Železnice Slovenskej republiky


Vyjadrenie GR ŽSR Juraja Tkáča k tlačovej konferencii OĽANO (24. 10. 2019)


24.10.2019

„Ohradzujem sa voči vyjadreniam hnutia OĽANO, že Železnice Slovenskej republiky ignorujú výsledky auditu ÚHP. Rád by som poukázal na niekoľko faktov v súvislosti s procesom auditu ÚHP.

Mandát na vykonanie auditu vyplýva z úloh revízie výdavkov na dopravu prijatých vládou uznesením 461/2016, úloha C.4.

Zo strany ÚHP boli realizované tri audity subjektov verejnej správy – v roku 2017 v Slovenskom vodohospodárskom podniku, v roku 2018 vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a v roku 2019 v ŽSR.

Výstupom auditu je 11 opatrení, v súčasnosti ŽSR pripravujú implementačný plán s harmonogramom a merateľnými ukazovateľmi.

Súčasťou prípravy implementačného plánu je vyčísliť, aké presne budú úspory a zároveň vypočíta aj náklady na zmenu. V rámci auditu totiž neboli kalkulované náklady na zmenu.

Audit ÚHP vnímam ako užitočný podklad pre naštartovanie štrukturálnych a procesných zmien, ktoré budú pre budúce efektívne fungovanie ŽSR nevyhnutné.

Železnice Slovenskej republiky v súčasnosti so zástupcami ministerstva dopravy a Implementačnej jednotky Úradu vlády SR spracúvajú návrh implementačného plánu v súlade so závermi/odporúčaniami auditu. Sedem rokovaní pracovnej skupiny aj za účasti zástupcov MDV sa konalo v čase od augusta do októbra. Okrem toho chcem pripomenúť ďalších päť stretnutí s Implementačnou jednotkou – prvé sa uskutočnilo už v júni.

Chcem vyzdvihnúť aj to, že ŽSR vypracuje implementačný plán na realizáciu opatrení auditu v termíne, ktorý stanovila Priebežná implementačná správa za rok 2019 (časť Doprava, strana 79), teda do 31.12.2019. Preto považujem tvrdenia hnutia OĽANO o nedodržiavaní termínov za nepodložené.  V implementačnom pláne bude uvedený plán realizácie opatrení, kalkulácia úspory v jednotlivých rokoch a zároveň potreba finančného krytia dodatočných investícií. Predpokladaný termín sfinalizovania implementačného plánu je koniec štvrtého kvartálu roka 2019.

Ako generálny riaditeľ mám zodpovednosť za fungovanie ŽSR. Dôraz kladiem na strategické smerovanie firmy, zabezpečenie systémového financovania ŽSR. Realizácia investičných projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu je za rok 2019 v kumulatívnej hodnote takmer 850 miliónov eur bez DPH. To má nepochybne obrovský význam aj pre fungovanie ekonomiky a rast HDP Slovenska.“Právne dokumenty