Železnice Slovenskej republiky


Dôvod spomaľovania vlakov do stanice Trnava zo smeru Leopoldov


08.06.2020

Aký je dôvod spomaľovania vlakov pri príchode do stanice Trnava zo smeru Leopoldov na nástupište 1? Ide o nejaký väčší problém?

Dôvodom spomaľovania vlakov pri príchode na 1. nástupište v ŽST Trnava je zavedenie prechodného obmedzenia rýchlosti (ďalej POTR) z dôvodu defektoskopickej závady kategórie „A“ na srdcovke výhybky č.12.

POTR je zavedené pre zníženie dynamických účinkov na defektoskopicky vadnú výhybkovú súčiastku. Opatrením sa zaisťuje  bezpečnosť pri prejazde železničných vozidiel.

Prečo tento problém nebol doteraz vyriešený?

Výhybka č. 12 bola vo vlastníctve ŽOS Trnava, ktorá uvedenú výhybku  pre svoju činnosť nepotrebuje, a preto ju ponúklo na odkúpenie ŽSR.  ŽSR do vysporiadania majetkového vlastníctva nemohla investovať do cudzieho majetku. V súčasnosti je už podpísaná Zmluva o odkúpení výhybky a objednaná potrebná výhybková súčiastka. Po dodaní výhybkovej súčiastky sa pristúpi k jej  výmene a následne k zrušeniu POTR.

Koľko obdobných problémov eviduje ŽSR v súčasnosti na všetkých tratiach? Je toto číslo väčšie oproti minulému roku? Prípadne môžete mi poslať údaje za každý jeden rok za posledných 5 rokov?

Nižšie uvádzame POTR za posledných päť rokov na sieti ŽSR. Súčasný stav súvisí s dlhodobým podfinancovaním železničnej infraštruktúry na sieti ŽSR. Údaje za roky 2015 – 2019 sú vždy k 31. decembru. Údaj za rok 2020 je k 1. júnu.

Z uvedených údajov je vidieť, že POTR majú za posledné roky k 31. 12. ustálenú tendenciu. Údaj k 1.6.2020 má v počte zavedených POTR zvýšený výskyt najmä z dôvodu, že v mesiaci máj 2020 bola defektoskopickým vlakom vykonaná kontrola koľajníc a výhybiek s následným ručným domeraním zistených vád. Značné množstvo vád bolo zistené vo výhybkových súčiastkach čo sa prejavilo v množstve a nie v dĺžke POTR. Uvedomujeme si, že uvedené skutočnosti majú  vplyv na plnenie grafikonu vlakovej dopravy (ďalej GVD), sú však zamerané na zaistenie bezpečnosti železničnej prevádzky.

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Počet POTR

140

54

60

60

59

94

Celková dĺžka

58,837

49,254

53,670

34,444

55,332

50,919

Koľko peňazí každoročne dáva ŽSR do týchto opráv?

Nižšie v tabuľke je uvedená vo finančnom vyjadrení suma, ktorá bola vynaložená v rámci údržby a odstraňovania defektoskopických vád pri výmene výhybkových súčiastok  od r. 2015 do prvého polroku 2020.

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Suma v €

2 078 634

1 569 010

553 557

2 931 957

2 495 422

1 210 422

Prečo ŽSR ide napríklad elektrifikovať trať Haniská - Moldava nad Bodvou, pričom nedokáže odstrániť ani takéto základné problémy na trati?

Projekt je zaradený na financovanie z prostriedkov EÚ a spolufinancovania štátneho rozpočtu a v zozname projektov financovaných z prostriedkov EÚ už bol zaradený v predchádzajúcom období OPD 2014 – 2017. Cieľom projektu je ekologizácia a zrýchlenie železničnej dopravy. Vytvoria sa tiež predpoklady pre zlepšenie fungovania budúceho integrovaného dopravného systému v košickom regióne. Celkový prínos sa prejaví až po budúcom zelektrifikovaní celého úseku Zvolen – Košice.

Keby sa odstránili poškodené výhybky na celej trati, o koľko by sa mohlo skrátiť cestovanie vlakom?

Vady vo výhybkách nie sú jediným dôvodom zavedených POTR s vplyvom na GVD. Sú to aj ďalšie najčastejšie dôvody ako - celkový zlý stav železničného zvršku, spodku, nevyhovujúca držebnosť upevňovadiel  v súvislosti so stavom drevených alebo betónových podvalov, defektoskopické vady koľajníc, vady v geometrickej polohe koľaje, blatisté miesta, vady na železničnom spodku, mostoch, železničných priecestiach a pod. Všetko súvisí s dlhodobým podfinancovaním železničnej infraštruktúry na sieti ŽSR. Ďalej na GVD vplývajú aj technologické POTR zavedené počas vykonávaných opravných alebo rekonštrukčných prác a tiež POTR zavedené na žiadosť cudzích investorov. ŽSR dúfajú, že sa v budúcnosti aj vďaka finančným prostriedkom z EÚ a štátneho rozpočtu podarí zlepšiť stav tratí na Slovensku.

 Právne dokumenty