Železnice Slovenskej republiky


Rekonštrukcia priecestí v ŽST Martin


04.12.2018

Dobrý deň, vďaka za tlačovú správu, no tá je už staršieho dáta, takže som očakával novšie informácie – čo sa už k dnešnému dňu urobilo a čo sa ešte urobí do konca roka - ak budú vhodné poveternostné podmienky.

Navyše, nič sa nepíše o dvoch žel. priecestiach  na Ul. A. Bernoláka - Robotníckej, a na Ul. Čs. armády (t.j. južne a severne od žel. stanice Martin).

Podľa predloženého harmonogramu zhotoviteľa sa má do konca roku 2018 zrealizovať strecha na výpravnej budove (VB)  a čiastočne zrealizovať práce, ktoré budú pokračovať aj v roku 2019 na stavebných objektoch

  • železničný zvršok,
  • nástupištia,
  • zastrešenie nástupišťa.

Čiastočne sú rozrobené stavebné objekty: výpravná budova, zastrešenie nástupišťa pri VB, útulok traťového obvodu, železničný zvršok koľaje č. 1, 2, nástupište č. 1, 2, 3 a spevnené plochy a komunikácie.

K textu - nerozumiem, čo je to HAVS ("urobí sa prípojka na HAVIS"...)

Skratka HaVIS pomenúva „Hlasový a vizuálny informačný systém“.

Prvé informácie hovorili aj o rekonštrukcii týchto priecestí, ktoré sú tiež ako z 19. stor., privítam akúkoľvek informáciu o tom, najmä kedy a v akej hodnote diela sa budú rekonštruovať priecestia, aj na aký konečný stav - asfalt, gumové výplne...? Nepoznám iné mesto, kde sú v centre mesta priecestia v takej ne-kvalite...

Keďže v súčasnosti prebieha projektová príprava stavby „Vypracovanie Projektovej dokumentácie – KR – žel. priecestia v ŽST Martin žkm 305,230 (ul. Robotnícka) a KR – žel. priecestia v ŽST Martin, žkm 306,077 (ul. Čsl. armády)“ hovoriť o cene diela je predčasné. Po schválení projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (DSPRS) zo strany ŽSR bude následne vykonávaná inžinierska činnosť, ktorá bude trvať 3 až 5 mesiacov.

Predbežný termín odovzdania a prevzatia staveniska stavby „KR – žel. priecestia v ŽST Martin žkm 305,230 (ul. Robotnícka) a KR – žel. priecestia v ŽST Martin, žkm 306,077 (ul. Čsl. armády)“ predpokladáme v druhej polovici roku 2019.

Medzi priecestiami bude gumová výplň STRAIL a ostatná plocha mimo priecestia bude asfaltová.Právne dokumenty