Železnice Slovenskej republiky


Osoba zasiahnutá el. prúdom v ŽST Rusovce


10.01.2019

Dobrý deň, druhá otázka sa týka včerajšej nehody v Rusovskom depe.

1. Ako to, že pracovníkom železníc trvalo až 1 hodinu, kým vypli prúd a až potom mohli záchranári konať? Nedalo sa to urýchliť?

Informácia o vypnutí trakčného vedenia po hodine sa nezakladá na pravde. Skutočnosti sú nasledovné:

16.35h   výpadok napájača N3 TNS Vinohrady,

  výpravca ŽST Rusovce nahlásil osobu na vozni na 12. koľaji,

  privolané záchranné zložky,

16.48h    vypnuté TV Rusovce – Petržalka, zahájená napäťová výluka,

17.01h    vyslané OTV Bratislava hotovostným vozidlom,

17.30h    zaskratované,

17.57h    ukončená napäťovej výluky.

Elektrodispečer zaevidoval preťaženie na napájanom úseku o 16.35 h. Takéto preťaženie môže byť spôsobené vtáctvom, klimatickými podmienkami, poruchou izolátora, poruchami elektrickej lokomotívy, nesprávnym sledom vlakov. Následne zareagovala časová ochrana preťaženia, t.j. zariadenie sa samočinne vyplo.  Povinnosťou dispečera je napájanie opätovne zapnúť.

Ak sa preťaženie neopakuje, prevádzka beží ďalej. Ak preťaženie pretrváva, je avizovaná pohotovostná čata na vyhľadanie a odstránenie poruchy spôsobujúcej preťaženie. 

V tomto prípade zariadenie vykazovalo riadny chod. Elektrodispečer bezodkladne na základe informácie (zranená osoba na vozni) od výpravcu ŽST Rusovce trakčné vedenie vypol. Boli privolané záchranné zložky a pohotovostné vozidlo s pracovníkmi trakčného vedenia. Na to aby na mieste zásahu mohli záchranné zložky konať, je potrebné miesto zaistiť, t.j. ukoľajniť (skratovať), inak môže nastať zranenie/smrť záchranárov z dôvodu indukovaných napätí v trakčnom vedení. Nakoľko ide o prácu s vysokým napätím, ukoľajnenie môže byť realizované iba osobami s prislúchajúcimi oprávneniami.

Po zistení zranenej osoby na vagóne bola napäťová výluka začatá bezodkladne. Zaistenie miesta udalosti do 38 minút od zistenia skutočnosti. Pre predstavu, v sieti ŽSR je elektrifikovaných 1 587 km tratí. Miesto udalosti nevieme ani predvídať, ani plánovať.

Je železnica dostatočne zabezpečená voči tomu, aby na takéto miesta vnikli nepovolané osoby? Dosť sa nám tieto prípady hromadia.

Vstup do obvodu dráhy je zákonom zakázaný. Vyliezať na vozne tiež. Okrem toho ŽSR pravidelne sa konajú bezpečnostno-osvetové akcie.

 



Právne dokumenty