Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec zastávka (vrátane)


Názov projektu:

Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec zastávka (vrátane)

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

   Číslo: Podpis EK Podpis ŽSR
Dohoda o grante INEA/CEF/TRAN/M2019/2106494 26.10.2020 16.11.2020
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európska únia

Štátny rozpočet

(spolufinancovanie)

Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Dohody o grante 39 883 237,00 7 038 218,00   46 921 455,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 05.03.2020
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu  
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 31.12.2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu:
Popis projektu a jeho prínosy:
Celkovým cieľom projektu je zlepšenie technického stavu a parametrov existujúcej dvojkoľajnej železničnej trate v celkovej dĺžke približne 2 663 m. Projekt sa zameriava na modernizáciu zabezpečovacích a oznamovacích systémov, modernizáciu výstavby železničných tratí, nadzemného trolejového vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu 2 nástupíšť, (opätovnú) výstavbu železničných mostov, priepustov a výstavbu nadjazdu pre cestujúcich.
Stav realizácie k 30.09.2021

Dňa 16.11.2020 bola podpísaná grantová dohoda a prebieha verejné obstarávanie. K danej zákazke bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

zverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 19.3.2021, a vo Vestníku verejného obstarávania dňa 22.3.2021.

Finančné plnenie v € k 30.09.2021
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky)  
Vlastné zdroje  Spolu 

 

    

 

 

Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk   www.eufondy.sk Právne dokumenty