Železnice Slovenskej republiky


Milochov - ohrozenie výdatnosti studní ako dôsledok razenia tunela


12.08.2019

Piateho augusta tohto roka sme dostali informáciu o úbytku vody v studni prislúchajúcej k rodinnému domu č. 37 v Milochove. O tejto skutočnosti bol ihneď informovaný zhotoviteľ stavby so žiadosťou o preverenie skutkovej podstaty a o vyrozumenie Železníc Slovenskej republiky ako investora stavby.

K zmene výdatnosti

Bolo zistené, že v predmetnom zdroji vody došlo k úbytku vody a bola zároveň vypracovaná správa z krátkodobého monitoringu. Na základe záverov z pracovného stretnutia priamo na mieste boli prerokované možnosti čo najoperatívnejšieho riešenia vzniknutej situácie, t. j. riešenia  napojenia rodinného domu na verejný vodovod. Po osobnej konzultácii s vlastníkom nehnuteľnosti došlo k vzájomnej dohode o ďalšom spôsobe odstránenia následkov úbytku vody a bol dohodnutý postup smerujúci k oficiálnemu napojeniu na verejný vodovod. Z časového hľadiska sme pripravení riešiť napojenie rodinného domu č. 37 okamžite, resp. ihneď po návrate vlastníka domu z dovolenky. Nepredpokladáme, že odstránenie tohto stavu bude trvať dlhšie ako 14 dní.

K vodovodu v Milochove

Preverujeme všetky dostupné možnosti napojenia aj ostatných nehnuteľností na verejný vodovod a sme pripravení obdobným spôsobom riešiť situáciu transparentne aj vo vzťahu k ostatným dotknutým nehnuteľnostiam. Je však preukázateľné, že napojenie na verejný zdroj nie je možné aplikovať v rámci obývanej lokality komplexne a vybudovanie náhradného vodovodu je podmienené práve polohou nehnuteľností. Tá neumožňuje napojenie na existujúcu vetvu bez zvláštnych technických opatrení, akým je napríklad výtlačná stanica. To znamená, že v tomto prípade bude časový rámec vymedzený predovšetkým objednávkou a dodávkou špeciálnej prečerpávacej techniky, ktorá nie je štandardným artiklom na trhu a bude potrebné ju vopred objednať.

Časový horizont v súčasnosti nie je možné presne stanoviť, keďže v priebehu nasledujúcich dní očakávame predloženie cenovej ponuky od zhotoviteľa stavby. Po jej posúdení a kontrole z hľadiska cenotvorby bude vydaný pokyn v zmysle zmluvných podmienok. Výstavba náhradnej vetvy vodovodu bude predstavovať podľa našich predpokladov pomerne významnú investíciu. Uvedomujeme si však vážnosť situácie, ktorá môže nastať pri masívnejšom úbytku vody a danej problematike sa na dennej báze venujeme v spolupráci so zhotoviteľom a generálnym projektantom.

Predbežne je úbytok vody zaznamenaný len v jednom zdroji a vzhľadom na zložitosť morfologických a hydrologických pomerov v danom území nie je jednoznačne možné potvrdiť, resp. vyvrátiť príčinnú súvislosť so stavebnou činnosťou. Avšak – bez ohľadu na počet týchto javov, sme pripravení riešiť akúkoľvek udalosť, ktorá má vplyv na kvalitu života k stavbe priľahlému územiu vyplývajúcu z realizácie predmetného diela.  Právne dokumenty