Železnice Slovenskej republiky


Kapacita tratí medzi BA – Komárno a BA – Trnava.


12.08.2019

Aké riešenie pripravujete z dlhodobého hľadiska?

ŽSR aktuálne v rámci svojich strategických a rozvojových zámerov zabezpečujú spracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Komárno. V rámci štúdie budú navrhnuté a posudzované konkrétne návrhy, vďaka ktorým bude možné dosiahnuť lepšiu kapacitu trate.

Takisto budú identifikované a posúdené lokality vhodné na zriadenia dvojkoľajných úsekov, výstavbu nových výhybní, predĺženie staničných koľají, zvýšenie rýchlosti a možnú elektrifikáciu. Predpokladaný termín ukončenia štúdie je január 2020. Na základe výsledkov štúdie sa rozhodne o ďalšom postupe.

Zámerom ŽSR je v súčasnosti aj zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Trnava, ktorá je najvyťaženejšia na Slovensku. V štádiu príprav je efektívne technické riešenie, ktorým je úprava zabezpečovacieho zariadenia. V praxi to bude znamenať zahustenie siete semaforov. Vlaky tak budú môcť byť vypravované v kratšom časovom intervale, čo zásadným spôsobom zvýši kapacitu železničnej trate.

Čakajú cestujúcich nejaké novinky aj v blízkom čase?

V horizonte 2 až 3 rokov chystáme niekoľko menších opatrení v záujme urýchlenia dopravy v úseku Bratislava - Komárno. Jedným z opatrení je zriadenie odbočky Ružinov, ktorou sa zabezpečí zvýšenie frekvencie vlakov, zo súčasných troch na štyri za hodinu, obmedzia sa meškania a skráti sa celková doba jazdy na tejto trati.

Prečo ste sa rozhodli zvýšiť kapacity na týchto trasách?

Opatrenia zabezpečia zásadné zvýšenie prepravených osôb, rovnako ako prepraveného tovaru. Pre Železnice slovenskej republiky je prioritou číslo jeden preferencia vlakovej dopravy.Právne dokumenty