Železnice Slovenskej republiky


Rekonštrukcia budovy na Železničnej 1 v Košiciach (aktuálne sídlo Daňového úradu Košice).


04.09.2019

Chcela by vás požiadať o informácie týkajúce sa rekonštrukcie budovy ŽSR na Železničnej 1 v Košiciach (aktuálne sídlo Daňového úradu Košice).

1. Čo je predmetom rekonštrukcie?

Predmetom rekonštrukcie je vykonanie stavebných prác na celej budove na ul. Železničná 1 v Košiciach. V predchádzajúcich rokoch boli zrekonštruované vnútorné priestory administratívnej budovy a strecha v rámci I. a II. etapy a momentálne sa vykonávajú reštaurátorské práce spočívajúce v oprave uličných a dvorových fasád, úprave krytu civilnej obrany vrátane vybudovania nových parkovacích plôch a výmene technologickej časti náhradného zdroja elektriny pre CO kryt a taktiež obnova murovaných oplotení predzáhradok v rámci III. etapy rekonštrukcie budovy.

2. Aké rekonštrukčné práce momentálne na budove prebiehajú?

V súčasnej dobe prebiehajú reštaurátorské práce na oprave uličnej fasády a murovanej predzáhradky zo strany Gorkého ulice a oprave dvorovej časti fasády zo Strojárenskej ulice oprávnenou osobou pod dohľadom KPÚ.

3. Keďže ide o historickú budovu, súhlasil s rekonštrukciou Krajský pamiatkový úrad Košice (KPÚ)?

Rekonštrukcii predbiehal reštaurátorský výskum s návrhom na reštaurovanie,  ktorý schválil KPÚ. 

4. Určil KPÚ v rámci rekonštrukcie nejaké podmienky, ktoré musí zhotoviteľ dodržať? Aké?

KPÚ vo svojom rozhodnutí na vykonanie reštaurovania určil vo svojom rozhodnutí osemnásť podmienok, ktoré musí zhotoviteľ dodržiavať.

5. V rámci rekonštrukcie bolo odstránené aj pôvodné oplotenie budovy. Bude následne vybudovaný nový plot alebo sa opraví a osadí ten pôvodný?

Murované oplotenia predzáhradky vrátane kovových častí budú zreštaurované.Právne dokumenty