Železnice Slovenskej republiky


Reakcia ŽSR na vyjadrenia hnutia OĽANO


22.10.2019

Železnice Slovenskej republiky v súčasnosti so zástupcami ministerstva dopravy (Sekcie železničnej dopravy a dráh) a Implementačnej jednotky Úradu vlády SR spracúvajú návrh implementačného plánu v súlade so závermi/odporúčaniami auditu ÚHP s názvom „Lepšie fungovanie ŽSR“. 

Rokovania pracovnej skupiny sa konali v dňoch 8.8., 10.9., 4.10., 7.10., 8.10., 18.10. a 21.10. a predpoklad ukončenia prípravy implementačného plánu je do konca roka 2019, vrátane jeho schválenia orgánmi ŽSR a rezortom dopravy.

Vedenie ŽSR vníma rezervy, ktoré sú v rámci fungovania firmy. Tie sú však dôsledkom investičného a prevádzkového dlhu z minulosti.

Pokiaľ ide o audit ÚHP, uznesením vlády SR č. 453 zo dňa 10. októbra 2018 bola ministrovi dopravy a výstavby SR uložená úloha C.6. „napĺňať opatrenia revízie výdavkov v zdravotníctve, doprave, informatizácii, vzdelávaní, životnom prostredí a trhu práce a sociálnych politík na základe hlavných odporúčaní externej prílohy č. 7 návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 - 2021“. Termín splnenia úlohy bol stanovený na 31. 12. 2018.

Jedným z hlavných odporúčaní je úloha „Poskytovať údaje týkajúce sa Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK) a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré sú nevyhnutné na dopracovanie Revízie výdavkov na dopravu“.

V nadväznosti na uvedenú úlohu vykonala IJ spolu s ÚHP MF SR v období decembra 2018 až do mája 2019 audit ŽSR zameraný na zefektívnenie fungovania ŽSR.

Pán Jiří Kubáček pôsobil v rokoch 2010 až 2016 v pozícii generálneho riaditeľa Sekcie železničnej a kombinovanej dopravy na ministerstve dopravy a mal všetky kompetencie, aby systém tvorby dotácie pre ŽSR zmenil. Výsledok je, žiaľ, opačný a jeho kritika nie je na mieste, nakoľko sa o vznik aktuálneho stavu zaslúžil.

Opäť tiež chceme zdôrazniť, že Železnice Slovenskej republiky rezolútne odmietajú šírenie poplašných správ a dezinterpretáciu faktov. Za posledné roky ŽSR kontinuálne zvyšovali objem prostriedkov do údržby a opráv tratí a infraštruktúry. Potvrdzujú to čísla: v roku 2016 ŽSR investovali 65 miliónov eur, v roku 2017 takmer 78 miliónov eur, v roku 2018 už 82 miliónov eur a za prvých deväť mesiacov tohto roka 52,5 milióna eur.

Pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa POTR-ov, došlo k radikálnemu zníženiu obmedzení traťovej rýchlosti, ktoré zapríčiňujú meškania. Vychádzajúc zo súčasnej intenzity prác predpokladáme, že do konca tohto roka budú odstránené všetky prechodné obmedzenia na koridorovej trati Bratislava – Žilina – Košice, s výnimkou úsekov trate, kde prebieha modernizácia.

Citát GR ŽSR Juraja Tkáča: „Ako generálny riaditeľ a v prvom rade ekonóm mám zodpovednosť za fungovanie ŽSR a na politikárčení sa nebudem zúčastňovať. Dôraz, naopak, kladiem na strategické smerovanie firmy a zabezpečenie systémového financovania.“

 Právne dokumenty