Železnice Slovenskej republiky


ŽST Ružomberok


25.06.2018

Chcela by som Vás poprosiť o vyjadrenie ohľadom plánovanej rekonštrukcie železničnej stanice Ružomberok: V akom štádiu realizácie je aktuálne projekt rekonštrukcie ŽST Ružomberok?

Projekty  „Rekonštrukcia objektu výpravnej budovy v ŽST Ružomberok“  a  „Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť v ŽST Ružomberok“  sú  vyhotovené.

Kedy plánujete začať so stavebnými úpravami (aspoň odhadovaný termín začatia prác, berieme samozrejme do úvahy, že časový harmonogram môže byť ovplyvnený priebehom verejného obstarávania)? Resp. je začiatok rekonštrukcie naplánovaný ešte na tento rok, 2018?

Práce  budú  realizované  po  ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa a po uzatvorení  zmluvy o dielo  s úspešným uchádzačom.    

Čo spôsobilo časový posun začiatku rekonštrukčných prác? Potreba renovácie ŽST Ružomberok sa totiž skloňuje už dlhodobo, posledným markantným momentom bol rok 2015, keď vláda SR pri svojom výjazdovom rokovaní prisľúbila rekonštrukciu ŽST Ružomberok a na základe ktorej malo byť pripravené/zrealizované verejné obstarávanie.

Realizácii musí predchádzať niekoľko stupňov prípravy stavby, od výberového konania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, cez spracovanie projektovej dokumentácie, a to  niekoľkých stupňov, zabezpečenie inžinierskej činnosti až po správoplatnenie stavebného povolenia. Následne musí opätovne prebehnúť verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa diela.

V prípade, ak časový odklad rekonštrukcie súvisí aj s faktom, že budova ŽST Ružomberok je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, môžete prosím špecifikovať konkrétne dôvody/problémy?

Pri príprave realizácie rekonštrukcie kultúrnej pamiatky musela  prebehnúť komunikácia  s verejnou správou, vlastníkmi  inžinierskych  sietí,  krajským pamiatkovým úradom,  museli byť preverené a riešené  aj  vlastnícke  vzťahy  k pozemkom, a zdržanie spôsobilo aj  opakovanie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

Je v pláne ŽSR doplniť ŽST Ružomberok napríklad aj o moderné digitálne tabule informujúce o príchode, odchode, či meškaní vlakov? Plánujete zaviesť aj možnosť wifi pripojenia, aby si mohli cestujúci sami skontrolovať napríklad polohu vlaku, prípoje a pod.? V prípade ak nie, prečo?

Na  uvedený  objekt  ŽST  Ružomberok  sú  vypracované  projekty, ktoré  zahŕňajú  rekonštrukciu  povrchových  úprav (fasáda, ozdobné drevené  prvky, strecha), bleskozvod, oplotenie, kryté  nástupište pri objekte, vonkajšie osvetlenie, úprava  vstupov do  budovy, informačné  zariadenia  pre  cestujúcich, Wifi.   

Bude nový informačný systém súčasťou projektu rekonštrukcie ŽST alebo bude zrealizovaný nezávisle od nej? Kedy? 

Áno,  súčasťou  stavby je aj nový informačný systém. Realizácia prác môže začať až po uzatvorení zmluvy o dielo s  úspešným uchádzačom  verejného  obstarávania.Právne dokumenty