Železnice Slovenskej republiky


Stanovisko ŽSR k nehode v Krompachoch dňa 16. februára 2019


21.02.2020

Pri nehode v Krompachoch dňa 16. februára 2019 došlo k vykoľajeniu 10 vozňov, poškodeniu železničnej infraštruktúry, úplnému prerušeniu dopravy v úseku Margecany – Krompachy od 18:34 hod. dňa 16. februára 2019 do 22:45 hod. dňa 19. februára 2019, k čiastočnému prerušeniu dopravy (jednokoľajná prevádzka) od 22:45 hod. dňa 19. februára 2019 do 20:07 hod. dňa 22. februára 2019. Ďalej došlo k zmeškaniu 649 vlakov osobnej dopravy dopravcu ZSSK Slovensko o 10 092 minút (od 16. februára 2019 do 28. februára 2019), 15 vlakov dopravcu RJSK bolo v čase úplného prerušenia prevádzky nahradené náhradnou autobusovou dopravou s meškaním 3187 minút, 7 vlakov dopravcu v čase úplného prerušenia prevádzky nahradené náhradnou autobusovou dopravou s meškaním 215 minút. Počet nákladných vlakov a ich meškanie nebolo odsledované (chodili aj odklonom).

Pri nehode došlo k poškodeniu železničného zvršku výhybiek č. 25, 24, 7, 4 a k totálnej deštrukcií výhybiek č. 6, 3, 2, 1. Došlo k totálnej deštrukcií železničného zvršku koľajových polí medzi výhybkami v dĺžke 267 metrov a k poškodeniu železničného zvršku koľaje č.1 v dĺžke 687 metrov, ako aj k poškodeniu zariadení oznamovacej a zabezpečovacej techniky a zariadení elektrotechniky a energetiky (EE).

Vážna nehoda kategórie A2 – vykoľajenie vlaku dopravcu LRL v NŽST Krompachy, zo dňa 16. februára 2019 bola prerokovaná a uzatvorená dňa 26. júna 2019 na spoločnej operatívnej komisii riaditeľa Odboru bezpečnosti a inšpekcie GR ŽSR a riaditeľa dopravcu LRL. V Správe o uzatvorení nehody sa konštatuje, že nehodu zavinila technická porucha koľajového vozidla dopravcu LRL. Náklady na zabezpečenie sprejazdnenia trate pre obnovenie prevádzky boli 754 079,17 eur. Predpokladané náklady pre poisťovňu dané rozpočtom, t. j. náklad na uvedenie trate do pôvodnej dispozície činia 438 120,00 eur. Predpokladané celkové náklady teda činia 1 192 199,17 eur. ŽSR si uplatňujú náhradu vzniknutej škody v poisťovni Allianz. Okrem uvedených nákladov vznikla škoda aj na strane dopravcov. V súčasnosti na koľaji č. 1 a 2 na košickom zhlaví (smer Košice) nie sú výhybky, ale len priame koľaje bez rýchlostných obmedzení. Na obnovenie výhybiek do pôvodného stavu je spracované investičné zadanie pre projekt. Nové výhybky teda budú znamenať ďalšie dodatočné náklady.Právne dokumenty