriadku 2012/2013, nebolo už možné pre túto stavbu v cestovnom poriadku 2012/2013 prirážky k jazdným časom zapracovať.
V cestovnom poriadku 2013/2014 sú zapracované prirážky k jazdným časom pre úseky Trenčín – Zlatovce – Kostolná – Záriečie z, Ladce – Púchov – Považská Bystrica z dôvodu komplexnej rekonštrukciu železničnej stanice Púchov a rušenie železničnej stanice Beluša a pre úsek Považská Teplá – Bytča. V úseku Považská Teplá – Bytča sa predpokladalo zahájenie stavebných prác  ku konci roka 2013, s plynulým pokračovaním v roku 2014, pričom do cestovného poriadku 2013/2014 bolo zapracovaných 6 min prirážok k jazdným časom v tomto úseku.  Zmluva o dielo bola so zhotoviteľom  pre tento úsek bola však podpísaná až 19.12.2013, a preto sa s výstavbou ešte nezačalo. 
V cestovnom poriadku pre obdobie platnosti 2009/2010 vydali ŽSR rozsiahlu prvú zmenu z dôvodu výstavby koridoru č. V, predovšetkým na zmenu polôh rýchlikov. Táto zmena sa stretla s veľmi negatívnym ohlasom u cestujúcej verejnosti, pretože pri nej nie je možné prerobiť celú sieť ŽSR, čo malo za následok rozviazanie veľkého počtu prípojov vlakov z odbočných tratí, ktoré do vydania takejto zmeny existovali. Ďalším negatívnym javom vydávania zmien v  priebehu platnosti grafikonu vlakovej dopravy (GVD) sú aj vysoké finančné nároky. Ako konkrétny príklad uvádzame rozsiahlu zmenu, realizovanú od 7.3.2010, kedy bol vydaný nový cestovný poriadok pre cestujúcu verejnosť. Náklady na pomôcky GVD  a  cestovný poriadok pre verejnosť, vyvolané touto zmenou, boli veľmi vysoké – celková suma dosiahla čiastku 119.400,- € (3,597 mil.,-Sk).
Vzhľadom na skúsenosti  z  minulých rokov je snahou Železníc Slovenskej republiky a  Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. vyhnúť sa rozsiahlym zmenám grafikonu vlakovej dopravy (GVD) počas jeho platnosti z dôvodu výlukovej činnosti, spojenej s modernizáciou koridoru č. V. Spracovanie týchto rozsiahlych zmien je časovo veľmi náročné a je nutné ich spracovávať súbežne s činnosťami, spojenými s  tvorbou nového GVD pre nasledujúce obdobie. Jednotlivé výluky na príslušných traťových úsekoch začínajú a končia v rôznych termínoch, takže ani začiatok zmeny GVD nedokáže presne reagovať na jednotlivé výlukové etapy a aj po zmene môžu vlaky v určitom časovom období postávať v niektorých železničných staniciach (ŽST). Z tohto dôvodu sú pre jednotlivé GVD na základe očakávaného rozsahu výlukovej činnosti vopred určené priemerné časové prirážky, zdôrazňujem, že nie maximálne, aby dopad na cestujúcu verejnosť bol čo najmenší.
Upozorňujeme taktiež na to, že mimoriadnymi zmenami v osobnej doprave dochádza k veľkému narušeniu trás medzinárodnej nákladnej dopravy, predovšetkým v smere sever – juh, ale aj východ – západ. Pri dnešnom veľkom počte dopravcov a  pri ich požiadavkách na presnosť chodu vlakov, najmä u logistických prepráv, potom  nie je možné zabezpečiť zo strany ŽSR dodržanie týchto podmienok a požiadaviek jednotlivých dopravcov. 
Je potrebné si tiež uvedomiť, že jednotlivé stavebné postupy nie sú robené počas celého cestovného poriadku, ale iba v určitých časových obdobiach, pričom stavba určitého úseku je spravidla rozplánovaná na obdobie 3 rokov. Z tohto dôvodu sú vlaky v určitom období vedené s náskokom a v určitom období s meškaním. Preto bol GVD 2013/2014 v osobnej doprave konštruovaný pre výstavbu koridoru č. V na celú dobu jeho platnosti s kompromisným rozsahom prirážok 14 min. 
ŽSR majú záujem o zaradenie sa do európskej železničnej siete vyššej kvality a s pomocou európskych fondov rekonštruujú trate Slovenska. Sme si vedomí, že takéto rozsiahle stavebné práce s tým spojené majú negatívny dopad na cestujúcu verejnosť, a preto sa za problémy uvedené vo Vašej sťažnosti  ospravedlňujeme.
Právne dokumenty