Železnice Slovenskej republiky


Verejné obstarávania


20.02.2020

1. Kedy a s ktorým konzorciom predpokladáte, že podpíšete zmluvu na modernizáciu trate Devínska Nová Ves - št. hranica? Bránia podpisu zmluvy ešte nejaké nevyhnutné procesy a aké alebo vec považujete za uzavretú? 

2. Vzhľadom k tomu, že v súťaži o modernizáciu trate Poprad - Lučivná ŽSR už dávnejšie označili víťaza, zaujímalo by ma, prečo doposiaľ nebola podpísaná zmluva a kedy predpokladáte, že tak učiníte? Ak tak neplánujete urobiť, prosím uveďte dôvody a alternatívne spôsoby využitia prostriedkov pridelených na túto modernizáciu z európskych fondov.

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR

Dňa 12.02.2020 bolo Železniciam Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) doručené rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „Rozhodnutie“), ktorým boli obidve odvolania zamietnuté a prvostupňové rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie boli potvrdené. Keďže Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom jeho doručenia, ŽSR pokračujú ďalej v procese verejného obstarávania.

Uzavretiu zmluvy predchádzajú úkony viažuce sa k poskytnutiu riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy zo strany úspešného uchádzača, ako aj povinná kontrola pred podpisom zmluvy zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR ako národného kontaktného bodu pre projekty spolufinancované z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) zamerané na dopravnú infraštruktúru (ďalej len „kontrola MDV“) a z úrovne Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „kontrola ÚVO“), nakoľko ide o nadlimitnú zákazku financovanú aspoň z časti z prostriedkov Európskej únie.

„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa“ (Poprad - Lučivná)

Zmluva nebola doposiaľ podpísaná , nakoľko nie je ukončená kontrola ÚVO a kontrola MDV. K odhadu podpísania zmluvy nie je možné sa vyjadriť, keďže ŽSR nemajú vplyv na ukončenie týchto kontrol vykonávaných zo strany kontrolných orgánov v zmysle slovenskej legislatívy, ako aj platných manuálov pre prijímateľov prostriedkov Európskej únie.  

Je v prioritnom záujme ŽSR začať čo najskôr s implementáciou oboch projektov spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie, čo bude možné až po uzavretí zmlúv a ukončení príslušných verejných obstarávaní.

 Právne dokumenty