Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Čadca – Krásno nad Kysucou


13.05.2019

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 14. mája – 14. júna 2019 prebiehať výluka v úseku Čadca – Krásno nad Kysucou.

V rámci tejto výluky bude prebiehať oprava izolácie mosta v km 276,331 spojená s opravou koľajového lôžka koľaje.

Opravy izolácie mosta budú pozostávať z vykopania štrkového lôžka na mostnom objekte v dĺžke 15 m, zriadenia pažiacej steny z betónových podvalov medzi  koľajami, jej zaistení, očistení nosnej dosky, opravy prasklín a rozrušeného betónu, opravy parapetov mosta, dilatačných škár na nosných doskách, vložení nových odvodňovacích rur, položení geotextílie a izolačnej fólie, položení izolácie na celý mostný objekt, zasypanie novej izolácie, demontáže pažiacej steny z betónových podvalov medzi koľajami, predštrkovanie výkopu koľajovým štrkom, rozhrnutie a úprava, zhutnenie.

V rámci opravy koľajového lôžka koľaje sa bude vykonávať: celo-profilové čistenie, vybratie a odvoz koľajových polí, rozhrnutie štrkového lôžka buldozérom, čistenie priekop, položenie koľajových polí, úprava štrkového lôžka koľaje, smerová a výšková oprava koľaje a zváranie. Práce budú vykonávané zamestnancami ŽSR.

Uvedené výlukové práce nebudú mať dopad na železničnú dopravu.Právne dokumenty