Železnice Slovenskej republiky


Región Kysúc čaká významná modernizácia


28.03.2022

Región Kysúc čaká významná modernizácia

Železnice Slovenskej republiky dnes, 28. marca 2022, podpísali zmluvu s úspešným uchádzačom verejného obstarávania na projekt „Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa.“

,,Som veľmi rád, že región Kysuce zažíva ďalší významný projekt, ktorý skvalitní život obyvateľom. Od Čadce cez Svrčinovec až po hranicu s Českom trať zmodernizujeme na rýchlosť 120km/h, obnovíme trakčné vedenie, vybudujeme protihlukové steny a moderné zabezpečovacie zariadenia. Pevne verím, že v projektoch modernizácie tratí budeme pokračovať aj na úseku Krásno nad Kysucou - Čadca. Tým by sme mali na Kysuciach súvislý úsek modernizovanej trate pre všetkých cestujúcich aj dopravcov“, uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť.

Železničná trať Žilina – Čadca je zaradená medzi tranzitné medzinárodné koridory na území SR ako súčasť PAN – európskeho koridoru č. VI. Žilina – Zwardoň – Gdynia a úsek Čadca – št. hranica ČR/SR je prepojením tohto koridoru s koridorom č. 3. Celková dĺžka modernizovaného úseku bude 4,9 km, úsek je súčasťou dvoch európskych koridorov.

Účelom stavby je zmodernizovať jestvujúcu dvojkoľajnú železničnú trať a umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Hlavným účelom stavby je zmodernizovať technickú infraštruktúru pre dosiahnutie parametrov v zmysle európskych dohôd AGC – európska dohoda o železničných magistrálach a AGTC -  európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy“, uviedol námestník generálneho riaditeľa pre rozvoj a informatiku ŽSR Jozef Veselka . 

Projekt zahŕňa v úseku Čadca - št. hranica niekoľko významných zmien - v pláne je modernizácia dvojkoľajnej, elektrifikovanej trate na rýchlosť 120 km/h s obnovou železničného zvršku aj spodku, modernizácia trakčného vedenia, vybudovanie protihlukových stien a moderných zabezpečovacích zariadení. Zároveň sa premiestni a obnoví jediná zastávka na trati – zastávka Svrčinovec.

Pre cestujúcich pribudnú nové nástupištia, prístrešky pre cestujúcich, osvetlenie a informačné prvky. 

Projekt „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“. je z dôvodu rôznych zdrojov financovania rozdelený do dvoch Sekcií:

Sekcia A: Čadca – Svrčinovec, zastávka

Sekcia B: Svrčinovec (mimo) - štátna hranica ČR/SR

Sekcia A: Čadca/mimo/ – Svrčinovec zastávka  (2,7 km) má už z roku 2020 podpísanú zmluvu o financovaní z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a štátneho rozpočtu. Celková suma grantu je takmer 47 miliónov eur (z toho: príspevok EÚ: 39 883 237 eur a príspevok ŠR: 7 038 218 eur). V rámci grantu bude financovaný aj stavebný dozor, ktorý však je predmetom samostatného verejného obstarávania.

Sekcia B: Svrčinovec - štátna hranica ČR/SR (2,2 km) bude financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Celková suma grantu je takmer 35 miliónov eur (z toho: príspevok EÚ: 29 630 580,55 eur a príspevok ŠR: 5 228 925,98eur).

Úspešným uchádzačom predmetného verejného obstarávania je skupina dodávateľov: Združenie „ŽSR, KYSUCE“ zložená z:

  • vedúceho člena - TSS GRADE,
  • člena - VÁHOSTAV - SK, a.s.,

s cenovou ponukou vo výške 65 882 867,12 EUR bez DPH.

Termín ukončenia stavebných prác a uvedenia do prevádzky je do 25 mesiacov od odovzdania prvého staveniska.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra ( „OPII“)

predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy, informatizácie spoločnosti
a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja).

Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania.

O ŽSR – manažérovi infraštruktúry

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice.Právne dokumenty