Železnice Slovenskej republiky


Stanovisko ŽSR k otázkam týkajúcich sa čakárne na hlavnej stanici v Bratislave


17.09.2018

Železnice Slovenskej republiky vysúťažili zhotoviteľa komplexnej rekonštrukcie priestorov bývalej čakárne na hlavnej stanici v Bratislave na jeseň 2017 formou prieskumu trhu s oslovením troch firiem z registra dodávateľov ŽSR (možnosť registrovať sa má každý subjekt na stránke:
https://www.zsr.sk/obstaravanie/obstaravanie-podmienkach-zsr/registracia-dodavatelov/)

V prieskume trhu boli oslovené tri spoločnosti, všetky oslovené spoločnosti predložili ponuku.

Následne sa uskutočnila elektronická aukcia, ktorej výsledkom boli nasledujúce cenové ponuky:

  1. SP PLUS s.r.o.                                   825 560 EUR bez DPH
  2. RAIL Group a.s.                                840 000 EUR bez DPH
  3. Metri s.r.o.                                         855 000 EUR bez DPH

Rozhodujúcim kritériom vyhodnotenia bola najnižšia ponúknutá cena. Predpokladaná hodnota zákazky predstavovala  821 000 EUR bez DPH.

Po uskutočnení elektronickej aukcie spracovalo Oddelenie cenovej analýzy kontrolný rozpočet ŽSR. Pre spracovanie kontrolného rozpočtu boli použité  ceny položiek podľa databázy CENEKON 2017, ktorý obsahuje doporučené ceny a pre položky, ktoré neboli uvedené v databáze CENEKON 2017 boli použité  ceny z rozpočtu z projektovej dokumentácie (PD). Položky týkajúce sa inžinierskej činnosti boli ocenené pomocou platného sadzobníka UNIKA.

Išlo o komplexnú rekonštrukciu niekdajšej reštaurácie, ktorá bola dlhé roky zatvorená a nijakým spôsobom nevyužívaná, priestory boli zdevastované. Rekonštrukcia zahŕňala dve veľké miestnosti,  chodbu, vstup a neverejné priestory v celkovej výmere 428,40 m2 s výškou 7,1 metra. Súťažil sa zhotoviteľ na základe vypracovaného projektu ako celku, ktorý riešil všetky prevádzkové súbory a stavebné objekty potrebné na komplexnú rekonštrukciu predmetných priestorov.

ŽSR sú obstarávateľ a nie verejný obstarávateľ, uvedený spôsob obstarania je štandardným a legitímnym spôsobom obstarania. Vyjadrenia o možnom obídení zákona považujeme za absolútne tendenčné, neopodstatnené, zavádzajúce a spolitizované s cieľom dehonestovať prvú zo zásadných, viditeľných zmien na hlavnej stanici.

Uvedený postup nebol nikým rozporovaný ani napadnutý, zmluva v CRZ je zverejnená takmer rok. ŽSR zverejnili vlani v októbri zmluvu v centrálnom registri zmlúv aj s výkazom výmer. Z dôvodu chyby prevádzkovateľa centrálneho registra zmlúv, mohli výkaz výmer vidieť len registrovaní užívatelia, na čo ŽSR poukázali a požiadali RZ o nápravu. Dnes je výkaz výmer verejne prístupný širokej verejnosti s rozpisom položiek, čo sa na stanici urobilo.

ŽSR ako jednu z podmienok účasti certifikát C4 nepožadovali, požadovali však napojenie na systém C4.  Systém C 4 majú ŽSR vybudovaný od roku 2008 a je dôležitý z pohľadu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, kde je prvoradá  spoľahlivá integrácia rôznych zabezpečovacích, informačných a kontrolných systémov do jedného. To práve umožňuje systém C4, ktorý v tejto chvíli poskytujú najmenej štyri subjekty.

Tlačovú správu k otvoreniu čakárne a obrázky nájdete na:
https://www.zsr.sk/pre-media/vyjadrenie-media/2018/september/zsr-otvorili-hlavnej-zeleznicnej-stanici-bratislave-novu-cakaren.htm

Výkaz k zverejnenej zmluve:Právne dokumenty