Železnice Slovenskej republiky


Železničná stanica Kežmarok sa bude rekonštruovať


12.03.2019

Už niekoľko rokov sa hovorí o prípadnej oprave železničnej stanice v Kežmarku a jej priľahlého okolia. V tejto súvislosti by som vás požiadal o odpovede na niekoľko otázok:

Majú v pláne do roku 2020 investovať finančné prostriedky do ŽST Kežmarok a jej nevyhovujúceho okolia – park, parkovisko, chodník a schody pre peších? Neuvažujú ŽSR o dohode s mestom, príp. s inou inštitúciou tak, aby došlo v čo najkratšom čase ku zlepšeniu situácie stanice a okolia? Majú ŽSR aspoň vo výhľade plán elektrifikovať trasu Poprad – Tatry – Kežmarok – Plaveč možno v nadväznosti na spojenie s Poľskom? Aké práce uskutočnili ŽSR v posledných dvoch rokoch na objekte ŽSR Kežmarok a v jej okolí?

Železničná stanica Kežmarok je momentálne zaradená do plánu komplexnej rekonštrukcie dodávateľským spôsobom pod názvom: A 16 043 – ŽST Kežmarok, KR strechy a bleskozvodu. V súčasnosti prebieha spracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú rekonštrukciu. Po vypracovaní dokumentácie a vydaní stavebného povolenia sa pristúpi k vypracovaniu investičného zadania pre realizáciu a následnej realizácii rekonštrukcie.

Rekonštrukcia zahŕňa: výmenu strešnej krytiny, bleskozvodu, výmenu okien a dverí, lokálnu opravu fasády, náter fasády, opravu dreveného perónového prístrešku, vymaľovanie vnútorných priestorov, výmenu elektroinštalácie, osadenie rozhlasových a informačných zariadení a osadenie kamerového systému. Budova ŽST Kežmarok je zapísaná v registri Národných kultúrnych pamiatok, a preto je potrebné všetky rekonštrukčné práce vopred konzultovať s príslušným pamiatkovým úradom, čo vo veľkej miere ovplyvňuje dané práce z časového aj finančného hľadiska. Vzhľadom k pripravovanej investícii sa iné opravné práce na tomto objekte nevykonávajú.

ŽSR evidujú žiadosti mesta Kežmarok (z r. 2016 a 2018) o odpredaj pozemkov p. č. 3284 a p. č. v predstaničnom priestore za účelom revitalizácie tohto územia. Po posúdení žiadosti odbornými zložkami ŽSR, sme v 8/2018 informovali mesto, že ŽSR súhlasia s predajom pozemku p. č. 3284 a pri pozemku p. č. 3283/1 bol odsúhlasený iba prenájom. S týmito podmienkami sme oboznámili mesto a zároveň im bola ponúknutá možnosť zapojiť sa do vybudovania projektu parkoviska pre cestujúcich v predstaničnom priestore. Na pozemok s parcelou KN C 3284 má ŽSR uzatvorenú Nájomnú zmluvu č. 823813033-2-2016-NZP s účinnosťou 20. 4. 2016 so združením Slovenský skauting 3. Zbor Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok za účelom revitalizácie parku.

Majú ŽSR aspoň vo výhľade plán elektrifikovať trasu Poprad-Tatry - Kežmarok - Plaveč možno v náväznosti na spojenie s Poľskom?

V zmysle Stratégie majú ŽSR dlhodobý strategický zámer elektrifikovať železničnú trať č. 112 A v úseku Poprad – Tatry – Plaveč spolu s modernizáciou zabezpečovacích zariadení. Časový plán zatiaľ nie je stanovený, nakoľko pre tento zámer ešte nie je vypracovaná Štúdia realizovateľnosti a ani žiadny stupeň projektovej dokumentácie.

Ak by išlo všetko bez problémov, je možné povedať, kedy by sa mohlo začať s rekonštrukciou stanice?

Momentálne prebieha spracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú rekonštrukciu. Vzhľadom na rozsah prác zapracovaných do projektovej dokumentácie je potrebné rozšírenie objektovej skladby projektovej dokumentácie o prípojku nízkeho napätia a odberné elektrické zariadenie, ktoré vyplýva z vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a. s. z dôvodu zmeny maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia existujúceho odberného zariadenia. Po spracovaní projektovej dokumentácie a následnom vydaní stavebného povolenia sa pristúpi k vypracovaniu investičného zadania pre realizáciu. Na základe vyššie uvedeného sa nevieme momentálne vyjadriť ku konkrétnemu termínu začatia rekonštrukcie.

Aké práce uskutočnili ŽSR v posledných dvoch rokoch na objekte ŽST Kežmarok a v jej okolí?

Vzhľadom na to, že pre objekt ŽST Kežmarok sa pripravuje projektová dokumentácia na rekonštrukciu, nevykonávajú sa na tomto objekte stavebné práce väčšieho charakteru. V roku 2018 bola vykonaná oprava dreveného oplotenia prístrešku a v roku 2013 bola zrealizovaná výmena okien v bytovej časti. V rokoch 2017-2018 boli v ŽST Kežmarok realizované nasledovné opravy: oprava kanalizačnej prípojky, prečistenie vonkajšej kanalizácie a šachiet, prečistenie strešných zvodov a lapačov, oprava  rozdeľovača  vyregulovanie  systému, opakované zasklievanie okien a sklenených výplní dverí po vandalizme, oprava a zasklievanie výdajového okna po vlámaní do nákladnej pokladne, zasklenie rozbitej sklenenej výplne vo vestibule, výmena elektrického ohrievača vody, prečistenie upchatej kanalizácie, oprava vonkajšieho dreveného zábradlia, oprava dvier, výmena drevenej výplne, oprava samozatváračov, oprava kyvadlových dverí a oprava zámkov.Právne dokumenty