Železnice Slovenskej republiky


Zatekanie v ŽST Žilina


08.02.2019

Dobrý deň, pán Lukáč, chcel by som vás požiadať o informácie k budove železničnej stanice v Žiline, nakoľko nás čitateľ upozornil na zatekanie, opadávanie omietky a otvorené elektrické rozvody:
- vykonáva ŽSR priebežné opravy urgentných stavov?
- plánuje v tomto roku ŽSR investovať do opráv týchto stavov/iných úprav ešte pred plánovanou celkovou modernizáciou?
- prípadne iné informácie


K zatečeniu do priestorov budovy železničnej stanice Žilina došlo počas opakovaného roztápania a zamŕzania veľkého množstva snehu na streche, pričom odtokové žľaby a zvody boli zamrznuté. Nahromadená voda na streche z toho dôvodu pretekala aj do budovy. Po odprataní snehu zo strechy sa situácia zlepšila. Následne boli zistené drobné poškodenia strešnej krytiny, ktoré boli provizórne opravené. Definitívnu opravu krytiny zabezpečíme po zlepšení klimatických podmienok. Oprava malieb vo vestibule stanice bude vykonaná po odstránení príčin zatekania a po vysušení stien.
Ďalšie nutné opravy na odstránenie havarijných stavov a závad ohrozujúcich bezpečnosť cestujúcich v priestoroch stanice Žilina ŽSR priebežne vykonávajú. V uplynulých rokoch sme zabezpečili v areáli stanice aj opravy väčšieho rozsahu, pre zlepšenie stavu priestorov i kultúry cestovania. ŽSR v súčasnosti väčšie investície neplánujú z dôvodu pripravovanej modernizácie a revitalizácie stanice Žilina.Právne dokumenty