Železnice Slovenskej republiky


Manuál pre stanovenie postupov a úkonov pri príprave a realizácii cyklistickej infraštruktúry v ochrannom pásme dráhy, resp. v obvode dráhy a na nehnuteľnostiach v správe ŽSR.


28.04.2022

A: Všeobecná časť — popis modelových situácií pri realizácii stavieb cyklistickej infraštruktúry z hľadiska právneho režimu, vlastníctva a prevádzky existujúcej stavby železničnej dráhy/vlečky

1. REALIZÁCIA CYKLOTRASY NA DRÁHACH V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE

V prípade realizácie cyklotrasy, ktorá sa má vybudovať na dráhe, ktorá je v štátnom vlastníctve, sa postupuje v súlade s § 28 ods. 7 a nasl. zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 513/2009 Z. z.“). Žiadosť o posúdenie zámeru vybudovania cyklotrasy na dráhe, ktorá je v štátnom vlastníctve je potrebné zaslať na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekciu železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava s prílohami a v znení podľa bodu 1.1   Osobitnej časti  Manuálu. Ministerstvo posúdi potrebu dopravnej obslužnosti územia a na tento účel si vyžiada stanoviská príslušného samosprávneho kraja alebo obce v súlade s § 28 ods. 6 zákona č. 513/2009 Z. z. V prípade, ak nie je potrebné zabezpečiť dopravnú obslužnosť daného územia sprevádzkovaním úseku dráhy, na ktorom je zámer vybudovať cyklotrasu, ministerstvo postúpi žiadosť manažérovi infraštruktúry za účelom vydania rozvojovej informácie ŽSR. Následne sa postupuje podľa Osobitnej časti Manuálu  a § 28 ods. 7 a nasl. zákona č. 513/2009 Z. z..

Zmluvu o využití dráhy na účely prevádzkovania koľajovej nemotorovej dopravy alebo dočasného vybudovania miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka, alebo miestnej komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu medzi prevádzkovateľom dráhy a zmluvnou osobou podľa § 28 ods. 8 zákona č. 513/2009 Z. z. zasiela ministerstvu na odsúhlasenie prevádzkovateľ dráhy (ŽSR).  Z hľadiska cenotvorby sa v prípade uzatvorenia zmluvy o využití dráhy na účely prevádzkovania koľajovej nemotorovej dopravy alebo dočasného vybudovania miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka, alebo miestnej komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu prenájmu dráhy za účelom dočasného vybudovania miestnej komunikácie určenej  pre cestnú nemotorovú dopravu (v podmienkach ŽSR nájomná zmluva) v režime podľa § 28 ods. 7 a 8 zákona 513/2009 Z.z. o dráhach (dočasný zánik potreby zabezpečovať prevádzkovanie dráhy na účely dopravy) nájomné stanoví v zmysle bodu 2.4.1 písm. a) Osobitnej časti Manuálu.

2. REALIZÁCIA CYKLOTRASY NA DRÁHACH V SÚKROMNOM VLASTNÍCTVE  (prevažne vlečky)

Ustanovenia § 28 ods. 7 a nasl. zákona č. 513/2009 Z. z. sa na dráhy, ktoré sú v súkromnom vlastníctve nevzťahujú. Dráhy spadajúce do súkromného vlastníctva, ktoré sú neprevádzkované a pokiaľ sa ich nepodarilo predať za účelom prevádzkovania dopravy v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z., má vlastník povinnosť navrhnúť dráhu zrušiť a po jej zrušení je povinný odstrániť stavbu dráhy vrátane zariadení, ktoré sú jej súčasťou, aby neohrozovali ľudí alebo zvieratá alebo nezhoršovali životné prostredie. Žiadosť o zrušenie dráhy v súkromnom vlastníctve zasiela vlastník dráhy alebo prevádzkovateľ dráhy na ministerstvo v súlade s § 12 v nadväznosti na § 102 ods. 1 písm. af) zákona č. 513/2009 Z. z.. Zoznam podkladov, ktoré je potrebné predložiť spolu so žiadosťou je uvedený na stránke www.mindop.sk - Železničná doprava/Odbor štátnej železničnej správy/Podklady k žiadostiam a zároveň v Prílohe č. 3 Manuálu. Uvedený krok je potrebný z dôvodu zrušenia obvodu dráhy, aby vlastník dráhy nemusel plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona o dráhach (§ 3 ods. 4 – Obvod dráhy zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia o zrušení dráhy). Súčasťou žiadosti je aj stanovisko príslušného samosprávneho kraja alebo obce podľa rozsahu obslužnosti územia, či je z ich strany záujem o kúpu dráhy za účelom prevádzkovania dopravy.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení dráhy je potrebné podať žiadosť o odstránenie stavby zrušenej dráhy (žiadosť o povolenie na odstránenie stavby dráhy podľa § 88 stavebného zákona a § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona) na špeciálny stavebný úrad (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava) v súlade s § 28 ods. 13 v nadväznosti na § 12 ods. 3 zákona o dráhach. V žiadosti o povolenie na odstránenie stavby je potrebné vymedziť, v akom rozsahu sa odstraňuje zrušená stavba dráhy, čo presne je predmetom odstránenia časti železničného zvršku (koľajnice, podvaly, príp. štrkové lôžko) resp. železničného spodku, s uvedením, že zvyšné časti železničného zvršku a železničného spodku (ak existujú) budú použité na iné využitie (účel).

Po odstránení stavby dráhy podať žiadosť o stavebné povolenie na stavbu cyklotrasy na miestne príslušný  všeobecný stavebný úrad.

3. REALIZÁCIA CYKLOTRASY V OCHRANNOM PÁSME DRÁHY, resp. OBVODE DRÁHY A NA NEHNUTEĽNOSTIACH V SPRÁVE ŽSR (mimo režimu podľa § 28 ods. 7 a nasl. zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach)

V prípade realizácie cyklotrasy v ochrannom pásme dráhy, resp. obvode dráhy a na nehnuteľnostiach ŽSR mimo režimu podľa § 28 ods. 7 a nasl. zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach je potrebné poslať žiadosť priamo na ŽSR a  postupovať podľa Osobitnej časti Manuálu.

B: Osobitná časť  postupy a úkony pri príprave a realizácii cyklistickej infraštruktúry v ochrannom pásme dráhy, resp. v obvode dráhy a na nehnuteľnostiach v správe ŽSR.

1. STAVBY CKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY (CYKLOTRASY, RESP. INÉ CYKLOSTAVBY) CUDZÍCH INVESTOROV V OCHRANNOM PÁSME DRÁHY(OPD), V OBVODE DRÁHY, NA DRÁHE A NA OSTATNÝCH NEHNUTEĽNOSTIACH ŽSR podliehajú zo stavebno-technického hľadiska povoľovaciemu procesu - vyjadrovaciemu konaniu, ktorého výsledkom je vydanie tzv. „Súhrnného stanoviska ŽSR“.   

(Z ustanovenia § 140a a § 140b zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov vyplýva, že ŽSR sú dotknutým orgánom, ak v konaní vystupujú v pozícii vlastníka/prevádzkovateľa sietí a zariadení technického vybavenia územia, pričom v takomto prípade ŽSR vydávajú záväzné stanovisko podľa stavebného zákona (v podmienkach ŽSR označené ako súhrnné stanovisko).

ŽSR sú zároveň oprávnené vydávať súhlas, resp. stanovisko (v podmienkach ŽSR označené ako súhrnné stanovisko), podľa § 4 ods. 1a a § 6 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k stavbám a činnostiam cudzích investorov v OPD a v OD, v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ŽSR ako správca železničnej infraštruktúry a majetku sú tiež oprávnené vydávať súhlas na činnosť a stavby cudzích investorov na  zariadeniach a nehnuteľnostiach v správe ŽSR.

Zastupovaním ŽSR v týchto konaniach je poverený Odbor expertízy GR ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1, ktorý vydáva súhrnné stanovisko.

Postup pre vydanie súhrnného stanoviska:

 1. Investor, projektant, splnomocnená osoba a pod. predkladá v prvom kroku „Žiadosť na prerokovanie dokumentácie – investičný zámer“ za účelom poskytnutia tzv. rozvojovej informácie ŽSR. Žiadosť o stanovisko sa predkladá na Odbor expertízy ( O 230) GR ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Pred začatím investičnej prípravy žiadateľ požiada GR ŽSR O 230 o poskytnutie rozvojovej informácie v území, kde je plánovaná stavba cyklotrasy. Ku žiadosti investor priloží v mapovom podklade alebo v ortofotomape zakreslenú plánovanú cyklotrasu. O 230 GR ŽSR spracuje rozvojovú informáciu a poskytne ju žiadateľovi. V rozvojovej informácii bude popísaný plánovaný rozvoj železničnej infraštruktúry v danom území, známy v danom období. Súčasťou rozvojovej informácie bude aj kontakt na príslušné Oblastné riaditeľstvo(OR), Oblastnú správu majetku(OSM) a Železničné telekomunikácie(ŽT) a v prípade stavby v blízkosti mostných objektov a pri konštrukciách mostom podobným (koľajové váhy, presuvne a pod.) i na Mostný obvod(MO), s ktorými má investor spolupracovať pri spracovaní projektovej dokumentácie a kontakt na Stredisko železničnej geodézie(SŽG), kde si musí žiadateľ zaobstarať jednotnú železničnú mapu (JŽM) záujmového územia (v prípade, že je v danom území vyhotovená). V prípade, že stavba bude zasahovať na územie viacerých OR/OSM, bude toto v rozvojovej informácii žiadateľovi oznámené a zároveň bude vyzvaný na zaslanie žiadosti na všetky dotknuté VOJ. Súčasťou rozvojovej informácie bude i informácia o potrebnosti zabezpečenia konferenčného prerokovania, pri stavbách s rozsiahlym zásahom do infraštruktúry ŽSR,
 2. Pred vypracovaním projektovej dokumentácie(PD) žiadateľ  zakreslí plánovanú stavbu do jednotnej železničnej mapy(JŽM). V prípade, že takáto mapa v danom území nie je vyhotovená, zakreslí stavbu do iného vhodného mapového podkladu v M 1 : 1000 a požiada príslušné OR, OSM  a ŽT o zakreslenie polohy všetkých inžinierskych sietí (IS) a zariadení v ich správe, v danom území. Toto zakreslenie polohy IS a zariadení ŽSR je len informatívne a pred začatím realizácie stavby v ich blízkosti je žiadateľ povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušného správcu ich presné vytýčenie. Pri dokumentáciách stavieb, ktorých súčasťou sú ochranné stavby – úkryty civilnej ochrany, je potrebné zabezpečiť vyjadrenie správcu (OR a OSM) o existencii takýchto stavieb, vrátane východov, ako aj vyústenia technologických zariadení (pre nasávacie a výfukové potrubie), ktoré môžu vyústiť aj mimo pozemok ŽSR, aby bola zabezpečená ich ochrana podľa § 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znp., a to zachovať pôvodné účelové určenie týchto zariadení civilnej ochrany. Pri dokumentáciách stavieb, ktorých súčasťou bude i riešenie vyvolanej investície na zariadeniach, resp.  infraštruktúre ŽSR (ochrana, prekládka káblov, úprava zariadení a pod.) upovedomí správca daného zariadenia žiadateľa o tejto vyvolanej investícii a o spôsobe jej vysporiadania,
 3. Počas spracovania PD žiadateľ v prípade potreby (prekládky,  ochrana vedení a zariadení ŽSR, stavebné zásahy do objektov ŽSR, stavby v tesnej blízkosti mostných objektov, tunelov a pod.) spolupracuje s príslušným OR, OSM, ŽT, ŽE, prípadne MO. V prípade stavieb s rozsiahlym zásahom do infraštruktúry ŽSR a stavieb v OD a na dráhe (v zmysle požiadavky uvedenej v rozvojovej informácii) je žiadateľ povinný zabezpečiť konferenčné prerokovanie projektovej dokumentácie navrhovanej stavby s dotknutými zložkami OR, OSM, ŽT a GR ŽSR. PD predkladaná na vydanie súhrnného stanoviska, ktorá bude podkladom pre vydanie “Rozhodnutia” podľa stavebného zákona, musí obsahovať minimálne náležitosti podľa Prílohy č. 1 tohto Manuálu a musí byť spracovaná oprávnenou odborne spôsobilou osobou vo výstavbe. V PD musia byť zreteľne zakreslené polohy existujúcich (v prípade možnej kolízie už vytýčených) IS (prípadne navrhnuté ich prekládky, či ochrana – v zmysle požiadaviek príslušných správcov) a zariadení v správe ŽSR, ktoré stavebník získal od jednotlivých správcov tak, aby bola jasná poloha navrhovanej stavby vo vzťahu k týmto IS a zariadeniam ŽSR. PD predloží žiadateľ na príslušné OR a OSM 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme na CD/DVD, či inom bežne používanom  nosiči, vo formáte PDF, príp. JPG. V prípade veľkých stavieb, zasahujúcich na pozemky v správe ŽSR, predloží na príslušné OSM i digitálnu formu výkresu AutoCAD vo formáte *.dwg, *.dgn, *.dxf, optimálne v súradnicovom systéme S-JTSK
 4. OR, OSM a ďalšie oslovené zložky  spracujú čiastkové stanovisko a zašlú ho spolu so žiadosťou a PD na odbor expertízy GR ŽSR
 5. Odbor expertízy GR ŽSR vypracuje súhrnné stanovisko, ktorého vyhotovenie, spolu s predloženou PD a čiastkovými stanoviskami jednotlivých VOJ zašle žiadateľovi. V prípade stavieb v OD a potreby stavebníka vstupovať do OD bude súčasťou súhrnného stanoviska i požiadavka na povinnosť stavebníka požiadať ŽSR o vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do OD neprístupného verejnosti v zmysle interných predpisov ŽSR (Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR).

2. STAVBY CKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY (CYKLOTRASY, RESP. INÉ CYKLOSTAVBY) CUDZÍCH INVESTOROV V OCHRANNOM PÁSME DRÁHY(OPD), V OBVODE DRÁHY ZASAHUJÚCE NA POZEMKY V SPRÁVE ŽSR podliehajú okrem vyjadrovacieho konania uvedeného v bode 1  aj procesu získania tzv. „iného práva k pozemku“ podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktorého výsledkom je uzatvorenie odplatného zmluvného vzťahu na záber pozemku v správe ŽSR.

Postup pre získanie tzv. „iného práva k pozemku“ v správe ŽSR:

 • Žiadateľ súčasne s žiadosťou podľa bod 1.3 tohto Manuálu predkladá v prípade záberu pozemku v správe ŽSR aj žiadosť o uzavretie zmluvného vzťahu (vrátane zadefinovania rozsahu pozemkov a preferovanej formy zmluvného vzťahu, dĺžky trvania zmluvného vzťahu a grafického podkladu s vyznačením posudzovaných nehnuteľností s predpokladaným záberom pozemkov pre účely stavby cyklotrasy) k pozemku ŽSR, na miestne príslušnú Oblastnú správu majetku (OSM). Adresy všetkých dotknutých zložiek ŽSR, vrátane príslušných Oblastných správ majetku sú uvedené v Prílohe č. 2 tohto Manuálu.
 • Uzavretiu zmluvného vzťahu predchádza vyjadrovací proces realizovaný príslušnou OSM za účelom klasifikácie (ne)potrebnosti posudzovaného majetku (záber pozemku v správe ŽSR pre účely stavby cyklotrasy)  v zmysle interných predpisov  ŽSR, ktorého účelom je posúdenie potrebnosti, resp. dočasnej alebo trvalej nepotrebnosti majetku  a možností jeho kapitalizácie (predaj, nájom, vecné bremeno).
 • Na základe vyhodnotenia podmienok z vyjadrení a stanovísk navrhne OSM formu kapitalizácie (zazmluvnenia) a zašle žiadateľovi návrh konkrétnej zmluvy, pričom tzv. „iné právo k pozemku“ je možné v podmienkach ŽSR  zabezpečiť najmä týmito spôsobmi:
 • nájomná zmluva s právom stavby
 • zmluva o zriadení vecného bremena, resp. zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
 • kúpna zmluva (prípadne aj zmluva o budúcej kúpnej zmluve).

ŽSR si vyhradzujú právo výberu najvhodnejšej zmluvnej formy a pri výbere postupujú individuálne podľa povahy prípadu a miestnych pomerov, predovšetkým so zohľadnením  zásad ekonomicky efektívneho nakladania s majetkom štátu v správe ŽSR. Proces upravený v tomto bode 2 Manuálu je spravidla ukončený uzavretím zmluvného vzťahu, resp. výnimočne zamietnutím návrhu na uzavretie zmluvy (v prípade zamietavých stanovísk, resp. posúdenia pozemkov ako potrebných pre  činnosť ŽSR, v prípade nesúhlasu s cenovými alebo inými podstatnými náležitosťami v návrhu zmluvy...).

Kontaktnou a metodickou zložkou ŽSR pre tento proces je Správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava (kontaktná emailová adresa:  SM.BA@zsr.sk).

 • Cenové podmienky sú upravené v interných predpisoch ŽSR  a MDV SR, kde sa určenie výšky nájmu/odplaty  odvíja od zvoleného zmluvného typu, ako aj od účelu využitia predmetu nájmu, resp. obsahu a predmetu  vecného bremena.
 •  Nájomné zmluvy

a)  V prípade nájmu pozemkov za účelom budovania cyklotrás (vrátane súvisiacich stavieb realizovaných súčasne so stavbou cyklotrasy – napr. priestory pre odkladanie bicyklov, cykloveže, cykloprístrešky, ostatný mobiliár a pod.), sa nájomné stanoví podľa sadzieb uvedených v Tabuľke:

Výmera predmetu nájmu v m2

Minimálne sadzby v € za výmeru a rok

I.

Do 1000

50

II.

Od 1001 do 10 000

100

III.

Nad 10 000

200

K celkovému nájomnému vypočítanému v zmysle vyššie uvedenej tabuľky sa následne pripočíta aj pomerná časť dane z nehnuteľnosti za rozlohu pozemku, ktorá tvorí predmet nájmu. Nájomca bude povinný uhrádzať nájomné až odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu cyklotrasy.

b)  V prípade nájmu pozemkov za účelom verejnoprospešných stavieb nekomerčného charakteru s prínosom pre rozvoj nemotorovej a ekologickej dopravy realizovaných ako samostatné stavby bez súbežnej realizácie stavebne nadväzujúcich cyklotrás  (napr. priestor na odkladanie bicyklov, cykloveže, bikesharing) sa nájomné stanoví podľa sadzieb uvedených v Tabuľke (za podmienky, že tieto sadzby pokrývajú náklady ŽSR spojené s predmetom nájmu - pokrytie nákladov potvrdí vopred odbor controllingu GR ŽSR):                                                                                                                                                                 

Sídlo - lokalita

Sadzba nájmu za m2/rok bez DPH

I.

Bratislava, Košice, Trnava, Nitra, Trenčín, B. Bystrica, Žilina, Prešov

0,22 €/m2/rok

II.

Poprad, Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Piešťany, Trenčianske Teplice, Pezinok, Senec, Malacky, Martin, Dunajská Streda, Nové Zámky, Senica, Trenčianska Teplá, Prievidza, Zvolen, Považská Bystrica, Rajecké Teplice, Komárno

0,21 €/m2/rok

III.

Levice, Žiar nad Hronom, Šaľa, Michalovce, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Bardejov, Liptovský Mikuláš, Dubnica n Váhom, Hlohovec, Nové Mesto n Váhom, Topoľčany,

Humenné, Ružomberok, Vrútky, Partizánske, Brezno, Bánovce n Bebravou, Turčianske Teplice, Čierna nad Tisou, Svit, Bojnice a ostatné mestá  nad 10 000 obyvateľov

0,20 €/m2/rok

IV.

mestá a obce do 10 000 obyvateľov

0,10 €/m2/rok

K celkovému nájomnému vypočítanému v zmysle vyššie uvedenej tabuľky sa následne pripočíta aj pomerná časť dane z nehnuteľnosti za rozlohu pozemku, ktorá tvorí predmet nájmu.

 1.  Vecné bremená

V prípade zmlúv, ktorými sa zriaďuje právo zodpovedajúce VB v prospech miest, obcí, samosprávnych krajov a občianskych združení, ktorého účelom je realizácia verejnoprospešných stavieb s priamym prínosom pre ŽSR, ako i s prínosom pre rozvoj nemotorovej a ekologickej dopravy, sa výška jednorazovej odplaty stanoví podľa sadzieb uvedených v tabuľke:

Sídlo – lokalita

Minimálne sadzby* v € za 1 m2

Centrum

Širšie centrum

Ostatné zóny

I.

Hlavné mesto SR Bratislava

42

36

26

II.

Košice, Banská Bystrica,  Žilina, Trnava, Nitra, Trenčín, Prešov

26

18

10

III.

Poprad, Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Piešťany, Trenčianske Teplice, Pezinok, Senec, Malacky

20

12

IV.

Martin, Dunajská Streda, Nové Zámky, Senica, Trenčianska Teplá, Prievidza, Zvolen, Považská Bystrica, Rajecké Teplice, Komárno,

16

8

V.

Levice, Žiar nad Hronom, Šaľa, Michalovce, Spišská Nová VesTopoľčany, Bardejov, Liptovský MikulášDubnica n Váhom, Hlohovec Nové Mesto n Váhom, Topoľčany,Humenné, Ružomberok, Vrútky, Partizánske, Brezno, Bánovce n Bebravou, Turčianske Teplice

12

6

VI.

Čierna nad Tisou, Svit, Bojnice a ostatné mestá  nad 10 000 obyvateľov

8

4

VII.

mestá a obce od 5 000 do 10 000 obyvateľov

4

VIII.

obce do 4 999 obyvateľov

2

* Sadzby sú uvedené bez DPH.

Celková výška odplaty sa stanoví ako súčin výmery pozemku dotknutého stavbou cyklotrasy a príslušnej sadzby. Výška celkovej odplaty v 1 zmluve nemôže byť nižšia ako 50 € bez DPH.

Príloha č. 1

Náležitosti predkladaných podaní

A. Náležitosti podaní pre vydanie stanoviska/súhrnného stanoviska ŽSR pre činnosti a stavby v OPD, resp. v OD a na ďalších nehnuteľnostiach v správe ŽSR.

K žiadosti treba doložiť:

 1. PD stavby, s označeným stupňom PD a jednoznačným názvom stavby, spracovanú minimálne v rozsahu :
 2. Meno (názov) a adresa stavebníka (u právnickej osoby jej sídlo), prípadne poverenie k zastupovaniu od stavebníka.
 3. Rozvojovú informáciu od GR ŽSR O 230.
 4. Situácia podľa rozsahu a charakteru stavby, zakreslená do JŽM, resp. iného vhodného mapového podkladu v M 1 : 1000,  s vyznačením presnej kilometrickej polohy stavby vo vzťahu k staničeniu dráhy, s vyznačením OPD, s vyznačením najmenšej vzdialenosti stavby od osi krajnej koľaje a so zakreslenými vedeniami ŽSR (ak sa v danom území nachádzajú), ktoré stavebník získal od jednotlivých správcov.
 5. Pôdorysný obrys stavby okótovaný vo vzťahu k hraniciam pozemku, s vyznačením prístupových ciest k stavbe a návrh prípojok na technickú infraštruktúru územia od bodu napojenia po navrhovanú stavbu.
 6. Priečny rez, príp. viac rezov stavby aj so zakreslením terénu vo vzťahu ku koľaji, hlavne v mieste najbližšieho priblíženia stavby ku železničnej trati a s okótovaním najnižšieho a najvyššieho bodu stavby, relatívne od stavebnej nuly (0,000) alebo absolútne s uvedením nadmorskej výšky (Bpv).
 7. V prípade záberu pozemkov v správe ŽSR žiadosť musí obsahovať list vlastníctva a snímku z katastrálnej mapy v mierke M 1 : 1000 s vyznačením záberu pozemkov dotknutých plánovanou stavbou a s určením výmery v m2 na každý dotknutý pozemok v správe ŽSR, v prehľadnej tabuľke.
 8. Technickú a sprievodnú správu s údajmi o vplyve stavby na dráhu a o účinkoch dráhovej prevádzky na stavbu, s odôvodnením stavby.
  1. Vyjadrenia správcov k polohe IS a zariadení ŽSR.
  2. List vlastníctva a snímku z katastra nehnuteľností dotknutého pozemku/stavby.

Príloha č. 2

Kontaktné údaje dotknutých útvarov ŽSR:

 1. Odbor expertízy GR ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1; email: GRO230@zsr.sk; tel. kontakt: sekretariát odboru expertízy č. t. 0220297765, 0220297713
 2. Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 01 Trnava; email: ORTT.sekretariat@zsr.sk
 3. Oblastné riaditeľstvo Žilina, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina; email: ORZA.sekretariat@zsr.sk
 4. Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen; email: ORZV.sekretariat@zsr.sk
 5. Oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské nám.  11, 041 50 Košice, email: ORKE.sekretariat@zsr.sk
 6. Správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava; email: SM.BA@zsr.sk s pracoviskami - Oblastné správy majetku Trnava, Žilina, Zvolen a Košice, ktoré kopírujú územie Oblastných riaditeľstiev Trnava, Žilina, Zvolen a Košice
 • Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava; email: OSMTT@zsr.sk
 • Oblastná správa majetku Žilina, P. O. Hviezdoslava 1, 010 01 Žilina; email: OSMZA@zsr.sk 
 • Oblastná správa majetku Zvolen, M. R. Štefánika 2, 960 02 Zvolen; email: OSMZV@zsr.sk
 • Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice; email: OSMKE@zsr.sk
 1. Železničné telekomunikácie, Kováčska 3, 832 06 Bratislava; email: ZT@zsr.sk
 2. Mostný obvod, Pri plynárni č. 1 , 041 50 Košice, email: MO@zsr.sk
 3. Železničná energetika, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, email: zsrze@zsr.sk

 

 

Mapa územných obvodov OR a OSM

Príloha č. 3      (podklady k žiadosti v zmysle bodu 2  Všeobecnej časti Manuálu)

Podklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o vydanie rozhodnutia na zrušenie dráhy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako orgán verejnej správy vo veciach dráh § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“), vydáva rozhodnutie pre rušenie dráhy podľa § 102 ods. 1 písm. j) a písm. af) v nadväznosti na § 12 ods. 2 zákona o dráhach.

Žiadateľ vecne predloží so žiadosťou predmetné podklady:

1. Preukázanie vlastníckeho vzťahu k dráhe.

2. Súhlas Ministerstva obrany Slovenskej republiky k zrušeniu dráhy – platí len pre železničnú trať.

3. Súhlas vlastníkov dráhy zaústených do rušiacich sa dráh s ich zrušením.

4. Súhlas vlastníka so zrušením dráhy, ak je vlastník dráhy zastupovaný iným subjektom.

5. Súhlas príslušnej samosprávy na parcelách ktorej sa koľajisko dráhy nachádza s jej zrušením.

6. Súhrnne stanovisko manažéra železničnej infraštruktúry (ŽSR) dráhy (železničné trate, vlečky), aj s vyjadreniami príslušných vnútorných zložiek manažéra železničnej infraštruktúry k súhrnnému stanovisku.

7. Sumárny zoznam parciel dotknutých zrušením dráhy.

8. Projektová dokumentácia minimálne v rozsahu:

 • Súhrnná technická správa
 • Celková situácia v mierke 1 : 1000
 • Jednotná železničná mapa (JŽM) v mierke 1 : 1000

Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená oprávnenou osobou.

9. Stanovisko dotknutých subjektov (obec, samosprávny kraj a pod.)

10. Overené splnomocnenie žiadateľa v prípade zastupovania štatutárneho orgánu, subjektu.

Žiadosť zaslať elektronicky, poštou alebo osobne podať na podateľňu MDV SR:

 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Sekcia železničnej dopravy a dráh
 • Odbor štátnej železničnej správy
 • Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava Slovenská republika
 • IČO: 30416094

Žiadosť musí byť predložená v slovenskom jazyku (akceptovaný je aj český jazyk). Žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou uchádzača, t. j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača.

Príloha č. 4

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

 • ŽSR                                           Železnice Slovenskej republiky
 • GR ŽSR                                    Generálne riaditeľstvo Železníc Slovenskej republiky
 • O 230 GR ŽSR                        Odbor expertízy GR ŽSR
 • VOJ                                          Vnútorná organizačná jednotka ŽSR
 • SM                                            Správa majetku ŽSR Bratislava (VOJ)
 • R SM                                        Riaditeľ Správy majetku ŽSR Bratislava
 • OSM                                        Oblastná správa majetku Správy majetku ŽSR Bratislava
 • RPHM                                     Regionálne pracovisko hospodárenia s majetkom príslušnej OSM
 • OR                                            Oblastné riaditeľstvo (VOJ)
 • ŽT                                              Železničné telekomunikácie (VOJ)
 • MO                                           Mostný obvod (VOJ)
 • ŽE                                              Železničná energetika
 • SŽG                                          Stredisko železničnej geodézie
 • JŽM                                          Jednotná železničná mapa
 • LV                                             List vlastníctva
 • IS                                              Inžinierske siete
 • OD                                           Obvod dráhy
 • OPD                                        Ochranné pásmo dráhy
 • PD                                           Projektová dokumentácia
 • VB                                           Vecné bremeno


Právne dokumenty