Železnice Slovenskej republiky


Rekreačný areál Zbyňov


20.02.2020

Chcem sa opýtať na rekreačný areál Zbyňov, ktorý je v aukcii. Pôvodne sa mal predávať ešte v roku 2006, prečo sa nakoniec predáva o 14 rokov neskôr? Akým spôsobom s ním bolo nakladané, keďže má dnes vybité okná a jeho okolie je spustnuté? Koľko zaň ŽSR plánuje minimálne získať? Vzhľadom na polohu pozemkov v blízkosti Rajeckých Teplíc, nechceli ste si stredisko ponechať?

Železnice Slovenskej republiky, (v skrátenej forme „ŽSR“) spravujú majetok štátu, ktorý podlieha všeobecnému zákazu odpredaja, obsiahnutému v ust. § 45 ods. zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Vlastníctvo k predmetnému majetku je možné previesť na inú osobu len po udelení predchádzajúceho súhlasu Ministerstva dopravy a výstavby a Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“) resp. po povolení výnimky Vládou SR podľa Zákona v súlade s internými predpismi ŽSR a MDV SR.

V súvislosti s prípravou prevodu majetku štátu v správe ŽSR na inú osobu, začali ŽSR v roku 2006 realizovať úkony spojené s klasifikáciou potrebnosti alebo nepotrebnosti majetku v k.ú. Zbyňov a prípravou kapitalizácie vyššie uvedeného majetku ako nepotrebného s prihliadnutím na hlavné zásady nakladania s nepotrebným majetkom podľa ktorých je správca povinný vytvoriť pre úspešné získanie predchádzajúceho súhlasu zakladateľa vytvoriť súťažné prostredie (víťaz ponukového konania). Na základe úspešného ponukového konania bola v roku 2006 doručená žiadosť o udelenie súhlasu vtedajšieho MDPaT SR. Z dôvodu uplatnenia reštitučného nároku oprávnenými osobami v roku 2007 nebol vydaný súhlas MDV a odpredaj bol pozastavený na neurčito.

Po vysporiadaní reštitučného nároku ŽSR realizovali opätovné úspešné ponukové konanie, avšak z dôvodu nezáujmu kupujúceho nedošlo k podpisu kúpnej zmluvy a následnému prevodu vlastníctva tohto majetku. Po aktualizácii spisového materiálu a jednotlivých odborných zložiek ŽSR bolo ďalej zrealizovaných neúspešných 7 kôl ponukového konania. Úspešné ponukové konanie bolo zrealizované až na konci roka 2017, avšak MDV SR po zmene internej metodiky a posúdení žiadosti neudelilo prechádzajúci súhlas na prevod vlastníctva tohto majetku z dôvodu potreby realizovania ponukového konania formou elektronickej aukcie v záujme dosiahnutia maximálneho výnosu z jeho trvalej kapitalizácie. Aktuálne ponukového konanie formou elektronickej aukcie na odpredaj súboru majetku „Areálu bývalého rekreačného zariadenia v k.ú. Zbyňov“  jeho podmienky a iné náležitosti sú aktuálne zverejnené na našej internetovej stránke: https://www.zsr.sk/sluzby-verejnosti/obchodne-vzdelavacie-sluzby/predaj-prenajom-majetku/

 Právne dokumenty