Železnice Slovenskej republiky


Terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOP)


16.07.2018

Koľko prestupných terminálov je v súčasnosti v prevádzke?

V súčasnosti je v prevádzke iba Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto,  zároveň sa pripravujú štúdie realizovateľnosti na TIOP Trebišov a TIOP-y v Bratislave.

Koľko sa plánuje a v akom štádiu je príprava?

ŽSR v súčasnosti pripravujú TIOP Trebišov, kde sú vydané všetky stavebné povolenia. Z dôvodu zmeny legislatívy EÚ je potrebné dopracovať štúdiu realizovateľnosti, ktorá podlieha schválenie Útvaru hodnoty za peniaze. Terminál by mal byť financovaný z fondov EÚ.

Z doterajších výsledkov spracovávanej štúdie ,,ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti“  vzišli ako ekonomicky efektívne TIOP-y: Ružinov a Vrakuňa.

V súčasnosti sa finalizujú súťažné podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na Dokumentáciu k stavebnému povoleniu v podrobnostiach realizácie stavby (DSPRS) pre TIOP Ružinov a  TIOP  Vrakuňa. 

Terminály sú financované viaczdrojovo – sú na ne dostatočné peniaze, alebo sa ich výstavba môže zdržať?

Financovanie TIOPov  je plánované z fondov EÚ.

Pre existujúce terminály existujú štatistiky vyťaženosti, ak áno, aké sú základné čísla?

ŽSR nemá dispozícii takéto štatistiky. Po dodaní štúdií realizovateľnosti tieto údaje budú známe a následne tieto informácie môžu byť poskytnuté.

 Právne dokumenty