Železnice Slovenskej republiky


Výstavba vodovodu v časti Milochov


17.07.2019

Podnet obyvateľov evidujeme od roku 2017 a problematike sa v spolupráci so Zhotoviteľom stavby a generálnym projektantom intenzívne venujeme. Zhotoviteľ stavby zabezpečuje aktuálne geotechnický monitoring a monitorovanie hladiny podzemnej vody v trase razenia tunelov, pričom výsledky meraní sú k dispozícii v podobe periodicky predkladaných správ z monitoringu.

Čo sa týka poklesu hladiny podzemnej vody, degresia bola zaznamenaná v oblasti východného portálu tunela Milochov, t.j. v pomerne veľkej vzdialenosti od zastavanej lokality s individuálnou výstavbou. V samotnej trase tunela neboli zaznamenané poklesy hladiny podzemnej vody ani nenastali okolnosti, ktoré by nasvedčovali riziku straty vody v studniach, resp. neevidujeme žiadne podnety zo strany obyvateľov ani v poslednom období, ktoré bolo charakterizované minimálnou zrážkovou činnosťou. Z dôvodu, že charakter stavebných prác v súvislosti s realizáciou tunelov je z hľadiska zásahu do pôvodného masívu výrazný, nemožno samozrejme vopred predpovedať budúci stav vývoja pomerov hladiny podzemných vôd, príp. zmenu všeobecných hydrogeologických pomerov v danej oblasti.

V prípade náhlej straty, alebo výrazného poklesu hladiny vôd v studniach, Železnice Slovenskej republiky ako investor stavby zabezpečili prostredníctvom generálneho projektanta alternatívne riešenie zásobovania pitnou vodou v podobe vybudovania náhradného vodovodu. V súčasnej dobe prebiehajú konania v zmysle platnej legislatívy SR, ktorých výsledkom bude vydanie stavebného povolenia. Disponujeme rovnako aj krízovým plánom pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.  Považujeme však za potrebné zdôrazniť, že vybudovanie vodovodu predstavuje investičný náklad pohybujúci sa rádovo v niekoľko sto tisíc eur a jeho opodstatnenosť realizácie musí byť riadne a preukázateľne zdôvodnená, čo sa podľa nášho názoru k dnešnému dňu nestalo. To znamená, že nenastali tak závažné okolnosti v zmene hydrologických pomerov v studniach, ktoré by deklarovali nutnosť zahájiť výstavbu náhradného zdroja pitnej vody okamžite. Vývoj hladiny podzemných vôd budeme samozrejme monitorovať naďalej a v prípade akýchkoľvek zmien, o ktorých sa bude dať predpokladať negatívna tendencia, ihneď pristúpime k zodpovednému prístupu v rámci zachovania kvality a štandardu života dotknutého obyvateľstva v oblasti zásobovania pitnou vodou. Právne dokumenty