Železnice Slovenskej republiky


Na stanici v Nemšovej sa už nepredávajú cestovné lístky


13.03.2019

Chcel by som Vás poprosiť o info k železničnej stanici v meste Nemšová. Na konci min. roka tam prestal fungovať predaj cestovných lístkov. Prečo ste sa rozhodli tento predaj ukončiť? Je na Slovensku ešte nejaké mesto okrem Nemšovej, v ktorom nefunguje klasický predaj lístkov? Je možné, že by sa v budúcnosti mohol niekedy opäť obnoviť? Ak áno, za akých podmienok? Niektorí cestujúci kritizujú vzhľad budovy stanice a okolia – nepripravujete do budúcna rekonštrukciu tejto stanice?

Predaj cestovných lístkov v budove železničnej stanice Nemšová zabezpečovala ZSSK, a. s. a nájomnú zmluvu ukončila výpoveďou bez udania dôvodu k 30. novembru 2018. Pravdepodobná príčina je, že sa jednalo o nerentabilný tarifný bod. Bližšie informácie Vám preto bude vedieť poskytnúť Železničná spoločnosť Slovensko.

V rámci Slovenska je množstvo železničných zastávok a staníc, kde bol zo strany ZSSK, a. s. zrušený predaj cestovných lístkov a k predaju dochádza priamo vo vlaku, prípadne funguje systém, keď predaj na stanici zabezpečujú prostredníctvom zmluvného predajcu alebo formou automatu.

Zo strany ŽSR ako správcu nehnuteľnosti je však možnosť kedykoľvek uvedené priestory opätovne zazmluvniť a prenajať dopravcom na uvedené účely.

Sme si vedomí potrebnosti opravy objektu stanice. Opravné práce si však vyžadujú nemalý finančný objem, preto nedokážeme vždy realizovať všetky požiadavky. Investičné prostriedky na najbližšie roky sú už naplánované na konkrétne akcie. Realizácia rekonštrukcie nie je z uvedeného dôvodu v tomto období možná. V prípade uvoľnenia investičných prostriedkov zaradíme rekonštrukciu budovy stanice do plánu.

Vzhľadom na veľký počet spravovaných budov je obtiažne zabezpečiť úplne vyhovujúci stav všetkých priestorov a zariadení. Postupne sa snažíme zlepšovať stav priestorov pre cestujúcu verejnosť, aj v tejto stanici jednak vlastnými kapacitami (drobné opravy podľa potreby – oprava zariadení vo WC, odstraňovanie grafitov a pod.) a väčšie opravy zabezpečujeme z externého prostredia (oprava strechy, obnova maľoviek vestibulu a iné). V rámci kapacít a prostriedkov na opravy a údržbu budeme zatiaľ postupne realizovať aspoň čiastkové opravy vedúce k zlepšovaniu prostredia

 Právne dokumenty