Železnice Slovenskej republiky


Medzinárodný deň bezpečnosti na železničných priecestiach ILCAD 2018


04.06.2018

ŽSR sa po desiatykrát, spoločne s mediálnym partnerom projektu Zelenou vlnou RTVS a Prezídiom Policajného zboru zapájajú do Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach ILCAD 2018 (International level crossing awareness day).

Tento rok je zameraný na mladých užívateľov priecestí  a Slovensko sa do tejto akcie zapája spolu s viac ako 40 krajinami z celého sveta.

Bezpečnosť na železničných priecestiach je pre ŽSR dlhodobo jednou z priorít. Svojou opätovnou účasťou v medzinárodnom projekte ŽSR nadväzujú na desaťročie systematicky realizovaných preventívno-bezpečnostných a výchovných aktivít pre médiá a verejnosť s cieľom zdôrazniť všetkým účastníkom cestnej premávky aby dodržiavali pravidlá bezpečného prechádzania a správali sa zodpovedne  pri prechode cez železničné priecestia.

Pri križovaní cesty a železnice má vždy prednosť železnica. Železničné priecestia nikto z účastníkov cestnej premávky nesmie podceňovať, hlavne pre možné ohrozenie života pri nedodržiavaní zákona o cestnej premávke a pri zbytočnom riskovaní. Vlak je mnohotonový kolos, ktorého brzdná dráha v závislosti od dĺžky, hmotnosti a rýchlosti môže byť až niekoľko sto metrov a  zrážka s týmto kolosom znamená v drvivej väčšine prípadov fatálny koniec.

Všetky železničné priecestia v správe ŽSR spĺňajú prísne technické normy a legislatívne predpisy pre bezpečnosť a plynulosť železničnej aj cestnej dopravy. Jediné, čo ŽSR nevedia ovplyvniť, je správanie sa vodičov, cyklistov, chodcov, motocyklistov pri prechode či prejazde cez priecestia. Všetky tragické nehody na železničných priecestiach za posledných desať rokov sa stali vinou účastníkov cestnej premávky. Rušňovodiči vlakov sú v týchto situáciách bezmocní.

ŽSR sa neustále snažia v tejto oblasti pôsobiť na verejnosť preventívne, okrem cielene realizovaných simulovaných zrážok na železničnom priecestí aj vydávaním informačných letákov, brožúr, kníh, inštruktážnych filmov, komunikáciou s médiami a podobne. ŽSR sa vo svojich aktivitách zameriavajú aj na deti a mládež. Aktivity Slovenska sú prezentované aj na medzinárodnej úrovni.

SIMULOVANÁ ZRÁŽKA NA ŽELEZNIČNOM PRIECESTÍ 2018

ŽSR v rámci Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach zrealizovali v spolupráci s Policajným zborom, s obcou Lehnice, so spoločnosťou Metrans a za mediálnej podpory Zelenej vlny RTVS simulovanú zrážku vlaku a figuríny cyklistu na zabezpečenom železničnom priecestí, ktorá sa uskutočnila 4. júna o 11.30 h na železničnom priecestí v obci Lehnice-Kolónia.

Do figuríny cyklistu, ktorá sa nachádzala na zabezpečenom priecestí v koľajisku, narazil rušeň v rýchlosti 50 km/h. Rušeň s označením ER20 ,,Herkules“ má hmotnosť 80 ton a jeho maximálna rýchlosť je 140 km/h. Rušeň poskytla spoločnosť Metrans.

Železničné priecestie v obci Lehnice-Kolónia sa nachádza v železničnom kilometri 31,278 na trati Bratislava-Nové Mesto – Dunajská Streda a má jedinečné identifikačné číslo SP2124. Je zabezpečené výstražnou svetelnou a zvukovou signalizáciou bez závor. Traťová rýchlosť vlakov v oboch smeroch k železničnému priecestiu je 80 km/h.

Železničné priecestie bolo vybudované 1. januára 1896 a križuje cestu III. triedy. Od roku 2008 je v prevádzke aj zabezpečovacie zariadenie, ktoré je riadené automaticky, jazdou vlaku. Maximálna rýchlosť áut pri prejazde cez toto priecestie je podľa zákona o cestnej premávke 30 km/h.

Na tomto železničnom priecestí nebola zaznamenaná žiadna nehoda.

Simulovaná zrážka: https://youtu.be/z8S5Jw-7GLE

SPRIEVODNÉ AKCIE ILCAD 2018

Do projektu Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach sa aj tento rok  pripája už tradičný mediálny partner Zelená vlna RTVS. Vo svojej mobilnej aplikácii s dopravným spravodajstvom poskytuje k aktuálnym dopravným informáciám aj informáciu o železničných priecestiach. Mobilná aplikácia hlasom i obrazovou ikonou upozorňuje používateľa mobilného telefónu na blížiace sa železničné priecestie v jeho okolí. Databáza obsahuje všetky železničné priecestia na cestách I. a II. triedy v správe ŽSR v rámci celého Slovenska. Aktuálne rozhlasové spravodajstvo Zelenej vlny taktiež upozorňuje na priecestia, ktoré sú vypnuté z činnosti kvôli plánovaným opravám, alebo v prípade poškodenia pri nehodách a pod.

ŽSR pre zvýšenie povedomia o železničných priecestiach vydali knihu (v printovej aj elektronickej podobe) Želkova škôlka, ktorá ilustrovanou  formou približuje deťom najnebezpečnejšie situácie na železnici. Súčasťou projektu je aj výchovné DVD.

V rámci akcie ILCAD sa počas minulých rokov uskutočnili viaceré podporné aktivity zo strany ŽSR:

 • dvakrát simulovaná zrážka vlaku a osobného auta
 • simulovaná zrážka vlaku a figuríny
 • DVD o správnom a bezpečnom prechádzaní cez železničné priecestie
 • DVD Vodič, postrach priecestí
 • DVD Hazardérov železnica zabíja

Všetky je možné si pozrieť na webovej stránke ŽSR:

https://www.zsr.sk/sluzby-verejnosti/vsetko-zeleznicnych-priecestiach/video-galeria/video-galeria.html

Železničné priecestia na Slovensku/ ILCAD 2018

Železničné priecestie je miesto križovania železničnej trate a cesty, resp. prechodu pre peších. Železničné priecestia v správe Železníc Slovenskej republiky sú vybudované podľa prísnych technických a legislatívnych noriem.

Priecestné zabezpečovacie zariadenie je zariadenie na železničnom priecestí, ktoré  informuje užívateľa cesty o stave železničnej prevádzky na priecestí, najmä varuje účastníkov cestnej premávky jednoznačne, zreteľne a včas, že sa k železničnému priecestiu blíži vlak.

Železnice Slovenskej republiky evidujú k 1.6.2018  celkom 2092 železničných priecestí na území Slovenskej republiky.

Počet železničných priecestí spolu

2 092

priecestí je aktívnych (zabezpečených)

1 073

priecestí je pasívnych  (nezabezpečených; označené výstražnými krížmi)

1 019

 

 

Aktívne  železničné priecestia sa podľa viacerých kritérií delia na:

 

Priecestie zabezpečené mechanickými závorami (bez svetelnej signalizácie)

 51

Priecestie zabezpečené mechanickými závorami (so svetelnou signalizáciou)

   2

Priecestie so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami so závorami        

515

Priecestie so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami bez závor

463

Trvalo zamknuté priecestie

  39

PZM 0 (priecestné zariadenie mechanické)                                              

    3

         

Podrobné informácie k železničným priecestiam

Stupeň zabezpečenia:

Stupeň zabezpečenia železničného priecestia je v kompetencii ŽSR, ale spadá aj do právomoci štátnej správy a dopravnej polície. Stupeň zabezpečenia nemôžu ŽSR meniť svojvoľne. Zvyšovanie stupňa zabezpečenia sa posudzuje podľa miestnych pomerov, frekvencie cestnej a železničnej dopravy, či ide o hlavnú alebo vedľajšiu cestu, hlavnú alebo vedľajšiu trať, rozhľadové pomery, zohľadňuje sa aj výskyt nehodových udalostí na priecestí. Podľa platnej legislatívy je základným zabezpečením výstražná svetelná a zvuková signalizácia, závory sú len doplnkovou výstrahou.

Snaha ŽSR je počet železničných priecestí znižovať a zriaďovať mimoúrovňové križovania cestných komunikácií so železničnou traťou. V rámci modernizácie železničných tratí na rýchlosť 160 km/hod. európska legislatíva nedovoľuje budovanie úrovňových križovaní cesty a železnice, stavajú sa už len nadjazdy a podjazdy.

V posledných rokoch sa pri rekonštrukciách železničných tratí pred priecestia budujú tzv. „priecestníky“ (návestidlá), zariadenia, ktoré signalizujú rušňovodičovi aktuálny stav na priecestí, a tým napomáhajú pri prevencii nehôd. Ich úlohou je signalizovať  rušňovodičovi, či je zabezpečovacie zariadenie v správnej činnosti. V prípade potreby (či poruchy) tak môže rušňovodič upraviť chod vlaku cez priecestie.

Kontroly zabezpečovacích zariadení:

Všetky priecestné zabezpečovacie zariadenia na priecestiach sú pod pravidelným dohľadom zo strany príslušných zamestnancov ŽSR. Ak dôjde k výpadku (poruche) priecestného zabezpečovacieho zariadenia, reagujeme operatívne a  daná porucha  sa odstraňuje v čo najkratšom reakčnom čase. Je potrebné zdôrazniť, že železničná doprava nikdy nie je bez kontroly. Ak sa nedá porucha odstrániť okamžite, vlaky jazdia v približovacích úsekoch podľa stanovených predpisových ustanovení, na tzv. Rozkaz o opatrnej jazde. To znamená, že vlaky cez priecestie prechádzajú rýchlosťou 10 km/h, aby v prípade nutnosti mohli pred prekážkou zastaviť a dávajú zvukovú výstražnú návesť, čiže trúbia.

Porušenia dopravných predpisov:

Pri vykonávaní kontrol priamo v teréne boli veľakrát zistené závažné porušenia pravidiel cestnej premávky práve zo strany vodičov cestných vozidiel. Ako príklad môžeme uviesť – obiehanie skupiny stojacich vozidiel, dvíhanie závor, nerešpektovanie svetelnej signalizácie (červené svetlo), nerešpektovanie rýchlosti pri prejazde železničným priecestím a iné. 

Brzdná dráha vlaku môže byť až 1000 m v závislosti od jeho hmotnosti a rýchlosti, nie je teda možné, aby stihol zastaviť včas pred priecestím. I napriek sankciám (najčastejšie pokutami) je účinok týchto postihov minimálny.

Vodiči (chodci, cyklisti) si zrejme neuvedomujú hroziace nebezpečenstvo, ktoré má v jedinom okamihu nepozornosti či neuváženého konania rozsiahle a nezvratné následky v podobe straty ľudských životov, ťažkých zranení a majetkových škôd.

Veľkým problémom je pre manažéra infraštruktúry aj vandalizmus, kedy dochádza k úmyselnému poškodzovaniu priecestných zabezpečovacích zariadení (rozbitá optika výstražných svetiel, zlomené rahná, poškodené, či vyvrátené stojany a pod.).

Povinnosti vodičov pri prejazde cez železničné priecestie:

Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z., § 14 Križovanie dráh s cestnými komunikáciami

(5) Pri úrovňovom križovaní dráhy s cestnou komunikáciou má prevádzka dráhy prednosť pred cestnou premávkou.

Pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne a najmä presvedčiť sa či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/h, a to už 50 m pred priecestím. Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h.

Vodič nesmie vojsť na železničné priecestie ak,

 • sa dáva výstraha dvoma striedavo blikajúcimi červenými svetlami
 • sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka
 • sa spúšťajú, sú spustené alebo sa dvíhajú závory
 • je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak, prípadne iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie
 • zamestnanec dráhy dáva znamenie na zastavenie krúžením červenou alebo žltou zástavkou, alebo červeným svetlom
 • situácia na železničnom priecestí nedovoľuje, aby ho vodič bezpečne prešiel

Ako sa mám správať pred a na priecestí?

(Zákon 8/2009 Z. z, § 27)

Železničné  priecestia

§ 27

 1. Pred železničným priecestím vodič je povinný počínať  si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie.
 2. Vozidlá pred železničným priecestím sa radia za sebou v poradí, v  ktorom prišli. Ak nejde o súbežnú jazdu, smú vozidlá cez železničné priecestie len v jednom jazdnom prúde.
 3. Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h; ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.
 4. Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný.
 5. Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „STOJ, daj prednosť v jazde“, vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať.

 

Štatistika nehôd na železničných priecestiach/ ILCAD 2018

Od začiatku roku 2018 sa na železničných priecestiach stalo celkovo 27 nehôd, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška nárast o dve nehody. Pri týchto nehodách zomrelo 9 ľudí (3 x chodec, 2 x vodič, 2 x spolujazdec, 1 x cyklista a 1 x motocyklista) a 7 ľudí sa ťažko zranilo.

Najtragickejšia tohtoročná nehoda sa stala 11. apríla 2018 ráno na zabezpečenom železničnom priecestí pred Rimavskou Sobotou. Pred železničným priecestím stála dodávka, ktorá tam zastavila preto, že sa spustila výstražná svetelná a zvuková signalizácia. Výstražné svetlá signalizovali, že sa k priecestiu blíži vlak. Vodič dodávkového auta, vzhľadom na to, že bola hmla, zapol aj výstražné svetlá na dodávke, aby upozornil ostatných vodičov. Prichádzajúce osobné auto Škoda Octávia s päťčlennou posádkou pred priecestím nezastavilo, vo veľkej rýchlosti stojacu dodávku obehlo. Počas obiehania však pravdepodobne vodič Octávie zbadal prichádzajúci vlak a strhol riadenie do pravej strany proti prichádzajúcemu vlaku v snahe vyhnúť sa zrážke, čo sa mu však nepodarilo. Rušňovodič nemal šancu zrážke zabrániť. Následky stretu vlaku a osobného auta sú mimoriadne tragické.  Vodič a spolujazdkyňa zahynuli na mieste, tretia spolujazdkyňa podľahla zraneniam pri prevoze do nemocnice, ďalší dvaja sa zranili. Osoby v Octávii sa ponáhľali do práce pretože zaspali a išli neskoro. Železničné priecestie bolo riadne označené dopravným značením (foto v závere TS).

Rok

2018

Počet nehôd

27

Počet mŕtvych

9

Počet ťažko zranených

7

                                                         (údaje od 1.1.2018 do 4.6.2018)    
 

Štatistika nehôd na železničných priecestiach za roky 2000 - 2017:

 

Počet priecestí

Počet nehôd

Počet mŕtvych

Počet ťažko zranených

2000

2486

46

9

5

2001

2486

67

13

6

2002

2481

75

14

8

2003

2479

41

6

15

2004

2479

59

10

5

2005

2479

71

7

16

2006

2322

60

12

9

2007

2307

69

6

14

2008

2307

69

17

17

2009

2265

51

26

14

2010

2220

50

11

7

2011

2205

50

12

14

2012

2160

50

21

15

2013

2155

46

10

12

2014

2131

49

11

20

2015

2112

55

14

12

2016

2105

38

6

10

2017

2102

50

6

13

 Označenie Železničných priecestí

Pri akejkoľvek mimoriadnosti, či hrozbe na alebo v blízkosti železničného priecestia je vždy najdôležitejšie vedieť, kde presne sa priecestie nachádza, aké je to priecestie, čo sa presne deje. V snahe maximálne zabezpečiť rýchlu a účinnú pomoc, Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Integrovaným záchranným systémom v SR, zaviedli systém označovania železničných priecestí jedinečným identifikačným číslom (JIČ) na celoštátnych a regionálnych železničných dráhach vo vlastníctve štátu. Označovanie priecestí je v praxi v ŽSR zavedené od júna 2012. Každé priecestie má svoje číslo, na základe ktorého sa rýchlo a včas záchranné zložky dozvedia, kam treba smerovať pomoc, alebo zorganizovať opatrenia až po prípadné zastavenie dopravy, ak ide o život.

Prínosom JIČ je zvýšenie bezpečnosti cestnej a železničnej dopravy na železničných priecestiach a následne spoľahlivé fungovanie spolupráce pri identifikácii priecestí pri nehodových udalostiach  a pre zvýšenie bezpečnosti na železničných priecestiach.

JIČ a jeho popis:

Podstatou tohto systému je pridelenie JIČ ku každému železničnému priecestiu (zabezpečené aj nezabezpečené), ktoré je v správe ŽSR. Pod každým číslom priecestia je k dispozícii aj databáza údajov: telefónne číslo výpravcu a dispečera (príp. správcu vlečky), názov traťového a definičného úseku, železničná poloha priecestia v km, údaje o elektrifikácii, triede a čísle pozemnej komunikácie, cestná km poloha a cestné číslo križovania s traťou, miestny názov prejazdu, zemepisná dĺžka a šírka, poznámka. Tieto údaje sú poskytované Integrovanému záchrannému systému a polícii. Po pridelení čísla je priecestie označené samolepiacou fóliou z retroreflexného materiálu. Táto sa prednostne nalepuje na zadnú stranu výstražného kríža (Dopravné značky A 30a, A 30b) zo strany od železničnej trate. V prípade poškodenej dopravnej značky je možné fóliu nalepiť na skriňu výstražníka zo strany od koľaje. Nálepka má skutočnú výška písma 33 mm, celková dĺžka textu je 150 mm, farba písma je čierna na bielom podklade. Okraj okolo písma je 5 mm. Skutočný rozmer nálepky 43 mm x 160 mm.

SP1373

Uplatnenie JIČ v praxi:

V prípade vzniku nehody na železničnom priecestí resp. v prípade uviaznutia vozidla alebo inej mimoriadnej udalosti v oblasti nebezpečného pásma na železničnom priecestí, je najdôležitejšie okamžite túto skutočnosť telefonicky oznámiť na IZS (linka 112), alebo políciu (linka 158). Následne operátor IZS alebo polície telefonicky takúto udalosť oznámi určeným zamestnancom ŽSR (dispečer, výpravca), ktorí vykonajú potrebné prevádzkové a dopravné opatrenia resp. zabezpečia zastavenie dopravy na príslušnom traťovom úseku železničnej trate. Samozrejme tiež okamžite vyrážajú na miesto určenia hasiči, zdravotníci, polícia atď.

Postup ohlásenia mimoriadnosti na priecestí:

 1. Osoba, ktorá spozoruje na železničnom priecestí nehodu, resp. inú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť na železničnej trati alebo v blízkosti priecestia, zavolá na „IZS SOS linku 112“, alebo na „políciu linku 158“ pomocou mobilného telefónu resp. miesta najbližšieho telefonického spojenia. Súčasne nahlási službukonajúcemu operátorovi aj JIČ priecestia – napr. SP0373, umiestnené na zadnej strane výstražného kríža. Každé priecestie je označené písmenami SP (slovenské priecestie) a 4 - miestnym číslom. 
 2.  Z databázy údajov zasielaných na IZS a PZ lokalizuje operátor podľa JIČ dotknuté priecestie. Z databázy údajov zistí telefónne číslo a upozorní príslušného výpravcu alebo dispečera s požiadavkou na prijatie potrebných opatrení pre zamedzenie nehodovej udalosti (napr. zastavenie vlaku, vypnutie trakčného vedenia a pod.).
 3.  Operátor má k dispozícii aj ostatné potrebné údaje (GPS súradnice, elektrifikácia trate, názov komunikácie, železničný km, cestný km, príp. iné). Operátor pošle na výjazd IZS a nehodu následne oznámi polícii. 

Databáza údajov:

Databázu údajov o železničných priecestiach zasielajú ŽSR na dohodnutý zoznam adresátov (IZS, PZ) pravidelne raz za týždeň, pričom aktualizácia prebieha on-line a zasielaná je vždy najaktuálnejšia zostava s údajmi o priecestiach.

__________________________________________________________________________________

S nápadom jednotnej identifikácie železničných priecestí prišla Česká republika - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Jednou z ich hlavných priorít je zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach, v dôsledku čoho bol navrhnutý aj systém číslovania železničných priecestí v Českej republike, ktorý umožňuje ich jednotnú, jednoduchú a jednoznačnú identifikáciu. Systém je na českých tratiach v prevádzke od 1. augusta 2009.Právne dokumenty