Železnice Slovenskej republiky


Stanovisko ŽSR k návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2019


08.10.2018

Železnice Slovenskej republiky, ako správca železničnej infraštruktúry nemôžu súhlasiť s návrhom rozpočtu verejnej správy na rok 2019. ŽSR vynakladajú enormné úsilie, aby všetkých vyše 3600 km tratí bolo v zodpovedajúcom technickom stave, aby všetky železničné úseky a železničná infraštruktúra,  o ktorú sa ŽSR starajú, zodpovedala prísnym legislatívnym a technickým normám a aby bola garantovaná bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.

Rozpočet verejnej správy, tak ako je navrhnutý, je pre ŽSR likvidačný a nekorešponduje s požiadavkou na vyrovnané hospodárenie v zmysle platnej Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry. Bohužiaľ, tak ako v minulosti, ani teraz nie sú požiadavky ŽSR akceptované.

  1. Pre rok 2019  ŽSR požiadali o prevádzkovú dotáciu v objeme 316,5 mil. EUR. Tlak na vyššiu dotáciu vzniká predovšetkým s naliehavou potrebou realizovať odloženú údržbu (v objeme 55 mil. EUR). Dotácia na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry je však v návrhu rozpočtu kalkulovaná len na úrovni 250 mil. EUR na celý rok, takže  nepokrýva potrebu ŽSR v objeme  66,5 mil. EUR pre rok 2019.

Medziročne dotácie pre ŽSR v prevádzkovej oblasti stále klesajú, a to napriek požiadavkám na vyššie dopravné výkony, znovuobnovenie osobnej dopravy na trati Šahy – Zvolen, napriek povinnosti financovať sociálny balíček vo forme príplatkov za nočnú prácu a prácu cez víkend, inflačnému rastu a rastu miezd v národnom hospodárstve. Pri vyše 13 600 zamestnancoch to pre ŽSR znamená navýšenie v  miliónoch EUR.

Zvyšovanie požiadaviek na manažéra infraštruktúry bez zvýšenia dotácie nie je pre ŽSR, žiaľ, novým javom. ŽSR sú dlhodobo tlačené do  úspor, ktoré často znamenajú provizórne riešenia, realizáciu len neodkladných prác, a to v časovej tiesni a s nedostatočným finančným krytím. Takto „ušetrené“ prostriedky v minulosti sa dnes naplno prejavujú v potrebe realizácie investícií a opráv veľkého rozsahu.

,,Súčasný stav železničnej infraštruktúry, ktorý je výsledkom dlhoročného podfinancovania je využívaný na mediálny boj a devalváciu organizácie a jej manažmentu, napriek tomu, že by mal viesť k zmene spôsobu dotovanie železníc.  Odborná diskusia o zmene spôsobu financovania je neodkladná a je nevyhnutné, aby jej výsledkom bolo zavedenie systémového financovania ŽSR“, uviedol na margo návrhu rozpočtu generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Návrh rozpočtu verejnej správy je pre ŽSR neakceptovateľný. Zabezpečenie plynulej a bezpečnej prevádzky je za týchto podmienok možné len v nevyhnutnom rozsahu. Rozsah údržby bude musieť byť opätovne znížený a miesto modernizácie infraštruktúry budú môcť ŽSR investovať len do odstránenia  havarijných stavov.

ŽSR budú môcť realizovať prioritne len preventívnu údržbu formou diagnostiky tratí, technických skúšok a revízií. Nakoľko nebudú pokryté náklady s realizáciou ťažkých a stredne ťažkých opráv, ktoré si vyžadujú rozsiahlejšiu materiálnu podporu resp. subdodávky, budú ŽSR nútené  po zistení vád miesto opráv zavádzať opatrenia na zníženie traťovej rýchlosti, vylúčenie koľaje z prevádzky a pod.

Zároveň budú ŽSR musieť pristúpiť k prehodnoteniu turnusovej služby, čo môže viesť k zrušeniu práce 24/7 na existujúcich pracoviskách správy a údržby železničnej infraštruktúry okrem dopravných zamestnancov. Uvedené bude mať za následok zvýšenie reakčného času údržby z maximálne 3 hodín až na 48 a viac hodín (v prípade, že porucha nastane počas víkendu).

  1. Pre rok 2019 ŽSR predložili požiadavku  na investície zamerané na financovanie projektov s cieľom modernizácie a zvýšenia bezpečnosti železničnej infraštruktúry v objeme 39,12 mil. EUR. V návrhu rozpočtu verejnej správy je na túto oblasť vyčlenených len 8,32 mil. EUR. Zároveň ŽSR požiadali o zvýšenie úverového zadĺženia na financovanie obnovy a rozvoja železničnej infraštruktúry v objeme 50 mil. EUR a diagnostické prostriedky v objeme 4,2 mil. EUR. Táto žiadosť nebola vôbec akceptovaná. Celkovo je investičná dotácia  pre rok 2019 nižšia oproti požiadavkám ŽSR o 85 mil. EUR.

,,Mrzí nás, že  nedostatočné financovanie ŽSR budú v plnom rozsahu pociťovať opäť na svojej koži aj zamestnanci ŽSR, ktorí sa dennodenne o infraštruktúru starajú, a samozrejme aj cestujúca verejnosť“, upozorňuje na vážne riziká generálny riaditeľ ŽSR.Právne dokumenty