Železnice Slovenskej republiky


Úpravy ŽST Bratislava - hlavná stanica a jej okolia


27.04.2018

Plánujú ŽSR v blízkom čase určité úpravy Hlavnej stanice a jej okolia? Prípadne, v akom stave sú terajšie práce? Sú nejaké návrhy na zlepšenie a skrášlenie priestorov pred stanicou?

ŽSR ešte v minulom roku začali s  rekonštrukčnými prácami a prijali nové opatrenia,  ktoré sa rozhodli realizovať v záujme zvýšenia komfortu, bezpečnosti a dodržiavania platnej legislatívy pre pohyb aj telesne postihnutých cestujúcich.

Rekonštrukcia bývalej reštaurácie

Rekonštrukcia vnútorných priestorov zahŕňa tieto práce:

-          Vybudovanie novej prípojky napätia

-          Úprava rozvodov

-          Ústredné vykurovanie

-          Výmena dlažby a obkladov

-          Nátery a maľby

-          Vybudovanie informačného systému

-          Vybudovanie rozhlasového zariadenia

-          Elektrický zabezpečovací systém

-          Stolárske, klampiarske a tesárske práce

-          Výmena poškodených výplní okien a dverí

Rekonštrukciou nevyužívaných priestorov bývalej reštaurácie sa vytvoria priestory pre cestujúcu verejnosť, vykoná sa technická predpríprava pre prípadné dočasné umiestnenie osobných pokladní a zabezpečí sa čiastočné zväčšenie poddimenzovanej plochy odchodovej haly. Vytvorenie nových a rozšírenie existujúcich priestorov a s tým súvisiacich služieb zvýši kultúru a komfort cestujúcej verejnosti v ŽST Bratislava hlavná stanica. Uvedená rekonštrukcia sa realizuje za plnej prevádzky hlavnej stanice, vyžiadala si však uzatvorenie parkoviska pred budovou vládneho salónika, a to z dôvodov pohybu nákladných áut zhotoviteľa, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu zaparkovaných osobných áut.

Aktuálne práce –

-        Pracuje sa prípojke z trafostanice na Žabotovej ulici, na vnútorných rozvodoch  nízkeho napätia a slaboprúdu

-          Čiastočne zrealizovaná vzduchotechnika, rozvody kúrenia.

-          Osadené všetky nové vstupné dvere.

-          Čiastočne zrealizované podhľady, omietky a  obklady stien.

-          Kompletné zateplenie stropu.

Termín ukončenia prác podľa zmluvy je august 2018.

Rekonštrukcia služobného podchodu s batožinovými výťahmi

ŽSR podpísali v závere júna 2017 zmluvu so spoločnosťou Metri s.r.o. Bratislava, ktorá zrekonštruuje bývalý služobný podchod určený pre prepravu batožín a vytvorí prístupy pre imobilných cestujúcich, matky s kočíkmi či cestujúcich s veľkou a ťažkou batožinou na všetky nástupištia v ŽST Bratislava hlavná stanica. Celková zmluvná  cena, ktorá je výsledkom výberového konania, predstavuje 1.468.000 € bez DPH a je hradená z vlastných zdrojov ŽSR. 

Železničná stanica Bratislava hlavná stanica nemá v súčasnosti zabezpečený plnohodnotný prístup cestujúcej verejnosti s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a cestujúcich s ťažkou batožinou bezbariérovo na nástupištia č. 2 až 5. V snahe byť v súlade s platnými zákonmi, normami a predpismi  pre pohyb imobilných ŽSR rekonštruujú jestvujúci služobný podchod a existujúce nákladné výťahy na nástupištiach č. 1 až 4 a vybudujú nový výťah na nástupišti č. 5.

Prístup imobilných cestujúcich bude tak zabezpečený zo staničnej haly bezbariérovým prístupom na 1. nástupište, odtiaľ výťahom do podzemia do prístupovej chodby, ktorá v úrovni pod koľajiskom zabezpečuje prístup ku výťahom vedúcim ku ostatným nástupištiam železničnej stanice. Novo navrhované výťahy budú samoobslužné, vybavené všetkými potrebnými prvkami pre pohyb a ovládanie osobami so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.

ROZSAH PRÁC

A/ búracie a demontážne práce - demontáž jestvujúcich hydraulických výťahov a ich strojného zariadenia, búranie nadzemných častí výťahových veží na nástupištiach č. 2 až 4, vybúranie otvorov pre výťah na 5. nástupišti, vybúranie prebytočných priečok, dverných krídel. Vybúraná bude trasa pre nové odvodnenie výťahových šachiet, vyčistené budú všetky priestory a povrchy.

B/ nové stavebné konštrukcie – na nástupištiach budú vybudované nové presklené výťahové šachty, zámková dlažba okolo nich bude upravená úpravou pre nevidiacich cestujúcich. Do priestoru batožinového podchodu bude vstavaná samostatná konštrukcia, ktorá oddelí verejný priestor od technickej chodby, do ktorej budú preložené jestvujúce rozvody vedené rôzne po strope a stenách. Vymenené budú všetky výplne dverných otvorov, všetky priestory dostanú nové povrchové úpravy. Výťahové šachty budú mať nové funkčné odvodnenie, pribudne nová kanalizácia. Priestor prístupovej chodby i technická chodba budú umelo odvetrávané, vybavené umelým osvetlením. Výťahy budú napájané elektrinou samostatným prívodom z trafostanice, nachádzajúcej sa v areáli železničnej stanice. Pribudne kamerový systém. Pohyb imobilných cestujúcich bude usmerňovaný informačnými tabuľami na nástupištiach i v úrovni prístupovej chodby. Piktogram s nápisom bude uvádzať smer k nástupištiam aj k východu zo stanice.

Parametre nových výťahov:

- výška dverí výťahovej kabíny 2 300 mm

- šírka dverí výťahovej kabíny 1 300 mm

- nosnosť výťahu 2 000 kg

- kapacita kabíny výťahu 26 osôb

- prepravná kapacita 1 výťahu 3 120 osôb / hod.

- prepravná kapacita všetkých výťahov spolu 15 600 osôb /hod.

- výťahy budú vybavené všetkými potrebnými prvkami pre pohyb a ovládanie osobami so   

   zníženou schopnosťou pohybu a orientácie v súlade s platnými normami, zákonmi

   a predpismi.

Po ukončení celkovej rekonštrukcie služobného (výťahového) podchodu sa tak vyrieši jeden z najväčších problémov cestujúcich na jednej z najstarších a najvyťaženejších železničných staníc na Slovensku. Výrazne sa tak zvýši kvalita, komfort a bezpečnosť pohybu cestujúcich.

Aktuálne práce –

-       Prebieha postupné vybúranie pôvodných výťahových šácht a technológie výťahov.

-          Realizujú sa prekládky inžinierskych sietí vedených v podchode.

-          Plošná tlaková injektáž  stien a stropu proti priesakom.

-          Realizácia nového kanalizačného potrubia pre odvod spodnej vody.

-          Sanácia a statické zabezpečenie stien výťahových šácht.

Termín ukončenia realizácie je júl 2018, ak sa nevyskytnú nové skutočnosti (priesaky vody, statické narušenia, stav inžinierskych sietí ktoré sú riešené prekládkou),  ktoré sa nedali predpokladať a sú zistené až pri stavebných prácach.

Od 6. decembra 2017 začali v ŽST Bratislava Hlavná stanica, Bratislava Vinohrady, Bratislava Nové Mesto a Bratislava Petržalka pôsobiť tiež hliadky súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá bola vybratá na základe súťaže. ŽSR týmto krokom zaznamenali výraznú zmenu k lepšiemu. Darí sa im vykázať bezdomovcov, asociálov a neprispôsobivé osoby z priestorov ŽSR, tým sa výrazne obmedzil zápach, neporiadok, znečisťovanie stanice, ale aj neslušné správanie a obťažovanie cestujúcich i samotných zamestnancov stanice či externých firiem.

Novinkou je tiež vybudovanie  spúšťacej bezpečnostnej mreže z prvého nástupišťa do priestorov hlavnej stanice. Mreža má zamedziť tomu, aby v čase, kedy je železničná stanica zatvorená (v nočných hodinách od polnoci do 4. hodiny ráno, kedy sem neprichádzajú ani neodchádzajú žiadne osobné vlaky), nemohli priestory obsadiť a znečisťovať bezdomovci.Právne dokumenty