Železnice Slovenskej republiky


Ľudia, ktorí riskujú život či ťažký úraz zásahom elektrického prúdu


16.01.2019

Dobrý deň, pán Lukáč, začiatkom budúceho týždňa, v pondelok alebo utorok by som Vás rada oslovila k preventívnemu príspevku o mladých ľuďoch, ktorí vrámci zábavky lezú po vagónoch vlakov a riskujú život aj ťažký úraz po zásahu elektrickým prúdom. Rada by som s Vami nahrala informáciu o tom, že je to zakázané, čo hrozí pri takomto type zábavky a že aj pracovníci železníc majú prísne pravidlá na to, ako v priestore trakčného vedenia postupovať. Že zásah môže prísť aj bez dotyku s vedením, že prúd môže telo človeka pritiahnuť. Tiež mám otázku, koľko takýchto prípadov na Slovensku evidujete napr. od roku 2015/16, prípadne za posledné roky. Môžete nám uviesť aj prípady z miest, kde sa tak stalo, prípadne či z Vašej praxe narastá počet takýchto hazardérov so životom. Čokoľvek k téme sa bude hodiť. Celý príspevok má byť preventívny a apelovať nielen na mladých ľudí, ale aj na rodičov a okolie. V ČR funguje aj projekt vagonari.cz, kde sa dokonca mladí čo prežili ťažké úrazy vyjadrujú ako ich to poznačilo na celý život. Vyjadrili by ste sa nám k téme? Ďakujem.

Čo je dráha, obvod dráhy a pohyb osôb na dráhe a v obvode dráhy je definovaný v  Zákone č. 513/2009 Z. z. (Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Možno konštatovať, že vstup do obvodu dráhy je nepovolaným zakázaný. Na dráhe a v obvode dráhy hrozia najmä nebezpečenstvá:

 1. Pohybu železničných vozidiel
 • na rozdiel od cestných vozidiel majú vlaky stovky až tisícky ton. Tomu zodpovedá aj dĺžka brzdnej dráhy;
 • pohybujú sa na koľajniciach, nie na ceste,  t. j. v prípade kolízie rušňovodič nemôže obísť prekážku či strhnúť riadenie do protismeru. Môže iba brzdiť.
 1. Zásah elektrickým prúdom
 • na pohon elektrických hnacích vozidiel (lokomotív) slúži elektrický prúd. Ten je na trati distribuovaný trakčným vedením nachádzajúcim sa nad koľajnicami. V sieti ŽSR sa používajú dva hlavné systémy elektrickej trakcie:
 • Jednosmerná sústava 3.000 V (3kV);
 • Striedavá sústava 25.000 V/50 Hz (25kV) - (V malej miere sa používajú aj iné sústavy)
 • Na pohyb niekoľko tisíc tonového vlaku musí táto sústava vedieť dodať výkon rádovo v MW (megawattoch). Z fyziky vyplýva, že aj pri použití napätí 3 kV a 25kV je sústava dimenzovaná na tisícky ampérov (kA).  Ako sa dá dočítať vo všeobecne dostupných materiáloch, už prúd cca 10 až 20 mA môže spôsobiť smrť!
 • Na ochranu pred priamym dotykom trakčnej sústavy slúži (okrem zákazu vstupu do obvodu dráhy), ochrana polohou (výška trakčného vedenia cca 5,5 m), ochrana zábranou (prekážka, ochranné pletivo na TP a pod. - oplotenie). Nie je možné celkové oplotenie dráhy. Elektrifikovaných dráh je na Slovensku 1587 km. Okrem finančných nárokov nie je možné úplne uzatvoriť  obvod dráhy (priecestia, priechody). Bezpečná vzdialenosť od živých častí 25 kV sústavy je 1,5 m. K častiam trakčného vedenia je preto osobám zakázané približovať sa alebo vyliezať na stožiare trakčného vedenia, vozne či na mostné konštrukcie z dôvodu akútneho rizika ohrozenia života už pri priblížení. Je zakázané prekonávať ochranu polohou a zábranou.
 • Následky úrazu elektrickým prúdom (dotyk, preskok).

Pri zasiahnutí osoby VN prúdom dochádza k priechodu el. prúdu živým organizmom, pričom spravidla dochádza k svalovému kŕču, k zástave dychu, ochrnutiu dýchacích orgánov, vo vážnych prípadoch i k fibrilácii srdečných komôr, popáleninám, odumieraniu buniek šedej mozgovej kôry, pri vyšších prúdoch dochádza k prudkému prehrievaniu svalstva, k vnútorným i vonkajším popáleninám. Pri zasiahnutí el. prúdom môže následne dôjsť k pádu osoby z výšky a pod. Nepriamo môže elektrina tiež poškodiť zdravie napr. ošľahnutím el. oblúkom, tepelným žiarením, odprsknutím roztavených častíc, chemickými účinkami pri skratoch a preťažení.

Dohľad nad trakčnou sústavou zabezpečuje príslušný elektrodispečer. V prípade incidentu pôsobia ochranné obvody. Tu si treba uvedomiť, že vzhľadom na potrebný výkon trakčnej sústavy sú aj ochrany dimenzované pre tento výkon. Všetky prúdy ktoré tečú trakčnou sústavou sú pre ľudské telo smrteľne nebezpečné!!!

V prípade zaregistrovania incidentu ochrany na napájacej stanici trakčnú sústavu v príslušnej časti vypnú. Treba však upozorniť aj na systémy automatického opakovaného zapnutia, ktoré účinkujú tak, že po výpadku dôjde k jednému pokusu o opätovné zapnutie trakčného vedenia s ďalšími fatálnymi následkami pre postihnutú, ale aj zachraňujúcu osobu. Zariadenie trakčného vedenia je i po vypnutí nebezpečné, t. j. je považované za zariadenie pod napätím. Miesto incidentu je potrebné nielen vypnúť, ale hlavne zaistiť odborným zamestnancom ŽSR. Zaistenie sa vykonáva tzv.  ukoľajnením (skratovaním vypnutého trakčného vedenia o koľajnicu), a to z dôvodu možných indukovaných napätí aj na vypnutom trakčnom vedení. V prípade nezaistenia môže nastať zranenie/smrť záchranárov z dôvodu už spomínaných indukovaných napätí v trakčnom vedení. Indukované napätie síce nemá veľký výkon, ale môže spôsobiť napr. pád osoby (záchranára) z výšky. Až po riadnom zaistení odborným zamestnancom ŽSR je možné začať záchranárske práce, ak sa osoba nachádza napr. na vagóne. Ten istý postup  je potrebný v prípade koľajového vozidla pod trakčným vedením. Pred zaistením miesta incidentu odborným zamestnancom ŽSR,  pokiaľ postihnutá osoba sa nachádza v blízkosti trakčného vedenia (na streche vagóna a pod, kde je trakčné vedenie blízko postihnutej osoby), sa k tejto osobe nesmieme približovať.

Zamestnanci ŽSR a dodávateľské firmy, ktoré prichádzajú do styku s trakčnou sústavou sú pravidelne školení, skúšaní a preverovaní či sú zdravotne spôsobilí.  Je to celá sústava predpisov a pracovných postupov, aby sa predišlo neželaným incidentom.

Prípady úrazov vzniknutých v dôsledku pôsobenia elektrického prúdu evidujeme od roku 2016. 

2016

 • ťažký úraz zamestnanca cudzej firmy Poprad-Tatry, ktorý sa dotkol obkladom trakčného vedenia,
 • ťažký úraz cudzej osoby Holíč nad Moravou, ktorá vyliezla na konštrukciu mosta,
 • ťažký úraz zamestnanca cudzej firmy Šaľa, ktorý išiel kontrolovať obsah cisterny,
 • ťažký úraz cudzej osoby Trnava, ktorá sa išla odfotografovať na vozeň,
 • smrteľný úraz cudzej osoby Gáň, ktorá vyliezla na odstavený vozeň.

2017

 • ťažký úraz cudzej osoby Rusovce, ktorá preliezala cez odstavené vozne,
 • ťažký úraz cudzej osoby Bratislava východ, ktorá vyliezla na odstavený vozeň,
 • ťažký úraz cudzej osoby Bernolákovo, ktorá vyliezla na odstavený vozeň,
 • ťažký úraz cudzej osoby Bratislava východ, ktorá vyliezla na odstavený vozeň.  

2018

 • ťažký úraz cudzej osoby Levice, ktorá vyliezla na odstavený vozeň,
 • smrteľný úraz cudzej osoby Galanta, ktorá vyliezla na odstavený vozeň,
 • ťažký úraz cudzej osoby Zvolen – nákladná stanica, ktorá vyliezla na odstavený pracovný stroj,
 • smrteľný úraz cudzej osoby Sekule, ktorá sa išla odfotografovať na vozeň.

2019

 • ťažký úraz cudzej osoby Rusovce ktorá preliezala cez odstavené vozne.

 

ŽSR neustále apelujú na verejnosť (deti, mládež, rodičov a. i.), že nielen dotyk, ale aj priblíženie k častiam trakčnej sústavy sú životu nebezpečné. Je zakázané liezť na stožiare, vagóny a akékoľvek objekty v blízkosti trakčnej sústavy (trakčné vedenie, napájacie stanice, transformovne), neprekonávať prekážky (ploty, zábrany, výstražné štítky). Aj keď sa niekedy môže zdať, že časť trakčného vedenia je vypnutá, môže byť napájaná z iného miesta aj niekoľko kilometrov vzdialeného. Tak isto môže hroziť úraz indukovaným napätím (zástava srdcovej činnosti, prípadne pád z výšky). Nepodliehať „falošným“ pocit z pozerania rôznych videí na internete. Neopakovať frajeriny iných. V prípade vysokého napätia ide o život, v lepšom prípade doživotné následky pre seba samého a pre celé okolie. Ak diváci niekoho uvidia, že „pokúša osud“ ihneď treba kontaktovať záchranné zložky, prípadne najbližšieho zamestnanca ŽSR.Právne dokumenty