Železnice Slovenskej republiky


ŽSR Bratislava zverejňujú informáciu o zámere predaja nehnuteľného majetku štátu


15.12.2021

v katastrálnom území Rudňany na základe priameho prevodu

v prospech: Obce Rudňany, Rudňany 234, 053 23 Rudňany, IČO: 00 329 533.

Predmet prevodu

A/ nehnuteľností registra C KN:

 • Ubytovacie zariadenie, internát súpisné číslo 70 na pozemku parc. č. 746, druh stavby iná budova,
 • Škola s telocvičňou, súpisné číslo 65 na pozemku parc. č. 737, druh stavby budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,
 • Stravovacie zariadenie, jedáleň súpisné číslo 497 na pozemku parc. č. 752, druh stavby iná stavba,
 • Zváračské dielne, súpisné číslo 496 na pozemku parc. č. 735, druh stavby iná stavba,
 • Sklad plynov, súpisné číslo 495 na pozemku parc. č. 736/2, druh stavby priemyselná budova,
 • pozemok parc.č. 735 o výmere 593 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc.č. 736/2 o výmere 54 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc.č. 737 o výmere 1 536 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc.č. 738 o výmere 414 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parc.č. 739 o výmere 526 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parc.č. 745 o výmere 171 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parc.č. 746 o výmere 1 041 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc.č. 747/4 o výmere 275 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parc.č. 747/5 o výmere 1 420 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc.č. 747/6 o výmere 1 265 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc.č. 747/8 o výmere 965 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc.č. 747/9 o výmere 154 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc.č. 747/11 o výmere 1 735 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc.č. 747/12 o výmere 196 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc.č. 748 o výmere 182 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parc.č. 750 o výmere 790 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parc.č. 751 o výmere 682 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parc.č. 752 o výmere 862 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

B/ nehnuteľnosti registra E KN:

 • pozemok parc.č. 70736/1 o výmere 3 136 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktoré sú v celosti zapísané na LV č. 538 vedenom Okresným úradom Spišská Nová Ves, pre k. ú. Rudňany.

Predmetom odpredaja  je bývalý areál školiaceho strediska ŽSR v Rudňanoch, okres Spišská Nová Ves. Pôvodne to bolo Stredné odborné učilište, neskôr Stredisko internátnej prípravy Inštitútu vzdelávania Železníc SR. ŽSR tento objekt už vyše desaťročie nevyužíva a je vo veľmi schátralom stave. Areál sa nachádza priamo v centre obce Rudňany mimo železničnej trate, vedľa opusteného kultúrneho domu, medzi Zimným a Rudniaskym potokom. V okolí sú obytné domy, popri ktorých vedú miestne komunikácie, obchody a parkoviská s autobusovou zastávkou. Podľa Rozhodnutia Obv. Banského úradu v S.N.V. č. 2030/701-S/94 zo dňa 2.12.94 sú uvedené nehnuteľnosti v chránenom ložiskovom území.

Prevod vlastníctva nehnuteľností bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Rudňany č. 94/2021 zo dňa 25.10.2021.

Všetky odpredávané budovy sú  vo veľmi zlom technickom stave, schátralé, zdevastované (okrem budovy Škola s telocvičňou s.č. 65 na pozemku p.č. 737). Okolo objektu sa stretávajú neprispôsobilí občania a okolie značne znečisťujú. Chátrajúci majetek degraduje vzhľad obce Rudňany, jeho stav je zároveň nebezpečný pre občanov.

O odpredaj majetku žiada obec Rudňany už niekoľko rokov, nakoľko v jednom z objektov v súčasnej dobe sídli Elokované pracovisko ZŠ Rudňany. V budove sa nachádza množstvo nevyužitých priestorov, ktoré Obec plánuje využiť na výučbu praktických predmetov. V priestoroch elokovaného pracoviska sa nachádza aj veľká telocvičňa, ktorá je v nevyhovujúcom stave.

Budovu internátu, ktorá je značne poškodená, plánuje Obec v budúcnosti využiť na vytvorenie nových učební. V budove jedálne je plánovaná rekonštrukcia a obnova pôvodného využitia priestorov (kuchyne a jedálne). V druhej časti tejto budovy Obec plánuje rekonštrukciu a využitie priestorov na školskú knižnicu a archív. Priľahlé pozemky chce Obec využiť na športové a na oddychové voľnočasové aktivity (verejná zeleň, chodníky, multifunkčné ihrisko pre žiakov).

V prípade odpredaja uvedených nehnuteľností plánuje tiež obec Rudňany s  účinnou pomocou Socialnej ekonomiky MPSVR SR využiť novovytvorené učebne aj na školenia občanov (MRK) v rámci triedenia a separácie odpadu v spolupráci so sociálnym podnikom RUPOD, s.r.o.,r.s.p., ktorý sídli v obci Rudňany a vedel by tak využiť nehnuteľnosti na integráciu a inklúziu sociálne znevýhodnených občanov obce Rudňany.

Na základe uvedených skutočností bol navrhnutý priamy prevod nehnuteľností (pozemky a budovy) obci Rudňany v súlade s Čl. 5, ods. 1, písm. n) Smernice č. 92/2018 v znení Smernice č. 31/2019 a Smernice č. 34/2021 "prevod schátralého majetku, nachádzajúceho sa v geografickej alebo hospodárskej lokalite s nezáujmom realitného trhu alebo bez dostatočnej konkurencie na realitnom trhu, a to ak je jeho súčasťou stavba (príp. súbor stavieb): vo veľmi zlom technickom stave, ktorú nie je možné hospodárne opraviť, alebo v schátralom stave a nespôsobilú na obvyklé užívanie, alebo pri ktorej by mohlo byť nariadené jej odstránenie podľa § 88 ods. 1 písm. a) stavebného zákona, do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku na verejnoprospešný/é  účel/y za podmienky, že sa obec alebo vyšší územný celok zaviaže zabezpečiť využívanie prevádzaného majetku na poskytovanie všeobecne prospešných služieb alebo na výstavbu verejnoprospešných stavieb a nepreviesť vlastnícke právo k nemu v prospech tretích osôb počas dvadsiatich (20) rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k nemu" za kúpnu cenu vo výške 36 403,- € bez DPH.

Jedná sa o výnimočný a odôvodnený prípad, pri ktorom sa preukáže okrem budúceho verejnoprospešného využitia prevádzaného majetku zo strany Obce Rudňany aj ekonomická opodstatnenosť prevodu z titulu ušetrených nákladov správcu (ŽSR), najmä nákladov na správu, údržbu, opravy, udržiavacie a zabezpečovacie práce alebo asanáciu stavby, prípadne daňových nákladov (daň z nehnuteľností) vyčíslených správcom.

Foto:

  

Situácia na podklade ortofotomapy

Ubytovacie zariadenie, internát

Škola s telocvičňou

Stravovacie zariadenie, jedáleň

Zváračské dielne

Sklad plynovPrávne dokumenty