Železnice Slovenskej republiky


Oprava ŽST Bratislava-Vinohrady


11.01.2019

Dobrý deň pán hovorca. Mal by som niekoľko otázok k plánovanej oprave zastávky Bratislava-Vinohrady.

1. Kedy je plánované odovzdanie staveniska dodávateľovi? (Následne by mali práce trvať 6 mesiacov ako vyplýva zo zmluvy)

Keďže súčasťou plánovaných udržiavacích prác na zastávke Bratislava-Vinohrady budú aj procesy ovplyvňované klimatickými podmienkami (výmena presklenia fasády budovy, oprava povrchov fasády, náter fasády v celom rozsahu, výmena hydroizolačnej vrstvy strechy, výmena klampiarskych prvkov, výmena krytiny zastrešenia nástupíšť, výmena asfaltových povrchov nástupíšť), bude termín odovzdania staveniska zvolený v takom období, kedy bude riziko nepriaznivého vplyvu klimatických podmienok na realizáciu udržiavacích prác čo možno najmenšie. Termín odovzdania sa predpokladá v 1. kvartáli 2019.

2. Čo všetko bude na stanici opravené?

Udržiavacie práce na budove zastávky:

- kompletná výmena presklenia fasády budovy

- odstránenie poškodenej omietky fasády budovy (v rozsahu cca 60 %), realizácia omietky v rozsahu odstránenej pôvodnej a oprava zostávajúcej časti omietky, náter fasády v celom rozsahu + antigrafitový ochranný náter         (v potrebnom rozsahu)

- vymaľovanie stien a stropov interiéru + antigrafitový ochranný náter (v potrebnom rozsahu)

- vyčistenie kamenného sokla budovy + antigrafitový ochranný náter

- výmena exteriérových a interiérových parapetných dosiek

- pokládka novej hydroizolačnej vrstvy strechy budovy

- výmena klampiarskych prvkov

- náter dverí a kabínok toaliet + antigrafitový ochranný náter

Udržiavacie práce v podchode:

- náter stropu podchodu

Udržiavacie práce na nástupištiach:

- výmena výplní zastrešenia schodísk na nástupištia (dutinový polykarbonát) + antigrafitový ochranný náter

- výmena zastrešenia prístupu zo strany od električiek, očistenie povrchov nerezových konštrukcií zastrešenia a zábradlia

- výmena krytiny zastrešenia nástupíšť, výmena odvodňovacích strešných žľabov

- náter oceľových konštrukcií zastrešenia nástupíšť + antigrafitový ochranný náter

- oprava fasády výťahových šácht, náter dverí, výmena zastrešenia vstupu do výťahu + antigrafitový ochranný náter v potrebnom rozsahu

- výmena označenia názvu zastávky na nástupištiach a budove

- výmena asfaltového povrchu nástupíšť

- oprava schodiska

3. Budú počas opravy zastávky nejak obmedzení cestujúci? Ak áno ako?

Udržiavacie práce na budove budú realizované za prevádzky, ale s lokálnymi a dočasnými obmedzeniami pohybu a zdržiavania sa cestujúcich v miestach so zvýšeným rizikom úrazu v súvislosti s realizáciou udržiavacích prác. Obmedzenia pre cestujúcich budú vyznačované bariérami s bezpečnostnými nápismi a piktogramami.

V súvislosti s udržiavacími prácami na zastrešení nástupíšť budú potrebné výluky trakčného vedenia s možnými dopravnými obmedzeniami. Obmedzenia pohybu a zdržiavania sa cestujúcich v miestach so zvýšeným rizikom úrazu v súvislosti s realizáciou udržiavacích prác budú vyznačované bariérami s bezpečnostnými nápismi, piktogramami a dopravnými opatreniami z dôvodu výluk (napr. zastavovanie vlakov iba pri jednej nástupnej hrane nástupišťa).Právne dokumenty