Železnice Slovenskej republiky


Rekonštrukcia ozubnice Štrba –Štrbské Pleso


22.03.2018

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o informácie ohľadom rekonštrukcie trate "zubačky" zo Štrby na Štrbské Pleso.

1. Uvažuje sa nad projektom, ktorým by sa zabezpečila rekonštrukcia tejto železničnej trate?
Zmluva o dielo stavby: „Rekonštrukcia ozubnice Štrba –Štrbské Pleso, projektová dokumentácia“ bola podpísaná 18.8.2017. Na vstupnej porade bola zo strany ŽSR predložená požiadavka na preriešenie celého koľajiska v ŽST Štrbské Pleso za účelom možnosti križovania a obehu súprav. Po doriešení predmetnej problematiky budú do dvoch mesiacov ukončené projektové práce. Následne bude prebiehať investičná činnosť pre zabezpečenie Stavebného povolenia.

2. Ak áno, v akom časovom horizonte by sa malo začať s prácami a kedy by mohli byť práce hotové?
Po vydaní právoplatného stavebného povolenia bude v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní prebiehať výberové konanie na zhotoviteľa prác, z ktorého vzídu termíny zahájenia a ukončenia prác.

3. S akým rozpočtom sa počíta?
Uvedené bude známe až po dopracovaní projektovej dokumentácie a presné náklady budú známe po výbere zhotoviteľa  prác.

4. Plánuje sa zachovanie pôvodného rozchodu?
Áno.Právne dokumenty