Železnice Slovenskej republiky


ŽSR otvorili záchytné parkovisko v Pezinku


12.12.2019

V blízkosti železničnej stanice vzniklo 291 nových parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá a 30 stojísk pre bicykle

Generálny riaditeľ ŽSR Igor Polák spolu s ministrom dopravy a výstavby Árpádom Érsekom, primátorom mesta Pezinok Igorom Hianikom a Miroslavom Potočom, generálnym riaditeľom Skanska SK odovzdali do užívania záchytné parkovisko pre osobné motorové vozidlá. Cieľom je dosiahnutie zvýšenia prepravy cestujúcej verejnosti prostredníctvom železničnej osobnej dopravy a tým prispieť k odľahčeniu cestnej siete prepravovaných osôb do Bratislavy. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Skanska SK. Náklady na stavbu  parkoviska sa spolu s vyvolanými investíciami na cestnej infraštruktúre vyšplhali na 2,5 mil. eur bez DPH.

Pezinok sa od dnešného dňa bude môcť popýšiť 291 parkovacími miestami pre osobné motorové vozidlá a stojiskami pre 30 bicyklov. Prístup pre cestujúcich je zabezpečený predĺžením jestvujúceho podchodu pod koľajou č. 5 a cestnou komunikáciou do priestorov parkoviska, kde je k dispozícii výťah, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup k nástupištiam ŽST Pezinok. Parkovisko je oplotené, osvetlené a nechýba ani kamerový systém. Prístup na parkovisko je z ulice Za dráhou, ktorá je napojená na Tehelnú ulicu z jednej a Drevársku ulicu z druhej strany. Dielo vyrástlo za niečo viac ako pol roka na voľnom priestranstve neďaleko ŽST Pezinok.

Prioritným cieľom ŽSR ako manažéra železničnej infraštruktúry je preferencia vlakovej dopravy. Našim záujmom je umožniť obyvateľom obcí a miest nachádzajúcich sa v regióne hlavného mesta, ktorí dochádzajú z miesta bydliska do Bratislavy, odparkovať svoje auto na stanici a pokračovať vlakom,“ povedal generálny riaditeľ ŽSR Igor Polák s tým, že vlak považuje za jednoznačne ekologickejšou a udržateľnejšiu alternatívu k individuálnej automobilovej doprave. Dodal, že ďalšie parkoviská ŽSR stavajú (Ivanka pri Dunaji), alebo budú stavať (Nové Košariská, Zohor).

„Nové záchytné parkovisko v Pezinku s kapacitou takmer 300 parkovacích miest pre osobné automobily a 30 stojísk pre bicykle vnímame ako významný prínos k zvýšeniu preferencie verejnej prepravy pred individuálnou automobilovou dopravou,“ povedal primátor Pezinka Igor Hianik. „Parkovisko s takouto kapacitou pre mesto veľkosti Pezinka, ktoré je navyše dôležitou dopravnou križovatkou spájajúcou okolité mestá a obce s Bratislavou, tu dlhodobo chýbalo,“ doplnil. Ďalším prínosom tohto záchytného parkoviska pre samotných obyvateľov Pezinka je podľa vedenia mesta aj uvoľnenie bezplatných parkovacích miest najmä v centre.

„Oceňujem konštruktívny prístup, či už zo strany ŽSR ako aj zo strany mesta Pezinok, pri riešení situácií na projekte, čo viedlo k jeho úspešnému ukončeniu včas a v požadovanej kvalite,“ dodal Vladimír Kotrík, oblastný manažér Skanska SK.

Súčasťou projektu je aj vybudovanie technologického domčeka, v ktorom je umiestnený náhradný zdroj elektrickej energie. Projekt zahŕňa tiež vybudovanie napojenia parkoviska na prístupovú cestnú komunikáciu. Z dôvodu prístupu cestných motorových vozidiel na záchytné parkovisko boli upravené dve križovatky v meste Pezinok a to križovatka Bratislavská - Drevárska a križovatka Moyzesova – Kalinčiakova.

O ŽSR – manažérovi infraštruktúry

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice.Právne dokumenty